طراحی الگوی پیاده‌سازی راهبرد هک رشد برای استارتاپ‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

با توجه به پیشرفت فناوری و تغییرات روزافزون دنیای کسب‌وکار، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا نقش مهمی در اقتصاد هر کشور ایفا می‌کنند. این نقش باعث گردیده که کارآفرینان و نخبگان دنیای کسب‌وکار برای رشد و افزایش فروش این استارتاپ‌ها به روش‌های جدید فکر کنند. هم‌اکنون استارتاپ‌ها از روش‌های نوین و قدرتمندی به نام هک رشد استفاده می‌کنند تا بتوانند از طریق رشد بالا با کم‌ترین هزینه‌های مالی به بیشترین رشد دست پیدا کنند. لذا این پژوهش با هدف طراحی الگوی پیاده‌سازی راهبرد هک رشد برای استارتاپ‌ها انجام گرفت. پژوهش حاضر بر پایه پژوهش آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم قیاسی و استقرایی است و از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت داده‌ها و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان، متشکل از اساتید دانشگاه در حوزه بازاریابی و مدیریت بازار و همچنین مدیران فروش و بازاریابی شرکت‌های استارتاپی همکاری کننده در پژوهش هستند. لذا نمونه آماری پژوهش از میان اعضای جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی و بر اساس اصل کفایت نظری، 41 نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته است که برای سنجش روایی و پایایی آن از روش محتوایی و روایی نظری و پایایی درون کدگذار میان‌گذار استفاده شد. همچنین ابزار گردآوری داده در بخش کمّی پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن با روش اعتبار محتوا و پایایی بازآزمون تایید شد. در این پژوهش برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش کدگذاری و نرم‌افزار Atlas.ti و دربخش کمّی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش شامل ارائه الگوی پیاده‌سازی هک رشد در چهار مرحله پیدایش تفکر و فلسفه هک رشد، ایجاد زمینه‌های هک رشد، تدوین راهبرد‌های هک رشد و پیامدهای آن است. نتایج نشان می‌دهد که مهمترین راهبرد‌های هک‌رشد، راهبرد سئو، بازاریابی دیجیتالی و الکترونیکی، بازاریابی نفوذ و بازی‌وارسازی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an implementation model for growth hacking strategy for startups

نویسندگان [English]

 • Ali Shariatnejad 1
 • Seyed Najmeddin Mousavi 2
 • Hadi Rezaeinejad 3
1 Assistant Professor, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Associate Professor, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 MA student, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Introduction: In the new age and due to the advancement of technology and increasing changes in the business world, Startup businesses an important role in the economy of any country. This role has led entrepreneurs and business elites to think of new ways to grow and increase sales of these startups. One of the most flexible and agile business models is startups, which researchers refer to as the engines of the national economy. Startups are fast and flexible, have less bureaucracy, and have more motivation to succeed than large corporations. Startups are the beating heart of any economy. In developing countries, the commercial success of these start-ups is an important issue. But despite their continued contribution to economic growth, these companies face many problems, including resource constraints. The high failure rate of startups has led to a waste of resources and capital, so that the failure rate in the early stages of startups is much higher and has put them at high risk. Another limitation is that startups do not have high financial resources and capital, so to survive and succeed in competitive markets, they must use methods that achieve the highest results at a low cost and can attract customers. The growth of startups is significantly associated with economic development at the industrial, national and regional levels through the exploitation of new jobs and job opportunities. But much of the effort of entrepreneurs and innovators to start a business fails, with 9 out of 10 startups failing. Therefore, startups must look for strategies that respond to these limitations. One of these strategies is growth hacking, which is an ambitious attempt to grow the business as one of the most powerful solutions for companies with minimal financial resources. Startups are now using new and powerful methods called growth hacking to achieve maximum growth with astronomical growth at the lowest financial cost. In fact, growth hacking is a marketing strategy that uses analytical thinking and social metrics to expand the technology of startups. Therefore, according to what has been said, the main question of the present study is what is the implementation pattern of growth hacking strategy for startups? In addition, another point that raises the issue of research is the existence of a theoretical vacuum on the subject of growth hacking pattern for startups. Therefore, this study was conducted to design a model for implementing growth hacking strategy for startups.
