بررسی تطبیقی- مقایسه‌ای عوامل موثر بر مخارج مراقبت‌های سلامتی خصوصی و عمومی ( کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بیشتر کشورها در سال‌های گذشته رشد سریعی را در هزینه‌های مراقبت سلامت خود تجربه کرده‌اند. با توجه به رشد فزاینده هزینه‌های این بخش، تشخیص مؤلفه‌های موثر بر مخارج بهداشتی امری مهم بنظر می‌رسد. هدف تحقیق حاضر بررسی تطبیقی- مقایسه ای عوامل موثر بر مخارج مراقبت های بهداشتی خصوصی و عمومی در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه است.
روش پژوهش: تحقیق حاضر با استفاده از داده‌های سری زمانی برای دوره 2000-2019 و بر اساس روش پانل دیتا متغیرهای موثر بر مخارج حوزه سلامت برای بخش‌های خصوصی و عمومی مورد بررسی قرار داده است.
یافته‌ها: متغیر GDP، امید به زندگی ،جمعیت بالای 65 سال و نرخ شهرنشینی در هر دو گروه از خصوصی و عمومی در کشورهای منتخب دارای اثری مثبت و معنادار بر مخارج مراقبت بهداشتی است؛ جمعیت زیر 14 سال در هر دو گروه کشورها ارتباط منفی و معنادار با مخارج مراقبت های بهداشتی در هر دو بخش داشته است؛ همچنین متغیر پرداخت از جیب در کشورهای توسعه یافته منفی و معنادار و در کشورهای در حال توسعه مثبت و معنادار بوده است و ضریب متغیر کمک‌های خارجی در کشورهای در حال توسعه منفی و معنادار می باشد و در نهایت طبق یافته‌ها هیچ رابطه معنی داری بین نرخ باسوادی با هزینه های سلامت وجود ندارد.
نتایج: با توجه به سهم بخش عمومی و بخش خصوصی از مخارج بهداشتی در کشورهای در حال توسعه، دولت‌ها به عنوان بزرگترین نهاد عمومی اقدامات لازم را در جهت افزایش سهم بخش عمومی از مخارج بهداشتی انجام دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Factors Affecting Private and Public Health Care Expenditures (Developed and Developing Countries)

نویسندگان [English]

  • Samira Motaghi 1
  • Yeganeh Mousavi Jahromi 2
  • Ali Zandi Karim Khani 3
1 Assistant Professor, Payam Noor university, Tehran, Iran
2 Professor, Payam Noor university, Tehran, Iran
3 MA student,, Payam Noor university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Most countries have experienced rapid growth in their health care costs in recent years. Given the growing cost of this sector, it seems important to identify the components that affect health spending. The purpose of this study is a comparative study of factors affecting the cost of private and public health care in selected developed and developing countries.
Method: The present study, using time series data for the period 2000-2019 and based on the data panel method, has examined the variables affecting health expenditures for the private and public sectors.
Results: The variables of GDP, life expectancy, population over 65 years and urbanization rate in both groups of private and public in selected countries have a positive and significant effect on health care expenditures; The population under 14 years of age in both groups of countries had a negative and significant relationship with health care expenditures in both sectors; Also, out-of-pocket payment variable has been negative and significant in developed countries and positive and significant in developing countries. The coefficient of foreign aid variable in developing countries has been negative and significant. There is no literacy rate with health costs.
Conclusion : Considering the share of public and private sectors in health expenditures in developing countries, governments, as the largest public institution, should take the necessary measures to increase the share of public sector in health expenditures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Economics
  • Health Care Expenditures
  • Developed and Developing Countries