طراحی الگوی نوآوری باز صنعت طلای ایران با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانش آموخته دکتری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استاد، دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 استادیار، مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران

چکیده

نوآوری باز، طی دهۀ گذشته به‌طور گسترده‌ای در ادبیات مدیریت نوآوری مورد بحث بوده است، که این امر موجب شناسایی هرچه بیشتر مزایای آن گردیده است، که از آن جمله استفاده از ورودی‌های دانش برای تسریع نوآوری‌های داخلی و گسترش بازار برای استفاده‌های خارجی از نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به یک ساختار و مدل جامع نوآوری باز برای صنعت طلای ایران با بررسی عوامل تأثیرپذیر و تأثیرگذار و تبیین چگونگی روابط بین آن‌هاست. پژوهش حاضر از نوع کیفی با ماهیت اکتشافی ـ تبیینی است و از رویکردهای مرور نظام‌مند ادبیات پژوهش و فراترکیب و تحلیل محتوا بهره گرفته است. در این خصوص، از بین 3151 مقالۀ اولیه، 54 مقاله پس از گذر از لایه‌های متعدد ارزیابی، مورد بررسی محتوایی قرار گرفته و متغیرها و واحدهای معنایی مورد نظر شناسایی شده است. سپس 25 کد مفهومی اولیه، استخراج و پس از اعتبارسنجی آن توسط خبرگان، روابط بین آن‌ها نیز از متون علمی استقراء شد و در یک چارچوب مفهومی ترسیم گردید. در ادامه برای تطبیق چارچوب شناسایی شده در صنعت طلا، مصاحبه‌هایی نیمه‌ساختارمند با خبرگان صنعت طلا طرح‌ریزی و اجرا شد، که این اقدامات منجر به شناسایی 11 عامل جدید و اختصاصی برای صنعت طلا گردید. با ادغام و دسته‌بندی عامل‌ها، 34 مقولۀ نهایی شناسایی و با بررسی روابط بین آن‌ها، مدل نوآوری باز در صنعت طلا تدوین و عامل‌های مهم تأثیرگذار و تأثیرپذیر در مدل شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mapping an open innovation model for the Iranian gold industry with a meta-synthesis perspective

نویسندگان [English]

  • Habib Zare Ahmadabadi 1
  • Ali Karimi Zarchi 2
  • Habibollah Mirghafori 1
  • Seyed Haidar Mirfakhradini 3
  • Ali Saffari Darberazi 4
1 Associate Professor, Yazd university, Yazd, Iran
2 PhD Graduated, Yazd university, Yazd, Iran
3 Professor, Yazd university, Yazd, Iran
4 Assistant Professor, Higher Education Complex of Bam, Bam, Iran
چکیده [English]

Open innovation has been discussed in the management of innovation literature over past decade, which has led to the increasing recognition of its benefits, including the use knowledge inputs accelerate domestic innovation and expanding the market for using innovation in small and medium company. The purpose of this study is to investigate the factors affecting or being affected in a comprehensive model of open innovation for gold industry of Iran and to explain the relationship between these factors. The present research is of qualitative type with exploratory-explanatory nature in which the systematic review of research literature, meta-synthesis approach and content analysis have been used. Based on the seven steps of meta-synthesis after passing through several layers of evaluation: 54 articles, out of 3151 initial ones, were chosen careful content review and identifying desired variables and semantic units. In regard, 25 concept codes were extracted and after examining their validation by help subject matter experts, the relationships between them were also induced from scientific texts and drawn in a conceptual framework. Then, in order to implement the identified framework in the gold industry of Iran, semi-structured interviews with the experts the gold industry of Iran were designed and conducted, which led to the identification of 11 new and specific factors for the gold industry. By merging and categorizing the factors, 34 final categories were identified and by examining relationships between them, open innovation model in gold industry of Iran was developed and important influential and influential factors were identified in model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open innovation
  • enterprises
  • meta-synthesis
  • gold industry