Methodology: The method of research is mixed of qualitative and quantitative but is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data nature and method. The statistical population of this research consists of university faculties in the field of marketing and market management as well as sales and marketing managers of startup co. participating in the research.Therefore, the statistical sample of the study was considered among the members of the community using the snowball sampling method and based on the principle of theoretical adequacy of 41 people. In the qualitative part of the data collection tool, the interview is semi-structured, part of which was conducted in person and the other part by telephone with the sample members. To evaluate the validity and reliability of data collection tools in the qualitative part, the content method and theoretical validity and reliability within the intermediary encoder were used, which showed the confirmation of these two indicators. Also, the data collection tool is in the quantitative part of the questionnaire, which was given to the experts in person and by email. Validity and reliability of data collection tools in the quantitative part of content validity and reliability of the retest showed that the validity and reliability of the questionnaires were confirmed. In this research, coding method and Atlas.ti software were used to analyze the data in the qualitative part. For quantitative analysis, interpretive structural modeling method has been used. Also, regarding the startup companies cooperating in the present study, it is necessary to explain that 30 startup companies in Lorestan province have participated in this research. Among the sales and marketing managers of startup companies, 30 of these managers have One person from each company participated in this study.
Results and Discussion: The results of this research include presenting the implementation model of growth hacking in four stages of emergence of growth hacking thinking and philosophy, creating grounds for growth hacking, formulating growth hacking strategies and its consequences. The results show that the most important hacking strategies are SEO strategy, digital and electronic marketing, influencer marketing and gamification.
Conclusion: The research results include identifying the components related to the implementation of growth hacking strategy and determining the leveling of these factors. The most important components related to the implementation of growth hacking strategy are: SEO strategy, motivating customers to engage with the brand, analytical and creative thinking, persuading and attracting customers, digital and electronic marketing, profitability improvement, statistical skills, coding analysis and programming Critical thinking, influencer marketing and content production for cyberspace, marketing intelligence, increasing market share, customer oriented market thinking, growth mindset, gamification, strengthening the company's competitive position, data analysis and market data-based decision making. After the components related to the implementation of the growth hacking strategy were identified, the structural matrix and internal relationships of the variables were formed. Then the initial matrix was determined and its internal consistency was established. Then, by interpretive structural modeling, the level and priority of variables were determined, and finally, after leveling and determining the relationships, the final model was drawn according to the adapted achievement matrix. In the present study, the implementation of growth hacking strategy is done in four stages: the consequences of growth hacking, growth hacking strategies, areas of growth hacking and thinking and philosophy of growth hacking.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Startup
 • Growth hack
 • Growth hacker
 • Funnel growth hack
 • Growth hack strategy
 1. Akhavan Sarraf, A., & Gholami, N. (2014). Conceptualizing customer desire for the organization's brand and analyzing its relationship with other marketing structures. International Conference on Accounting and Management, Tehran. [in Persian]
 2. Al-Adwan, A., Al-Adwan, K. M., & Al-Adwan, A. S. (2019). E-marketing strategic for Jordanian small business to increase sale in local e-market. Academy of Strategic Management Journal, 18(6), 1939-6104.
 3. Barret, Victoria. (2011). Dropbox: The Inside Story Of Tech's Hottest Startup. Forbes. Retrieved February 17, 2017.
 4. Bianchi, C., & Mathews, S. (2015). Internet marketing and export market growth in Chile. Journal of Business Research. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.06.048.
 5. Biyani, Gagan. (2013). The actual difference between growth hacking and marketing. https://thenextweb.com/insider/2013/05/05/the-actual-difference-betweengrowthhacking-and-marketingexplained. Accessed 12 Dec 2016.
 6. Blank, S. J. S. B. (2010). What’s A Startup? First Principles.
 7. Bohnsack, R., & Liesner, M. M. (2019). What the hack? A growth hacking taxonomy and practical applications for firms. Business Horizons, 62 (6), 799-818.
 8. Bouvard, M. (2012). Real option financing under asymmetric information. Society for Financial Studies, 27(1), 180-210.
