تأثیر تفکر استراتژیک مدیران بر انعطاف پذیری استراتژیک شرکت با گرایش کارآفرینانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مدیران سازمان­‌ها، مؤسسات و شرکت­‌هایی که بخواهند رشد و توسعه و بالندگی داشته باشند، باید حداقل مهارت­‌های تفکر استراتژیک را یاد گرفته و آن را به کار ببندند. هدف پژوهش، بررسی تأثیر تفکر استراتژیک مدیران با گرایش کارآفرینانه بر انعطاف­‌پذیری استراتژی شرکت­‌های کوچک و متوسط است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ جمع­‌آوری داده‌­ها، توصیفی از نوع پیمایشی است که با روش مقطعی انجام شده است. جامعۀ آماری را کلیه مدیران و مسئولان شرکت‌­های کوچک و متوسط شهرک صنعتی استان سمنان تشکیل می‌­دهند. از آنجا که تعداد کارکنان واحدهای تولیدیِ استقرار یافته در این استان بالغ بر 1609 نفر است؛ بدین ترتیب با توجه به محدود بودن نمونۀ آماری مطابق قاعدۀ مورگان 310 نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده است. برای گردآوری داده­ها از سه پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک لیدکا (1989) برای سنجش تفکر استراتژیک، پرسشنامه هاگس و مورگان (2007) برای سنجش گرایش کارآفرینانه و برای انعطاف‌­پذیری استراتژیک از پرسشنامه­ دی تونی و تونچیا (2005) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش از طریق مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی  با استفاده از نرم‌­افزار­های SPSS و Smart Pls انجام شده است. یافته‌­های پژوهش نشان داد که تفکر استراتژیک مدیران بر انعطاف‌­پذیری استراتژیک و گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد. گرایش کارآفرینانه بر انعطاف‌­پذیری استراتژیک تأثیر معناداری دارد. سرانجام گرایش کارآفرینانه رابطۀ بین تفکر استراتژیک و انعطاف‌­پذیری استراتژیک را میانجی­‌گری می‌­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of manager’s strategic thinking with entrepreneurial orientation on strategy flexibility

نویسندگان [English]

 • Faezeh Akbari 1
 • Abbas Ali Rastgar 2
 • Seyed Abbas Ebrahimi 3
1 MA student, Semnan University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Semnan University, Semnan, Iran
3 Assistant Professor, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

IntroductionIn the last decade, small and medium enterprises have been considered as the main source of job creation and income in countries. These companies are more important because they play an important role in creating employment, increasing growth and economic development in the country. Also, Businesses with creativity and innovation do not shy away from change and use environmental conditions as an opportunity to create a competitive advantage. As a result, it increases flexibility. Therefore, achieving strategic flexibility in an environment where some organizations have not yet found their place in today's complex environment and need an immediate and fundamental change in the organization is important. Managers with strategic thinking can adapt to environmental changes. When managers are in a changing and unpredictable environment, they increase their efforts to adapt to environmental change and find new solutions. Managers of organizations, institutions and companies that want to grow and develop; they need to learn and apply at least some strategic thinking skills. The purpose of this study was to investigate the impact of managers 'strategic thinking on the flexibility of SMEs' strategy considering the mediating role of entrepreneurial orientation.
Methodology: The purpose of this study is practical and in terms of data collection, it is a descriptive survey that has been done by cross-sectional method. The statistical population of this study is all managers and executives of small and medium enterprises in Semnan province. Since the number of units deployed in this province is more than 1609 units, thus considering the limited statistical population of the statistical sample size of 310 people using Morgan table was considered. On the other hand, the sampling method used in the present study is stratified random sampling. In addition, three standard questionnaires Liedtka (1989) for measuring strategic thinking, Hughes and Morgan (2007) questionnaire for measuring entrepreneurial orientation and for strategic flexibility questionnaire of De Toni & Tonchia (2005) were used. Cronbach's alpha coefficient was also used to measure reliability. Data analysis in this study was done by structural equation modeling with partial least squares approach using SPSS and Smart Pls.
Results and Discussion: The findings of the study showed that strategic thinking of managers has a positive and significant effect on strategic flexibility and entrepreneurial orientation. Entrepreneurial orientation also has a significant impact on strategic flexibility. Finally, entrepreneurial orientation mediates the relationship between strategic thinking and strategic flexibility.
