جامعه ریسک جهانی، بازپیکره‌بندی دین و سازمان‌های دینی فراملی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر، دانشگاه هومبولت، برلین، آلمان؛ دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

مقاله‌ حاضر به بازپیکره‌بندی دین در جامعه‌ ریسک جهانی می‌پردازد. ظهور و بسط مخاطرات در مقیاسی جهانی، چالشی جدی برای بسیاری از سازه‌های‌ اجتماعی ایجاد نموده است. هدف محوری این پژوهش، وارسی نقش دین در جامعه جهانی ریسک است. این هدف در قالب وارسی و پاسخ به چهار پرسش‌ محوری حول چیستی جایگاه دین در جامعه‌ ریسک جهانی پیگیری خواهد شد. رویکرد غالب این پژوهش کیفی، و روش آن از نوع توصیفی و اکتشافی است. نشان داده خواهد شد که پیدایش و گسترش مخاطرات و بحران‌ها در مقیاسی جهانی، جوامع مختلف را در معرض تحولات بنیادین قرار داده‌اند. این ریسک‌ها بیش از آنکه از طبیعت یا نیرویی خارجی ناشی شده باشند، برآمده از نتایج ناخواسته و عوارض جانبی قرن‌ها تلاش‌ و سیاست‌های انسان مدرن جهت عقلانی‌سازی و متعین‌سازی جهانی عینی بوده‌اند. علم، تکنولوژی و بسیاری از نهادهای عقلانی که زمانی قرار بود پیشرفت و رفاه را برای انسان مدرن به ارمغان بیاورند خود به مهمترین تهدید و منشا خلق انواع ریسک‌ها بدل شده‌اند. سیطره و تعیین‌کنندگی ریسک‌ها در مقیاسی جهانی، جهان معاصر را در مقیاسی گسترده در معرض یک تحول بنیادین قرار داده‌اند، اما این یک تحول ساده و گذر از یک نظم و به نظم جدیدی نیست. این تحول قدم گذاشتن به عرصه عدم‌تعین‌ها، نااطمینانی‌ها و سیالیت‌هاست. در این روند بسیاری از نهادهای اجتماعی در معرض نوعی چالش و استحاله بنیادین قرار گرفته‌اند و این زمینه را برای بازپیکره‌بندی جوامع گوناگون فراهم نموده است. در این مقاله، این روند جهانی ذیل نظریه جامعه ریسک جهانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سعی خواهد شد ضمن مرور عوامل و همچنین ویژگی‌های این جامعه، بر تاثیرات عمیق جهانی‌شدن ریسک‌ها بر دین در عصر معاصر تمرکز شود. برخی از پیامدها و همچنین ظهورات دین در جامعه ریسک جهانی مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. در نهایت به شکلی مبسوط به یکی از مهمترین ظهورات دین در روند جهانی‌شدن ریسک‌ها، یعنی سازمان‌های دینی فراملی و همچنین ویژگی‌ها، اشکال و نمودهای بنیادین آنها پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

World risk society, reconfiguration of religion, and transnational religious organizations

نویسندگان [English]

 • Abbas Jong 1
 • Ardeshir Entezari 2
1 Researcher, Humboldt University of Berlin, Berlin, Germany; Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

  Introduction: This scholarly article explores the reconfiguration of religion and religious organizations within the framework of the world risk society. The emergence and proliferation of global risks have presented significant challenges to social structures and constructions. These risks, unlike those caused by natural forces or external factors, arise as unintended consequences and side effects of centuries of human attempts to rationalize, control, and determine the material world through science, technology, and rational institutions. Paradoxically, the very institutions once celebrated as drivers of progress and prosperity have now become major sources of threats and risks. The dominance of risks on a global scale has initiated a profound transformation, leading to a transition into a realm of indeterminacy, uncertainty, and fluidity. Consequently, numerous social institutions are undergoing metamorphosis, setting the stage for the reconfiguration of societies.