 9. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
 10. Brown, M. (2014), 10 Things learned from 10 fast growing startups. Growth Hacking Conference, London.
 11. Bussgang, J., & Benbarak, N. (2016). Every Company needs a growth manager. Available at: https://hbr.org/2016/02/every-company-needs-a-growth-manager (accessed 29 April 2016).
 12. Carlson, M., & Usher, N. (2016). News startups as agents of innovation: For profit digital news startup manifestos as metajournalistic discourse. Digital Journalism, 4(5), 563-581.
 13. Centobelli, P., Cerchione, R., & Esposito, E. (2017). Knowledge management in startups: Systematic literature review and future research agenda. Sustainability, 9(3), 361.
 14. Chen, A. (2013). Startups don’t need growth hackers (at first). Available at: http://andrewchen.co/youdont-need-a-growth-hacker/ (accessed 3 November 2014).
 15. Colons, G. (2016). Disruptive Marketing: What Growth Hackers, Data Punks and Other Hybrid Thinkers Can Teach Us About Navigating the New Normal by Geoffrey Colon. American, Management Association. New York.
 16. Conway, T., & Hemphill, T. (2019). Growth hacking as an approach to producing growth amongst UK technology startups: an evaluation. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 21(2), 163-179.
 17. Croll, A., & Yoskovitz, B. (2013). Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster, O’Reilly Media, Sebastopol, CA.
 18. Dalaman, I. (2017). Overview of growth hacking: The evaluation of implementation on Uber. International Journal of Economics, Commerce and Management, 7(6), 60-77.
 19. Egan, J. (2013). 4 Metrics every growth hacker should be watching. John Egan blog. Retrieved from http://jwegan.com/growth-hacking/4-growth-hacker-metrics.
 20. Ellis, S. (2010). Find a growth hacker for your startup. Retrieved from http://www.startup-marketing.com/where-are-all-the-growth-hackers.
 21. Feiz, D., Zarei, A., Maleki, M., & Shaabani, A. (2021). Typology of growth hacking strategies along the growth hacking funnel. Iranian Journal of Management Studies, 14(2), 331-346.
 22. Feiz, D., & Shaabani, A. (2018). Growth hack, qualitative content analysis of ryan halliday interview. International Conference on Modern Research in Management, Economics and Development, Tehran, Iran. [in Persian]
 23. Feiz, D., & Shaabani, A. (2018). Investigating the impact of social media marketing activities as growth hacking strategy on behavioral intention and oral promotion of customers. New Marketing Research, 8(4), 45-68. [in Persian]
 24. Geru, M., Rusu, E., & Capatina, A. (2014). Growth hacking practices in a startup: A case study of Thecon. Ro. Risk in Contemporary Economy International Conference, Galati, Romania.
 25. Ghezzi, A., Cavallo, A., Sanasi, S., & Rangone, A. (2021). Opening up to startup collaborations: open business models and value co-creation in SMEs. https://doi.org/10.1108/CR-04-2020-0057.
 26. Gia, H. K. (2017). Attaining success through growth hacking, Unpublished bachelor’s thesis. Lahti University of Applied Sciences.
 27. Goel, S., Watts, D.J., & Goldstein, D.G. (2012). The structure of online diffusion networks. Proceedings of the 13th ACM Conference on Electronic Commerce, Valencia, Spain.
 28. Gooding, L. (2014). Growth hacking like a Pirate. A Beginner’s Guide to Pirate Metrics. Retrieved from http://blog.trak.io/growth-hacking-like-a-pirate-a-beginners-guide-to-pirate-metrics.
 29. Grin, C. (2015). A study into growth hacking based on: Snapchat, Spotify, and 9 GAG case studies. Semantic Scholar. https://www.semanticscholar.org.
 30. Gruen, T. W., Osmonbekov, T., & Czaplewski, A. J. (2006). eWOM: The impact of customer to- customer online know-how exchange on customer value and loyalty. Journal of Business Research, 59(4), 449–456.
 31. Herzberger, T., & Jenny, S. (2018). Growth hacking: Mehr wachstum, mehr kunden, mehr erfolg (1sted.). Rheinwerk Verlag.
 32. Holiday, R. (2013). The 5 phases of growth hacking. Available at: http://mashable.com-/2013/09/02/growth-hacking/ (accessed 29 October 2014).
