الگویابی توسعه خوشه‌های صنعتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

سهم بزرگی از اقتصاد و اشتغال کشورهای درحال توسعه مربوط به صنایع کوچک و متوسط است که صنعت پلاستیک هم یکی از این صنایع به حساب می­آید و برخورداری از یک الگوی توسعه برای این صنایع می­تواند راهگشای توسعه آن گردد. لذا هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگوی توسعه خوشه صنعتی پلاستیک با استفاده از رویکرد کیفی می­باشد. روش پژوهش به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی و روش تحلیل محتوا است.‏ مشارکت­کنندگان پژوهش را مدیران، اساتید و صاحبان مشاغل واحدهای پلاستیکی به تعداد 12 نفر پس از اشباع نظری و به­صورت هدفمند معیاری تشکیل می‌داد. گردآوری داده­ها از طریق مصاحبه نیمه­ساختارمند و تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات از طریق تکنیک مضمون انجام شد. نتایج نشان می‌دهد شاخص­های توسعه خوشه صنعتی پلاستیک ایران شامل «تأمین مواد اولیه (ایجاد و شناسایی واحدهای بازیافت؛ مرکز تهیه، تأمین و توزیع مواد اولیه؛ تشکیل شبکه تامین مواد اولیه)»، «تأمین ماشین­آلات(طراحی و قالب­سازی؛ بهره­مندی از تکنولوژی­های نوین؛ حمایت از تولید تکنولوژی‌های داخلی)»، «توسعه فروش و صادرات(بازاریابی؛ کیفیت کالا؛ برندسازی)»، «نهادهای دولتی (حمایت قانونی؛ همکاری؛ حمایت مالی)»، «ارائه­دهندگان خدمات کسب و کار(خدمات پس از فروش؛ آموزش نیروی انسانی؛ مسئولیت­پذیری)» و «مدیریت شرکت(برخورداری از دانش فنی و تخصصی؛ مدیریت زمان؛ برنامه­ریزی؛ مهارت ارتباطی؛ اثرگذاری و نفوذ)» است. استفاده و پیاده‌سازی شاخص‌ها و مضامین شناسایی شده در صنعت پلاستیک می‌تواند توسعه و صادرات محصولات این صنعت را در منطقه به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pattern making the development of industrial clusters

نویسندگان [English]

 • Seyed Mahdi Moniri 1
 • Mohammadali Abdalvand 2
 • Kambiz Heidarzadeh 3
1 Ph.D. student, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The competitiveness of the global market is considered as a challenge for employment. Individual institutions cooperate by creating opportunities for further development in clusters. Clusters appear as a suitable combination structure of cooperation and competition. Clusters are becoming a modern way to collaborate in both for-profit and non-profit organizations. Successful clusters increase the efficiency of individual companies and economic development in many countries. One of the important clusters and small and medium industries in Iran is the plastic industry, and especially the very important position of this industry is due to the presence of petrochemical companies that form the raw materials and feed of this industry. A large share of the economy and employment of developing countries is related to small and medium industries, and the plastic industry is one of these industries, and having a development pattern for these industries can open the way for its development. Therefore, the aim of this research is to present the development pattern of plastic industrial cluster in Iran.
Methodology: The method of research is qualitative in terms of data nature and developmental in terms of aims. The research participants consisted of 12 managers, marketing management professors and plastic industry owners, and the end of sampling was determined using theoretical saturation. Also, the data collection tool was a semi-structured interview, and to achieve the validity and reliability of the study, the criteria of validity and reliability were used in the research stages in order to achieve maximum certainty. Therefore, for the validity and reliability of the analysis of the interviews, it was checked several times in different time periods and it was confirmed with minor changes. The analysis of information and data was also done using the theme technique and through MAXQDA software.
Results and Discussion: The results show that the development indicators of Iran's plastic industrial cluster include "supply of raw materials (creation and identification of recycling units; center for supply, supply and distribution of raw materials; formation of raw material supply network)", "supply of machinery (design and mold "Building; benefiting from new technologies; supporting the production of domestic technologies)", "Development of sales and exports (marketing; product quality; branding)", "Government institutions (legal support; cooperation; financial support) ) "," Business service providers (after-sales service; manpower training; responsibility) "and" company management (having technical and specialized knowledge; time management; planning; communication skills; Influence and influence).