  Methodology: To accomplish the central goal of this research, i.e. the role of religion in the global risk society, a qualitative methodology, combined with document and library review, has been systematically employed. This methodological choice allows for a comprehensive exploration of the reconfiguration of religion in the context of the global risk society. The research methodology encompasses theoretical verifications, extensive library studies, analysis of available statistics and documents, in-depth examination of concrete cases, and a thorough review of existing studies. The main aim of this article is carried out in the form of addressing the following four central questions:
1. What kind of transformation and challenges have social institutions encountered in the contemporary world, particularly under the influence of the global risk society?
2. How can the reconfiguration of religion in the global risk society be investigated and understood?
3. What are the transformations and manifestations of religion in the global risk society?
4. What are the effects of the cosmopolitanization of risks on transnational religious organizations in the contemporary world?
Addressing these questions will be done in the form of the following structure: Firstly, the general coordinates, characteristics, and fundamental forces of the global risk society are described. Next, the article evaluates the role of religion in relation to one of the most significant forces of this society, namely the distribution of the risks. Concrete examples are then examined to analyze the process of transnationalization of religion, the expansion of transnational religious organizations, the cosmopolitanization of the world, and their consequences.
  Results and Discussion: This article draws on the concept of the world risk society to shed light on the cognitive dynamics involved in understanding risk determination in the contemporary world. The article posits that the new world order is shaped by the avoidance and distribution of negative outcomes, i.e. bads, rather than the accumulation of conceived goods. It identifies three main categories of risk—environmental, technological, and societal risks—and underscores their critical role in the emergence of the world risk society. Furthermore, the article explores the world risk theory as a social theory of modernization, emphasizing the influence of organizational types, the modern division of labor, and scientific and technological engagements with nature as primary sources of global risks in the present era. The impact of the rise of the world risk society on religion is examined in the third section of the article. This exploration focuses on the dominant force of risk society—the distribution and globalization of risks. The article argues that the ascendancy of risks triggers various and sometimes contradictory responses from different religions, ranging from resistance, innovation, criticism, and retreat to destruction, reconstruction, and revival. The indeterminacy and fluidity induced by the world risk society have led to the emergence of diverse religious configurations across different times and spaces. The article investigates the emergence of religious fundamentalism in the context of the world risk society and analyzes the influence of individualization and globalization of risks on religious configurations, presenting specific examples. Transnationalization is identified as a key manifestation of religious reconfiguration in the world risk society. The study provides empirical and concrete examples to analyze the impacts and manifestations of this process on religious configurations.
  Conclusion: In conclusion, this article argues that the emergence and restructuring of transnational religious organizations represent a significant aspect of the reconfiguration of religion in the world risk society. The unique characteristics of these organizations in the context of globalized risks are outlined, and their global operations in various domains are introduced. The article examines the different elements and parameters of these organizations, including transnational networks, global governance structures, technological utilization, religious practices and beliefs, human resources, financial networks, communication infrastructures, leadership structures, and membership regimes. Through the application of criteria such as geographical reach, membership and support base, ideology and belief system, organizational structure, external relations, engagement with global risks, and use of technology, a comprehensive classification of transnational religious organizations in the world risk society is presented, accompanied by empirical examples. Finally, the article highlights the exponential growth of transnational cyber religious organizations, attributing it to the globalization of risks, reconfiguration of religion, and expansion of cyber communities. The salient features of these organizations and communities are delineated, and significant examples are introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

 • World risk society
 • Religious configurations
 • Cosmopolitanization
 • Transnational religious organization
 • Cyber communities
 1. Appleby, R. S. (2008). Building sustainable peace: the roles of local and transnational religious actors. In Religious Pluralism, Globalization, and World Politics (pp. 125–154). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195323405.003.0006
 2. Arweck, E. (2007). Globalization and new religious movements. In P. Beyer & L. Beaman (Eds.), Religion, globalization, and culture (pp. 253–280). Leiden & Boston: BRILL. https://doi.org/10.1163/ej.9789004154070.i-608.98