Conclusion: Entrepreneurial orientation is an active strategic orientation that tends to take an aggressive approach to product innovation. Entrepreneurial orientation responds better to turbulent economies that usually do not follow the rules of competitive markets. Therefore, in order to increase the entrepreneurial tendency of managers and officials, it is suggested to pay attention to improving their capabilities and employees, transferring up-to-date knowledge to employees, encouraging employees to do creative and innovative work and supporting them, increasing the spirit of criticism among them and promoting this Culture in the organization, holding training programs to change attitudes and instill the belief among managers and officials that there are better ways to do things. Managers and executives can increase the company's flexibility by increasing innovation and creativity in the organization, increasing the ability to estimate the immediate needs of customers, responding quickly to market changes. Given that the entrepreneurial orientation means factors such as a bold and independent position to maximize profitability, the desire to carry out new projects and risky programs, courageous and extensive actions to achieve goals, provide new services, introduce new technologies Frequent changes in new services, etc., it can be concluded that the entrepreneurial orientation of CEOs affects the strategic flexibility of companies. In general, it can be concluded that management with an entrepreneurial orientation can improve the performance of the company. Therefore, it is recommended to design and implement general training courses related to entrepreneurship using the opinions of entrepreneurs and professors in the field of entrepreneurship, because these programs and training courses should be based on comprehensive characteristics and learning principles and regardless of time constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic thinking
 • Entrepreneurial orientation
 • Strategic flexibility
 • SMEs  
 1. Alhosseini Almodarresi, S., Moghaddamzadeh, N., & Bagheri Garbollagh, H. (2020). Survey on the role of relationship insurance marketing strategies on perceptions of customers about services quality and their gratitude. Journal of Strategic Management Studies, 11(41), 75-91. [in Persian]
 2. Almasi, S., Eydi, H., Abbasi, H., & Zardoshtian, S. (2019). The effect of strategic flexibility on entrepreneurship through the mediating role of organizational learning (Case Study: Office of Youth and Sports West Country). Scientific Journal of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 6(2), 101-116. [in Persian]. DOI: 30473/fmss.2019.44406.1898
 3. Baker, T., Campbell, S., & Ostroff, D. (2016). Independent school leadership: Heads, boards, and strategic thinking. Peabody Journal of Education, 91(5), 574-587.‏ DOI: 1080/0161956X.2016.1227165
 4. Basco, R., Hernández-Perlines, F., & Rodríguez-García, M. (2020). The effect of entrepreneurial orientation on firm performance: A multigroup analysis comparing China, Mexico, and Spain. Journal of Business Research, 113, 409-421. DOI: 1016/j.jbusres.2019.09.020
 5. Bashir khodaparasti, R., Piruzi Bari, M., & Bagheri Garbollagh, H. (2020). Analysis of factors and flexibility strategies on export performance and competitive advantage of industrial companies. Journal of Strategic Management Studies, 11(43), 155-169 [in Persian].
 6. Chang, W., Ellinger, A. E., Kim, K. K., & Franke, G. R. (2017). Supply chain integration and firm financial performance: A meta-analysis of positional advantage mediation and moderating factors. European Management Journal, (3)34, 282-295. DOI:10.1016/j.emj.2015.11.008
 7. Ciabuschi, F., Baraldi, E., Lindahl, O., & Callegari, S. (2019). Supporting innovation against the threat of antibiotic resistance: Exploring the impact of public incentives on firm performance and entrepreneurial orientation. Journal of Business Research, 112, 271-280. DOI: 1016/j.jbusres.2019.12.021
 8. Graetz, F. (2002). Strategic thinking versus strategic planning: towards understanding the Management Decision, 40(5), 456-462. DOI: 10.1108/00251740210430434
 9. Hajipour, B., & Moradi, M. (2010). Organizational flexibility and performance: Case Study of ARAK industrial estate manufacturing organizations. Management Studies in Development and Evolution, 20(62), 143-162. [in Persian]
 10. Hodgkinson, G. P., & Healey, M. P. (2014). Coming in from the cold: The psychological foundations of radical innovation revisited. Industrial Marketing Management, 43(8), 1306-1313.‏ DOI: 1016/j.indmarman.2014.08.012
 11. Kais, I.H, & Daghir, M.A (2005). The measurement of strategic thinking type for top managers in Iraqi public organizations- cognitive approach. International Journal of Management Cases, 15(1), 34-40. DOI: 1108/10569210580000328
 12. Kamasak, R., Yavuz, M., Karagulle, A. O., & Agca, T. (2016). Importance of strategic flexibility on the knowledge and innovation relationship: an emerging market study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 229, 126-132.‏ DOI:1016/j.sbspro.2016.07.121
 13. Li, Y., Liu, Y., Duan, Y., & Li, M. (2008). Entrepreneurial orientation, strategic flexibilities and indigenous firm innovation in transitional China. International journal of technology management, 41(1-2), 223-246. DOI: 1504/IJTM.2008.015993.
 14. Liedtka, J.M. (1998). Strategic thinking: can it be taught? Long Range Planning, 31(5), 120-129. DOI: 1016/S0024-6301(97)00098-8
 15. Mihalache, O. R., & Volberda, H. W. (2021). Business model innovation in transforming economies: A Co-evolutionary perspective for a global and digital world. Management and Organization Review17(2), 202-225.‏ DOI:1017/mor.2021.14
 16. Mingers, J., & White, L. (2010). A review of the recent contribution of systems thinking to operational research and management science. European Journal of Operational Research, 207(3), 47-61. DOI:1016/j.ejor.2009.12.019
 17. Moharramzade, M., & Sivan nouri, M. (2020). Effect of Strategic Thinking on Productivity of Staff in Sports and Youth Departments of West of Country with Mediating Role of Organizational Agility. Human Resource Management in Sport Journal, 7(2), 225-244. DOI:22044/shm.2020.8434.1994. [in Persian]
 18. Moon, B. J. (2013). Antecedents and outcomes of strategic thinking. Journal of Business Research, 66(10), 1698-1708.‏ DOI: 1016/j.jbusres.2012.11.006
 19. Narasimhan, R., & Das, A. (1999). An empirical investigation of the contribution of strategic sourcing to manufacturing flexibilities and performance. Decision sciences, 30(3), 683-718. DOI: 1111/j.1540-5915.1999.tb00903.x
 20. Nuntamanop, P., Kauranen, I., & Igel, B. (2013). A new model of strategic thinking competency. Journal of Strategy and Management, (3)6, 242-264. DOI: 1108/JSMA-10-2012-0052
 21. Rigtering, J. C., Eggers, F., Kraus, S., & Chang, M. L. (2017). Entrepreneurial orientation, strategic planning and firm performance: the impact of national cultures. European Journal of International Management, 11(3), 301-324.
 22. Sanchez, R. (1995). Strategic flexibility in product competition. Strategic Management Journal, (6)1, 135-59. DOI: 1504/EJIM.2017.083872
 23. Schulze, M., & Heidenreich, S. (2017). Linking energy-related strategic flexibility and energy efficiency–The mediating role of management control systems choice. Journal of cleaner production, 140, 1504-1513.‏ DOI: 1016/j.jclepro.2016.09.231
 24. Shirvani, A., & Shojaie, S. (2011). A review on leader's role in creating a culture that encourages strategic thinking. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 2074-2078.‏ DOI: 1016/j.sbspro.2011.10.403
 25. Tajudin, A., Aziz, R. A., Mahmood, R., & Abdullah, M. H. (2014). The relationship between entrepreneurial orientation and business performance of SMEs in Malaysia. International Journal of Management Excellence, 2(3), 221-226.‏ DOI: 3390/su14106308
 26. Wales, W. J. (2016). Entrepreneurial orientation: A review and synthesis of promising research directions. International Small Business Journal, 34(1), 3-15. DOI: 1177/0266242615613840
 27. Wang, X., Dass, M., Arnett, D. B., & Yu, X. (2020). Understanding firms’ relative strategic emphases: An entrepreneurial orientation explanation. Industrial Marketing Management, 84, 151-164.‏ DOI: 1016/j.indmarman.2019.06.009
 28. Zahid, Y., & Abdul, M. (2018). Organizational network and strategic business performance: Does organizational flexibility and entrepreneurial orientation really matter? Journal of Organizational Change Management, (31)2, 268-285. DOI: 1108/JOCM-12-2016-0298.
 29. Zarei, A., & Bagheri Garbollagh, H. (2019). Examining the role of social capital on new product development: emphasizing the mediating role of entrepreneurial orientation in knowledge-based companies. Quarterly journal of Industrial Technology Development, 17(36), 5-16. [in Persian]