Conclusion: According to the obtained results, one of the indicators of the development of the plastic industry cluster is "supply of raw materials". A plastic unit needs to identify recycling units, raw material procurement and distribution center, and also form a raw material supply network for quick and convenient access to materials and reduce costs. Another indicator that has been identified for the development pattern of the country's plastic industry cluster is "supply of machinery". Providing machines refers to designing and molding, benefiting from new technologies and supporting technology production inside the country. "Sales and export development" is one of the indicators identified for the country's plastic industry cluster development pattern. Therefore, marketing, increasing product quality and branding of manufactured products can help to develop sales and exports. Another indicator identified for the country's plastic industry cluster development pattern is "government institutions". Through legal support, cooperation with plastic product manufacturing units and financial support, government institutions can help this industry in the development of employment and income generation. Another identified indicator for the plastic industry development pattern is "business service providers". This index is formed through the provision of after-sales services, training of human resources and responsibility. The important and final indicator identified for the development model of the country's plastic industry cluster is "company management". Company management with technical and specialized knowledge, time management, planning, communication skills, influence and influence among employees, including accepting criticism, standing up for the right, accepting mistakes, not justifying one's work when mistakes are made, having high self-confidence, Courage has been identified as an important indicator that many problems of the plastic industry can be solved with competent and successful management. Therefore, it is suggested; a. In order to supply raw materials, the map of recycling units in the whole country should be provided to plastic production units, and centers should be established for the procurement, supply and distribution of raw materials, and to facilitate access to raw materials and reduce the costs of production units in purchasing. Raw materials, the supply network of raw materials should be formed in the centers of the provinces. b. In order to provide machines for production units from knowledge-based companies, university theses in the field of design and mold-making, benefit from new technologies and support domestic technology production should be used. c. By employing specialized and highly educated managers, as well as training specialized and replacement forces in companies and production units, he selected capable managers for the development of the units.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Industrial cluster
 • Cluster development
 • Plastic industry
 • Educated managers
 1. Prokhorova, V. V., Chernikova, V. E., Anopchenko, T. U., Goloshchapova, L. V., & Kulikova, N. N. (2018). Formation and development of industrial clusters in the socioeconomic regional system. Espacios, 39(31).
 2. Iwuagwu, O. (2011). The cluster concept: Will Nigeria’s new industrial development strategy jumpstart the country’s industrial takeoff? Afro Asian Journal of Social Sc. 2(4), 1-24.
 3. Ketels, C., & Protsiv, S. (2016). European cluster panorama. Center for Strategy and Competitiveness, Stockholm School of Economics.
 4. Sharifzadeh, M., Abdullah Zadeh, Gh., Jivar, R., & Divasalar, A. (2018). The Role of Agricultural Industrial Clusters in Rural Business Development of Mazandaran, Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, 7(2), 247-227. [in Persian]
 5. Abui Ardakan, M., & Motamedi, M. (2012). Factors hindering development and drivers in the growth and development of industrial clusters (Case study of Yazd textile cluster), Management improvement, 6(3), 226-203. [in Persian]
 6. Uyarra, E., & Ramlogan, R. (2012). The effects of cluster policy on innovation (Nesta Working Paper 12/05). Manchester: Manchester Institute of Innovation Research/Manchester Business School.
 7. Albahari, A., Klofsten, M., & Rubio-Romero, J. C. (2018). Science and technology parks: A study of value creation for park tenants. The Journal of Technology Transfer, first online March 23, 1–17. doi:10.1007/s10961-018-9661-9
 8. Tambunan, T. (2005). Promoting small and medium enterprises with a clustering approach: A policy experience from Indonesia. Journal of Small Business Management, 43(2), 138–154. doi:10.1111/j.1540-627X.2005.00130.x
 9. Anić, I. D., Corrocher, N., Morrison, A., & Aralica, Z. (2019). The development of competitiveness clusters in Croatia: a survey-based analysis. European Planning Studies, 1-21. doi:10.1080/09654313.2019.1610726
 10. Oosthuizen, G., & Jura, D. (2014). Quality management systems for manufacturing incubators in clusters. Presented at SAIIE26 conference, 14-16 July, Muldersdrift, South Africa.
 11. Sosnovskikh, S. (2017). Industrial clusters in Russia: The development of special economic zones and industrial parks. Russian Journal of Economics, 3, 174–199.
 12. Iammarino, S., McCann, P. (2006). The structure and evolution of industrial clusters: Transactions, technology and knowledge spill over. Research Policy, 35, 1018-1036. doi.org/10.1016/j.respol.2006.05.004
 13. Raimi, L., Shokunbi, M.O., & Peluola, S.B. (2017). Prospects and challenges of managing clusters as entrepreneurship development interventions for sustainable development in Nigeria: A discourse analysis. In: A. Ahmed (ed), Managing Knowledge and Innovation for Business Sustainability in Africa, 69-81.