 3. Asad, T. (2003). Formations of the secular: christianity, Islam, Modernity. Stanford: Stanford University Press.
 4. Asad, T. (2009). The idea of an anthropology of Islam. Qui Parle, 17(2), 1–30. https://doi.org/10.5250/quiparle.17.2.1
 5. Bachimon, P., & Thery, H. (2021). Tourism and religion. Via Tourism Review, (20). https://doi.org/10.4000/viatourism.7949
 6. Batson, C. D., Schoenrade, P., & Ventis, W. L. (1993). Religion and the individual: A social-psychological perspective. Oxford: Oxford University Press.
 7. Bauman, Z. (1996). From Pilgrim to Tourist – or a Short History of Identity. In Questions of Cultural Identity (pp. 18–36). London: SAGE Publications Ltd. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4135/9781446221907.n2
 8. Bauman, Z. (2000a). Globalization: The Human Consequences. New York: Columbia University Press.
 9. Bauman, Z. (2000b). Liquid modernity. Cambridge: Polity Press.
 10. Bauman, Z. (2002). Society under Siege. Cambridge: Polity Press.
 11. Beaman, L. (2007). Religion And The state: The letter of the law and the negotiation of boundaries. In P. Beyer & L. Beaman (Eds.), Religion, Globalization, and Culture (pp. 391–405). BRILL. https://doi.org/10.1163/ej.9789004154070.i-608.137
 12. Becci, I., Burchardt, M., & Casanova, J. (2013). Topographies of Faith: Religion in Urban Spaces. Leiden & Boston: Brill.
 13. Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage.
 14. Beck, U. (1994). The Reinvitation of Politics: towards a theory of reflexive modernization. In U. Beck, A. Giddens, & S. Lash (Eds.), Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order (pp. 1–55). Stanford: Stanford University Press.
 15. Beck, U. (1997). The Reinvention of Politics: Rethinking Modernity in the Global Social Order. Cambridge: Polity Press.
 16. Beck, U. (1999). World Risk Society. Cambridge: Polity Press.
 17. Beck, U. (2001). Interview with Ulrich Beck. Journal of Consumer Culture, 1(2), 261–277. https://doi.org/10.1177/146954050100100209
 18. Beck, U. (2002). Zombie Categories: Interview with Ulrich Beck. In U. Beck & E. Beck-Gernsheim (Eds.), Individualization: Institutionalized Individualism and Its Social and Political Consequences (pp. 202–2213). Lanham: Sage.
 19. Beck, U. (2006a). Living in the world risk society. Economy and Society, 35(3), 329–345. https://doi.org/10.1080/03085140600844902
 20. Beck, U. (2006b). The Cosmopolitan Vision. Cambridge: Polity Press.
 21. Beck, U. (2007a). The Cosmopolitan Condition. Theory, Culture & Society, 24(7–8), 286–290. https://doi.org/10.1177/02632764070240072505
 22. Beck, U. (2007b). World at Risk. Cambridge: Polity Press.
 23. Beck, U. (2008). Cosmopolitanization Without Cosmopolitans: On the Distinction Between Normative and Empirical-Analytical Cosmopolitanism in Philosophy and the Social Sciences. In K. Ikas & G. Wagner (Eds.), Communicating in the Third Space (1 st Editi, pp. 25–39). London and New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203891162-7
 24. Beck, U. (2009). Critical Theory of World Risk Society: A Cosmopolitan Vision. Constellations, 16(1), 3–22. https://doi.org/10.1111/j.1467-8675.2009.00534.x
 25. Beck, U. (2016a). Methodological Cosmopolitanism. In R. Blaug & J. Schwarzmantel (Eds.), Democracy: A Reader (Second Edi, pp. 463–467). New York: Columbia University Press.
 26. Beck, U. (2016b). The Metamorphosis of the World: How Climate Change is Transforming Our Concept of the World. Cambridge: Polity Press.
 27. Beck, U., & Beck-Gernsheim, E. (2002). Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences. London: SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781446218693
 28. Beck, U., Bonss, W., & Lau, C. (2003). The Theory of Reflexive Modernization. Theory, Culture & Society, 20(2), 1–33. https://doi.org/10.1177/0263276403020002001
 29. Beck, U., & Grande, E. (2010). Varieties of second modernity: the cosmopolitan turn in social and political theory and research. The British Journal of Sociology, 61(3), 409–443. https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2010.01320.x
 30. Beck, U., & Sznaider, N. (2006). Unpacking cosmopolitanism for the social sciences: a research agenda. The British Journal of Sociology, 57(1), 1–23. https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2006.00091.x
 31. Beckford, J. A. (1986). New Religious Movements and Rapid Social Change. London: Sage.
 32. Beckford, J. A. (2003a). Social Movements as Free-floating Religious Phenomena. In R. K. Fenn (Ed.), The Blackwell Companion to Sociology of Religion (pp. 229–248). Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd. https://doi.org/10.1002/9780470998571.ch12
 33. Beckford, J. A. (2003b). Social Theory and Religion. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511520754
 34. Beyer, P. (1994). Religion and Globalization. London: Sage.
 35. Beyer, P. (1998a). The Modern Emergence of Religions and a Global Social System for Religion. International Sociology, 13(2), 151–172. https://doi.org/10.1177/026858098013002002
 36. Beyer, P. (1998b). The Religious System of Global Society: A Sociological Look at Contemporary Religion and Religions. Numen, 45(1), 1–29.
 37. Beyer, P. (2007). Globalization and the institutional modeling of religions. In P. Beyer & L. Beaman (Eds.), Religion, Globalization, and Culture (pp. 167–186). Leiden & Boston: BRILL. https://doi.org/10.1163/ej.9789004154070.i-608.63
 38. Beyer, P., & Beaman, L. (2007). Introduction. In P. Beyer & L. Beaman (Eds.), Religion, Globalization, and Culture (pp. 1–5). Leiden & Boston: BRILL. https://doi.org/10.1163/ej.9789004154070.i-608.4
 39. Boli, J., & Brewington, D. V. (2007). Religious organizations. In P. Beyer & L. Beaman (Eds.), Religion, Globalization, and Culture (pp. 203–231). Leiden & Boston: BRILL. https://doi.org/10.1163/ej.9789004154070.i-608.83
 40. Bouma, G. D. (2007). Religious resurgence, conflict and the transformation of boundaries. In P. Beyer & L. Beaman (Eds.), Religion, Globalization, and Culture (pp. 187–202). Leiden & Boston: BRILL. https://doi.org/10.1163/ej.9789004154070.i-608.73
 41. Calhoun, C. (1999). Nationalism, Political Community and the Representation of Society. European Journal of Social Theory, 2(2), 217–231. https://doi.org/10.1177/136843199002002005
 42. Cameron, G. (2014). Global Institutions of Religion: Ancient Movers, Modern Shakers. The Review of Faith & International Affairs, 12(1), 97–98. https://doi.org/10.1080/15570274.2013.876731
 43. Caplan, P. (Ed.). (2000). Risk Revisited. London: Pluto Press.
 44. Caputo, J. (2019). On Religion (Second Edi). London: Routledge.
 45. Casanova, J. (1994). Public religions in the modern world. Chicago: The University of Chicago Press.
 46. Casanova, J. (2007). Rethinking secularization: A global comparative perspective. In P. Beyer & L. Beaman (Eds.), Religion, Globalization, and Culture (pp. 101–120). Leiden & Boston: BRILL. https://doi.org/10.1163/ej.9789004154070.i-608.39
 47. Chakrabarty, D. (2000). Provincializing Europe : postcolonial thought and historical difference. Princeton: Princeton University Press.
