دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، تیر 1402 
ارائه الگوی تصمیم‌گیری راهبردی در شرایط محیطی پرسرعت

صفحه 81-96

10.22034/smsj.2023.173205

وحید خاشعی؛ مهدی ابراهیمی؛ شهرام خلیل‌نژاد؛ میخک جعفری


دیپلماسی و راهبردهای افزونگی اقتصادی

صفحه 119-147

10.22034/smsj.2023.173201

امین آزادبخت؛ محمدعلی مطلبی کربکندی؛ یاور دشتبانی


طراحی الگوی پیاده‌سازی راهبرد هک رشد برای استارتاپ‌ها

صفحه 173-193

10.22034/smsj.2023.165683

علی شریعت نژاد؛ سید نجم الدین موسوی؛ هادی رضایی نژاد


مدل‌سازی شناختی-هیجانی تبلیغات یکپارچه

صفحه 213-244

10.22034/smsj.2023.170069

اللهیار قاسمی؛ احمد راه چمنی؛ حمیدرضا سعیدنیا


بررسی عوامل موثر بر فرهنگ نیروی وصول مالیات و پیامدهای آن

10.22034/smsj.2021.134686

فاطمه پولادی؛ مهناز ربیعی؛ اسماعیل کاوسی؛ بهرام علیشیری؛ خلیل سعیدی


طراحی الگوی نوآوری باز صنعت طلای ایران با رویکرد فراترکیب

10.22034/smsj.2023.311124.1560

حبیب زارع احمدآبادی؛ علی کریمی زارچی؛ سید حبیب الله میرغفوری؛ سیدحیدر میرفخرالدینی؛ علی صفّاری‌دربرزی


الگویابی توسعه خوشه‌های صنعتی

صفحه 311-328

10.22034/smsj.2020.119655

سید مهدی منیری؛ محمد علی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده