فرایند پذیرش مقالات

 

  1- مقالات را بعد از بارگذاری، هیئتی منتخب از اعضای هیات تحریریه بررسی کرده تا کیفیت و ارتباط موضوعی آن با فصلنامه تعیین شود.

 2- فصلنامه هر مقاله را به حداقل سه داور ارجاع می‌دهد و داوران طبق فرم استاندارد، مقاله را بررسی می‌کنند. هر مقاله برای پذیریش باید نظر حداقل 2 داور را جلب کند و اگر حداقل 2 داور مقاله را رد کنند، هیات تحریریه با توجه به نظر داوران ممکن است مقاله را برای بازنگری کلی ارسال کند که بعد از بازنگری مقاله به داوران ارسال می‌شود. این فرآیند ممکن است 2 یا 3 مرحله طول بکشد. البته این حق داور است که در مراحل جدیدتر، اگر نکات تازه‌ای به ذهن او برسد، نویسنده محترم باید آن را اعمال کند.

3- اگر مقالات برخی از جنبه‌های استاندارد مجله را رعایت نکرده باشند و نیاز به ویراستاری داشته باشد به نویسندگان عودت داده می‌شود که ویرایش و با چارچوب مجله هماهنگ کنند.

4- نویسندگان حتما باید مقالات قبلی نشریه را در موارد مشابه مطالعه نمایند و در متن مقاله، به آنها اشاره نمایند و به عنوان منبع ذکر کنند.

5- ممکن است فصلنامه در فرآیند داوری مقاله به این نتیجه برسد که این مقاله محتوای خاص دارد و با شرایط روز تعارض داشته است، حتی اگر فرآیند داوری را طی کرده باشد، مجله از پذیرش آن معذور است. 

6- مقالات تا دوبار برای نویسنده برای اعمال نظرات ارسال می‌شود و اگر اعمال نشود، علی‌رغم طی شدن فرآیند داوری، مقاله رد خواهد شد.