 48. Cheong, P. H. (2012). Digital Religion, Social Media, and Culture: Perspectives, Practices, and Futures. New York: Peter Lang.
 49. Clarke, G., & Jennings, M. (Eds.). (2008). Development, Civil Society and Faith-Based Organizations. London: Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230371262
 50. Clart, P., & Jones, A. (Eds.). (2020). Transnational Religious Spaces. Oldenbourg: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110690101
 51. Climate change widespread, rapid, and intensifying. (2021).
 52. Cohen, A. B., & Hill, P. C. (2007). Religion as Culture: Religious Individualism and Collectivism Among American Catholics, Jews, and Protestants. Journal of Personality, 75(4), 709–742. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2007.00454.x
 53. Connell, R. (2007). Southern Theory: The global dynamics of knowledge in social science. London: Polity. https://doi.org/10.4324/9781003117346
 54. Davis, E. B., Worthington, E. L., & Schnitker, S. A. (Eds.). (2023). Handbook of Positive Psychology, Religion, and Spirituality. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-10274-5
 55. Dawson, L. L., & Cowan, D. E. (Eds.). (2004). Religion Online. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203497609
 56. Ebaugh, H. R. (Ed.). (2005). Handbook of Religion and Social Institutions. Boston, MA: Springer US. https://doi.org/10.1007/b102451
 57. Ehteshami, A., Rasheed, A., & Beaujouan, J. (2020). Islam, IS, and the Fragmented State. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429280047
 58. Engstrom, H. R., & Laurin, K. (2020). Existential uncertainty and religion. In The Science of Religion, Spirituality, and Existentialism (pp. 243–259). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817204-9.00018-4
 59. Fenn, R. K. (Ed.). (2003). The Blackwell Companion to Sociology of Religion. Malden, MA: Wiley. https://doi.org/10.1002/9780470998571
 60. Foucault, M. (1966). The order of things: an archaeology of the human sciences (2nd editio). London and New York: Routledge.
 61. Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977. New York: Pantheon Books.
 62. Foucault, M. (2002). Archaeology of Knowledge. London and New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203604168
 63. Fox, J., & Flores, D. (2009). Religions, Constitutions, and the State: A Cross-National Study. The Journal of Politics, 71(4), 1499–1513. https://doi.org/10.1017/S0022381609990053
 64. Fuchs, M., Linkenbach, A., Mulsow, M., Otto, B.-C., Parson, R. B., & Rüpke, J. (Eds.). (2019). Religious Individualisation. De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110580853
 65. Fuller, R. C. (2017). Secular Spirituality. (P. Zuckerman & J. R. Shook, Eds.) (Vol. 1). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199988457.013.35
 66. Giddens, A. (1990). Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press.
 67. Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press.
 68. Giddens, A. (1999). Risk and Responsibility. Modern Law Review, 62(1), 1–10. https://doi.org/10.1111/1468-2230.00188
 69. Giddens, A. (2002). Runaway World: How Globalization Is Reshaping Our Lives (Second Edi). London: Profile Books.
 70. Giddens, A., & Pierson, C. (1998). Conversations with Anthony Giddens: Making Sense of Modernity. Stanford: State University of New York Press.
 71. Gottlieb, R. S. (2006). A greener faith: Religious environmentalism and our planet’s future. New York: Oxford University Press.
 72. Grim, J., & Tucker, M. E. (2014). Ecology and religion. Washington DC: Island Press.
 73. Grootl, K. de. (2013). Religion in Liquid Modernity: Collective Manifestations of Religion in Secularizing Dutch Society. In W. Hofstee & A. van der Kooij (Eds.), Religion beyond its Private Role in Modern Society (pp. 271–282). Leiden & Boston: BRILL. https://doi.org/10.1163/9789004257856_018
 74. Hanegraaff, W. J. (1996). New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought. Albany: State University of New York Press.
