دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، تیر 1402 
ارائه الگوی تصمیم‌گیری راهبردی در شرایط محیطی پرسرعت

صفحه 81-96

10.22034/smsj.2023.173205

وحید خاشعی؛ مهدی ابراهیمی؛ شهرام خلیل‌نژاد؛ میخک جعفری


دیپلماسی و راهبردهای افزونگی اقتصادی

صفحه 119-147

10.22034/smsj.2023.173201

امین آزادبخت؛ محمدعلی مطلبی کربکندی؛ یاور دشتبانی


طراحی الگوی پیاده‌سازی راهبرد هک رشد برای استارتاپ‌ها

صفحه 173-193

10.22034/smsj.2023.165683

علی شریعت نژاد؛ سید نجم الدین موسوی؛ هادی رضایی نژاد


مدل‌سازی شناختی-هیجانی تبلیغات یکپارچه

صفحه 213-244

10.22034/smsj.2023.170069

اللهیار قاسمی؛ احمد راه چمنی؛ حمیدرضا سعیدنیا


طراحی الگوی نوآوری باز صنعت طلای ایران

صفحه 265-290

10.22034/smsj.2023.311124.1560

حبیب زارع احمدآبادی؛ علی کریمی زارچی؛ سید حبیب الله میرغفوری؛ سیدحیدر میرفخرالدینی؛ علی صفّاری‌دربرزی


بررسی تطبیقی مخارج خصوصی و عمومی مراقبت‌های سلامتی

صفحه 291-313

10.22034/smsj.2023.173203

سمیرا متقی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ علی زندی کریم خانی


الگویابی توسعه خوشه‌های صنعتی

صفحه 315-332

10.22034/smsj.2020.119655

سید مهدی منیری؛ محمد علی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده


تبیین و توسعۀ فرهنگ نیروی وصول مالیات و پیامدها

صفحه 233-255

10.22034/smsj.2021.134686

فاطمه پولادی؛ مهناز ربیعی؛ اسماعیل کاوسی؛ بهرام علیشیری؛ خلیل سعیدی