نتیجه ارزیابی وزارت علوم نشریه مطالعات مدیریت راهبردی در سال ۱۴۰۰

به استحضار نویسندگان عزیز می‌رساند که نشریه مطالعات مدیریت راهبردی در ارزشیابی نشریات علمی و پژوهشی وزارت علوم و فناوری در سال ۱۴۰۰ دارای رتبه الف هست که در اینجا قابل مشاهده است.