 75. Haynes, J. (2001). Transnational religious actors and international politics. Third World Quarterly, 22(2), 143–158. https://doi.org/10.1080/01436590120037009
 76. Hedges, P. (2008). Concerns about the Global Ethic. Studies in Interreligious Dialogue, 18(2), 153–168. https://doi.org/10.2143/SID.18.2.2033319
 77. Heelas, P., & Woodhead, L. (2005). The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality. Oxford: Blackwell Publishing.
 78. Hefner, R., Hutchinson, J., Mels, S., & Timmerman, C. (Eds.). (2013). Religions in Movement. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203630372
 79. Hiebert, P. G. (2009). The Gospel in Human Contexts: Anthropological Explorations for Contemporary Missions. Grand Rapids: Backer Academic.
 80. Hofstee, W., & Kooij, A. van der (Eds.). (2013). Religion and Politics in Post-Secular Society: Beyond the Public / Private Divide. In Religion beyond its Private Role in Modern Society (pp. 13–28). Leiden & Boston: BRILL. https://doi.org/10.1163/9789004257856_003
 81. Hogg, M. A., Adelman, J. R., & Blagg, R. D. (2010). Religion in the Face of Uncertainty: An Uncertainty-Identity Theory Account of Religiousness. Personality and Social Psychology Review, 14(1), 72–83. https://doi.org/10.1177/1088868309349692
 82. Hunt, S. J. (2017). Alternative Religions. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315198767
 83. Hurd, E. S. (2008). The Politics of Secularism in International Relations. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
 84. James, J. D. (2018). Transnational Religious Movements: Faith’s Flows. London: Sage.
 85. Jelen, T. G., & Wilcox, C. (2002). Religion: The One, the Few, and the Many. In T. G. Jelen & C. Wilcox (Eds.), Religion and Politics in Comparative Perspective (pp. 1–24). Cambridge, UK: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511814402.002
 86. Jenkins, W., Berry, E., & Kreider, L. B. (2018). Religion and Climate Change. Annual Review of Environment and Resources, 43(1), 85–108. https://doi.org/10.1146/annurev-environ-102017-025855
 87. John, S. J. V. C. (2018). Transnational Religious Organization and Practice. Leiden & Boston: BRILL.
 88. Jong, A. (2016a). Construction of Identity Patterns in the Process of Globalization. Journal of Strategic Management Studies, 7(26), 277–320. Retrieved from http://www.smsjournal.ir/article_88615.html
 89. Jong, A. (2016b). Explaining the Patterns of Globalization, Consumption and Everyday-Life. Journal of Business Administration Researches, 8(15), 265–301. Retrieved from http://bar.yazd.ac.ir/article_728.html
 90. Jong, A. (2022a). Transnational Configurations and Cosmopolitanization. The International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies, 17(2), 95–110. https://doi.org/10.18848/2324-7576/CGP/v17i02/95-110
 91. Jong, A. (2022b). World Risk Society and Constructing Cosmopolitan Realities: A Bourdieusian Critique of Risk Society. Frontiers in Sociology, 7(797321). https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.797321
 92. Jong, A. (2023). Social configurations in the moment of post-foundationalism. Frontiers in Sociology, 7(1078011). https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.1078011
 93. Juergensmeyer, M. (2003). Terror in the mind of God: The global rise of religious violence. Berkeley: University of California Press.
 94. Juergensmeyer, M. (2009). Global Rebellion: Religious Challenges to the Secular State, from Christian Militias to al Qaeda. Berkeley: University of California Press.
