دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، دی 1402 
مرور نظام مند پژوهش های شبکه سازی کسب و کارها در صنعت محصولات و سیستم های پیچیده (م.س.پ)

10.22034/smsj.2023.176432

سعید عباس نژاد؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ امیرمحمد کلابی


فهم نمونه مبانی معرفت‌شناسی تصمیم‌گیری استراتژیک از منظر قرآن (با نمونۀ سورۀ انفال)

10.22034/smsj.2022.342439.1670

مرضیه بخشی ریزی؛ اسدالله کرد نائیج؛ احمد آکوچکیان؛ سید حمید خداداد حسینی


ارایه مدل هم آفرینی ارزش در شرکت های دانش بنیان حوزه فاوا

10.22034/smsj.2022.366754.1741

مرتضی حاجی حسینی؛ محمدعلی شاه حسینی؛ محسن نظری؛ مسعود کیماسی