 14. Mansoori, I., & Aziz Mohammadloo, A. (2009). Cluster development projects (programs and achievements), Small Industries and Industrial Towns Organization, 1. [in Persian]
 15. Atardian, A. (2010). Factors Affecting the Export Development of Lalejin Pottery and Ceramic Cluster in Hamadan, M.Sc. Thesis, University of Tehran, Faculty of Management. [in Persian]
 16. Nasiri, N. (2006). The role of clustering in increasing the competitiveness of small and medium enterprises with a focus on marketing, Tehran: Center for Business Studies and Research. [in Persian]
 17. Qaderian, S., & Golromfard, M. (2013). Investigating the status of innovation in Yazd textile industrial cluster, Innovation Management, 2(3), 25-1. [in Persian]
 18. Hassan Gholipour, T., Bahmani, M., Irvani, M. J., Aghazadeh, H., & Anousheh, M. (2015). Designing a market development pattern for small and medium industries (Case Study: Food and Beverage Industries), Journal of Entrepreneurship Development, 8(1), 40-21. [in Persian]
 19. Bashir Khodaparasti, R., Piroozi Bari, M., & Bagheri Qarabolagh, H. (2020). Analysis of factors affecting export performance and competitive advantage: mediating flexibility strategies in industrial companies, Quarterly Journal of Strategic Management Studies, 11(43), 20-1. [in Persian]
 20. Asheghi Oskooi, H. (2020). A Model for sustainable green competitive advantage in the cement industry, Quarterly Journal of Strategic Management Studies, 11 (41); 137-111. [in Persian]
 21. Andersson, T., Serger, S. S., Sörvik, J., & Hansson, E. W. (2004). The cluster policies whitebook. International Organization for Knowledge Economy and Enterprise Development, Malmo: IKED,.
 22. Eisingerich, A. B., Bell, S. J., & Tracey, P. (2010). How can clusters sustain performance? The role of network strength, network openness, and environmental uncertainty. Research Policy, 39(2), 239–253. doi:10.1016/j.respol.2009.12.007
 23. Porter M (1998), Cluster and the New Economics of Competitions, Harvard Business Review, Nov. –Dec. 1998.
 24. Chiesa, V., & Chiaroni, D. (2005). Industrial clusters in biotechnology—driving forces, development processes and management practices. London: Imperial College Press.
 25. Huang, K. F., Yu, C. M. J., & Seetoo, D. H. (2012). Firm innovation in policy-driven parks and spontaneous clusters: The smaller the firm the better? Journal of Technology Transfer, 37(5), 715– 731. doi:10.1007/s10961-012-9248-9
 26. Su, Y. S., & Hung, L. C. (2009). Spontaneous vs. policy-driven: The origin and evolution of the biotechnology cluster. Technological Forecasting and Social Change, 76(5), 608–619. doi:10.1016/j. techfore.2008.08.008
 27. Kowalski, A. M., & Marcinkowski, A. (2014). Clusters versus cluster initiatives, with focus on the ICT sector in Poland. European Planning Studies, 22(1), 20–45. doi:10.1080/09654313.2012. 731040
 28. Sölvell, Ö, Lindqvist, G., & Ketels, C. (2003). The cluster initiative greenbook. Stockholm: Ivory Tower Publishers.
 29. Liberati, D., Marinucci, M., & Tanzi, M. (2016). Science and technology parks in Italy: Main features and analysis of their effects on the firms hosted. The Journal of Technology Transfer, 41, 694–729. doi:10.1007/s10961-015-9397-8
 30. European Commission. (2013). The role of clusters in smart specialisation strategies. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 31. Comaniţă, E. D., Ghinea, C., Hlihor, R. M., Simion, I. M., Smaranda, C., Favier, L., & Gavrilescu, M. (2015). Challenges and oportunities in green plastics: an assessment using the ELECTRE decision-aid method. Environmental Engineering and Management Journal, 14(3), 689-702. doi:10.30638/eemj.2015.077
 32. Cedervall, T., Hansson, L. A., & Mattsson, K. (2015). Nano-plastics in the aquatic environment. Environmental Science: Processes & Impacts, 17(10), 1712-1721. doi:10.1039/c5em00227c
 33. Li, H. X., Getzinger, G. J., Ferguson, P. L., Orihuela, B., Zhu, M., & Rittschof, D. (2015). Effects of toxic leachate from commercial plastics on larval survival and settlement of the barnacle Amphibalanus amphitrite. Environmental science & technology,50(2), 924-931. doi: 10.1021/acs.est.5b02781
 34. Shakya, M. (2009). Clusters for competitiveness: A practical guide and policy implications for developing cluster initiatives.Available at SSRN 1392479.
 35. UNIDO, Six steps to promote clusters, Available at: SSRN: https://ssrn.com/abstract=1392479 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1392479
 36. Davis, C. H., Arthurs, D., Cassidy, E., & Wolfe, D. (2006). What indicators for cluster policies in the 21st century. Blue Sky II.
 37. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology”, Qualitative ‎Research in Psychology, 3(2), 77-101.‎ doi:10.1191/1478088706qp063oa
 38. Pavelková, D., Jircikova, E., Knápková, A., Bialic-Davendra, M., & Saha, N. (2011). Empirical evidence of development of plastic clusters. DAAAM International Scientific Book 2011.