 95. Kanol, E., & Michalowski, I. (2023). Impact of the COVID‐19 Pandemic on Religiosity: Evidence from Germany. Journal for the Scientific Study of Religion. https://doi.org/10.1111/jssr.12834
 96. Karner, C., & Aldridge, A. (2004). Theorizing Religion in a Globalizing World. International Journal of Politics, Culture, and Society, 18(1/2), 5–32. https://doi.org/10.1023/B:IJPS.0000048105.59395.d0
 97. Kearns, L. (2007). Religion and ecology in the context of globalization. In P. Beyer & L. Beaman (Eds.), Religion, Globalization, and Culture (pp. 303–334). Leiden & Boston: BRILL. https://doi.org/10.1163/ej.9789004154070.i-608.111
 98. Keller, T. (2008). The Reason for God: Belief in an Age of Skepticism. New York: Penguin.
 99. Kraft, S. E., Tafjord, B. O., Longkumer, A., Alles, G. D., & Johnson, G. (2020). Indigenous Religion(s). London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003021513
 100. Latour, B. (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford University Press.
 101. Lehmann, K. (2016). Religious NGOs in International Relations. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315713786
 102. Levitt, P. (2007). God Needs No Passport: Immigrants and the Changing American Religious Landscape. New York: The New Press.
 103. Lipka, M. (2013). Religion and the internet: A Pew Research Center analysis. Retrieved from https://www.pewresearch.org/internet/2013/03/13/religion-and-the-internet/%0A%0A%0A%0A%0A
 104. Lyden, J. C., & Mazur, E. M. (Eds.). (2015). The Routledge Companion to Religion and Popular Culture. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315724478
 105. Lynch, G. (2002). After Religion: “Generation X” and the Search for Meaning. London: Darton Longman & Todd.
 106. Maduro, O. (2007). Religion and exclusion/marginalization: Globalized pentecostalism among hispanics in Newark, N.J. In P. Beyer & L. Beaman (Eds.), Religion, Globalization, and Culture (pp. 355–374). Leiden & Boston: BRILL. https://doi.org/10.1163/ej.9789004154070.i-608.124
 107. Mahmood, S. (1994). Islamism and fundamentalism. Middle East Report, 191. Retrieved from https://merip.org/1994/11/islamism-and-fundamentalism/
 108. Mahmood, S. (2006). Secularism, Hermeneutics, and Empire: The Politics of Islamic Reformation. Public Culture, 18(2), 323–347. https://doi.org/10.1215/08992363-2006-006
 109. Mahoney, J. (2021). The Logic of Social Science. Princeton: Princeton University Press.
 110. Melton, J. & et al. (Ed.). (2005). The cultic milieu: Oppositional subcultures in an age of globalization. Lanham: AltaMira Press.
 111. Meyer, B. (2010). Aesthetics of Persuasion: Global Christianity and Pentecostalism’s Sensational Forms. South Atlantic Quarterly, 109(4), 741–763. https://doi.org/10.1215/00382876-2010-015
 112. Meyer, B., & Moors, A. (2006). Religion, media, and the public sphere. Bloomington: Indiana University Press.
 113. Mosleh, A. A., & Jong, A. (2021). Iran and Covid-19: Institutional Configurations. In J. N. Pieterse, H. Lim, & H. Khondker (Eds.), Covid-19 and Governance (pp. 101–111). London & New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003154037-11
 114. Norris, P., & Inglehart, R. (2011). Sacred and Secular. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511894862
 115. Nortey, J. (2022). More Houses of Worship Are Returning to Normal Operations, but In-Person Attendance Is Unchanged Since Fall,. https://doi.org/https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/03/22/more-houses-of-worship-are-returning-to-normal-operations-but-in-person-attendance-is-unchanged-since-fall.
 116. Orsi, R. A. (2005). Between heaven and earth: The religious worlds people make and the scholars who study them. Princeton: Princeton University Press.
 117. Pape, R. A., & Feldman, J. K. (2010). Cutting the Fuse: The Explosion of Global Suicide Terrorism and How to Stop It. Chicago: The University of Chicago Press.
