دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، مهر 1402 

پژوهشی

تبیین اثر تغییر در میزان تمرکز توان های کنشی سکوی دیجیتال بر تمایل کاربران

صفحه 1-24

10.22034/smsj.2023.349600.1699

زینب ابوطالبی نصرآباد؛ منیژه قره چه؛ الهام یاوری؛ بهمن حاجی پور


شناسایی پیشران‌ها و پیامدهای جانشین‌پروری سازمانی

صفحه 87-113

10.22034/smsj.2023.176431

محسن غلامعلیان؛ علی صفری؛ محمدحسین مشرف جوادی؛ هادی تیموری


شناسایی الگوی پیشایندها و نتایج خودتوسعه‌ای رهبری در سازمان‌ها

صفحه 161-189

10.22034/smsj.2023.176427

مهدی صحرائی بیرانوند؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ راحله پیری نرگسه


تبیین تمایل به اقتصاد مشارکتی در سکونت‌گاه مشارکتی

صفحه 161-189

10.22034/smsj.2023.176429

نعیمه تقوی؛ ندا روستائی؛ ابوالفضل شرافت؛ علیرضا پاک گوهر


موفقیت در فرآیند کسب‌وکارهای ورزشی

صفحه 191-208

10.22034/smsj.2022.159240

جواد غلامیان؛ مسلم رمضان زاده؛ احمد محمودی؛ بهادر عزیزی


شناسایی و تبیین عوامل موثر بر جایگاه یابی استراتژیک با رویکرد رقابتی در صنعت پوشاک

10.22034/smsj.2023.176433

توحید علیزاده حسین حاجلو؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ محمدتقی امینی؛ سیده معصومه غم خواری