اسامی داوران هر شماره

 

دوره بهار تابستان پاییز  زمستان
۱ ۱ ۲ ۳ ۴
۲ ۵ ۶ ۷ ۸
۳ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
۴ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶
۵ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰
۶ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴
۷ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲
۹ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶
۱۰ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰
۱۱ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴
۱۲ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸
۱۳ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