 118. Patel, E. (2010). nterfaith leadership : a primer. Boston: Beacon Press.
 119. Pew Research Center. (2015). The future of world religions: Population growth projections, 2010-2050. Retrieved from: https://www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
 120. Pye, M., & Franke, Alef Theria Wasim, A. M. (2012). Religious Harmony. Berlin: Walter de Gruyter.
 121. Robertson, R. (2007). Global millennialism: A postmortem on secularization. In P. Beyer & L. Beaman (Eds.), Religion, Globalization, and Culture (pp. 7–34). Leiden & Boston: BRILL. https://doi.org/10.1163/ej.9789004154070.i-608.6
 122. Rossi, I. (2014). Reflexive Modernization. In U. Beck (Ed.), Ulrich Beck: Pioneer in Cosmopolitan Sociology and Risk Society (59–64). Cham: Springer International Publishing.
 123. Sahgal, N., & Connaughton, A. (2021). More Americans Than People in Other Advanced Economies Say COVID-19 Has Strengthened Religious Faith.
 124. Sheedy, M. (2021). Owning the Secular. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003031239
 125. Sisti, L. G., Buonsenso, D., Moscato, U., Costanzo, G., & Malorni, W. (2023). The Role of Religions in the COVID-19 Pandemic: A Narrative Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(3), 1691. https://doi.org/10.3390/ijerph20031691
 126. Spickard, J. V. (2004). Globalization and Religious Organizations: Rethinking the Relationship Between Church, Culture, and Market. International Journal of Politics, Culture, and Society, 18(1/2), 47–63. https://doi.org/10.1023/B:IJPS.0000048107.79380.dd
 127. Spickard, J. V. (2007). ‘Religion’ in global culture: New directions in an increasingly self-conscious world. In P. Beyer & L. Beaman (Eds.), Religion, Globalization, and Culture (pp. 233–252). Leiden & Boston: BRILL. https://doi.org/10.1163/ej.9789004154070.i-608.91
 128. Strauss, L. (1989). The Three Waves of Modernity. In H. Gilden (Ed.), An introduction to political philosophy: Ten essays (pp. 81–98). Detroit: Wayne State University Press.
 129. Thornhill, C. (2016). A Sociology of Transnational Constitutions. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139833905
 130. Tomalin, E. (2012). Thinking about faith-based organisations in development: where have we got to and what next? Development in Practice, 22(5–6), 689–703. https://doi.org/10.1080/09614524.2012.686600
 131. Van Der Veer, P. (2002). Transnational religion: Hindu and Muslim movements. Global Networks, 2(2), 95–109. https://doi.org/10.1111/1471-0374.00030
 132. Verbin, N. K. (2002). Uncertainty and religious belief. International Journal for Philosophy of Religion Volume, 51, 1–37. https://doi.org/10.1023/A:1012658403848
 133. Vertovec, S. (2009). Transnationalism. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203927083
 134. Wilkinson, M. (2007). Religion and global flows. In P. Beyer & L. Beaman (Eds.), Religion, Globalization, and Culture (pp. 375–389). Leiden & Boston: BRILL. https://doi.org/10.1163/ej.9789004154070.i-608.131
 135. Wimmer, A. (2002). Nationalist Exclusion and Ethnic Conflict: Shadows of Modernity. Cambridge: Cambridge University Press.
 136. Wood, R., & Fulton, B. R. (2015). A Shared Future: Faith-Based Organizing for Racial Equity and Ethical Democracy. Chicago: University of Chicago Press.
 137. Wuthnow, R., & Offutt, S. (2008). Transnational Religious Connections. Sociology of Religion, 69(2), 209–232. https://doi.org/10.1093/socrel/69.2.209
 138. Zinnbauer, B. J., & Pargament, K. I. (2005). Religiousness and Spirituality. In R. F. PALOUTZIAN & C. L. PARK (Eds.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (pp. 21–42). London & New York: The Guilford Press.
 139. Zinnbauer, B. J., Pargament, K. I., & Scott, A. B. (1999). The Emerging Meanings of Religiousness and Spirituality: Problems and Prospects. Journal of Personality, 67(6), 889–919. https://doi.org/10.1111/1467-6494.00077