 33. Holiday, Ryan. (2014). Growth Hack Marketing: How To Sell Your Product Without Marketing? Less marketing, more sales. Isfahan: Amookhteh. [in Persian]
 34. Hormiga, E., Batista‐canino, R.M., & Sanchez‐medina, A. (2011). The impact of relational capital on the success of new business startups. Journal of Small Business Management, 49(4), 617-638, DOI: 10.1111/j.1540-627X.2011.00339.x.
 35. Kane, T. J. (2010). The importance of startups in job creation and job destruction. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1646934.
 36. Khashei, V., & Asadi, R. (2019). Designing a strategic control model in Internet startups. Strategic Management Studies, 37. 125-139. [in Persian]
 37. Khudabakhshi, A., Jafari, M., Shariatnejad, A., & Mousavi, S. N. (2019). Identify and explain the success factors in implementing growth penetration strategy. Technology Development Management Quarterly, 7(4), 127-150. [in Persian]
 38. Klein, S. (2014). Fueling growth with venture Capital. Growth Hacking Conference, London.
 39. Krishna, A., Agrawal, A., & Choudhary, A. (2016). Predicting the Outcome of Startups: Less Failure, More Success. IEEE 16th International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW), Barcelona, 2016, 798-805.
 40. Kumbhat, A., & Sushil, P. (2017). Ingredients of Startup Success.International Journal of Global Business and Competitiveness, 17(1), 73-88,
 41. Lee, J. (2016). Growth hacking for startups: How growth hacking can utilized for growing startup Unpublished bachelor´s thesis. Oulu University of Applied Sciences.
 42. Leskovec, J., Adamic, L.A., & Huberman, B.A. (2007). The Dynamics of Viral Marketing, ACM Trans.Web, Vol. 1.
 43. Mai, N. K. (2017). Growth hacking as the optimizer of start-ups to grow: The way startups could implement growth hacking successfully, Unpublished bachelor thesis. Aalto University.
 44. McClure, D. (2007). Startup metrics for pirates: AARRR. Available at: www.slideshare.net/dmc500hats/startup-metrics-for-pirates-long-version (accessed 27 January 2015).
 45. Mohammadi Eliassy, G., Rezaeizadeh, M., & Dadashi, F. (2017). Identify the axes of persuasiveness development in experienced entrepreneurs. Entrepreneurship Development, 10(4), 675-694. [in Persian]
 46. Mohammadi, A., & Shafi, K. (2020). Entrepreneurs' cognitive ability and new ventures' performance. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3720476.
 47. (2015). AARRR Metrics for E-Commerce Stores: The Holy Grail of Growth. Retrieved from https://www.metrilo.com/blog/aarrr-metrics-for-ecommerce.
 48. Naderi, N., Yusefi, Z., & Rezaee, B. (2016). Phenomenology barriers to the creation and launch agricultural startups. [in Persian]
 49. Padash, H. (2016). Mechanisms for the development of startup entrepreneurship in Iran in the context of the discourse of resistance economics. Critical Research Journal of Humanities Texts and Programs, Institute of Humanities and Cultural Studies, Special Issue on Resistance Economics, 1-27. [in Persian]
 50. Patel, N., & Taylor, B. (2016). The growth hacking process - The definitive guide to growth hacking. https://www.quicksprout.com/the-definitive-guide-to-growth-hacking-chapter-3.
 51. Perro, J. (2016). Mobile Apps: What’s a good retention rate? Retrieved from http://info.localytics.com/blog/mobile-apps-whats-a-good-retention-rate.
 52. Piatek, A. (2016). Growth hacking model for B2B SaaS startups: Liquid case. A work project, Unpublished master’s thesis. NOVA.
 53. Qualman, E. (2009). Social omics how social media transforms the way we live and do business. Hoboken: Wiley John & Sons, Inc.
 54. Ramos, L. (2013). B2B CMOs must evolve or move on. Available at: http://solutions.forrester.com/Global/FileLib/Reports/B2B_CMOs_Must_Evolve_Or_Move_On.pdf. Forrester Research (accessed 23 January 2015)
 55. Rauhala, M., & Sarkkinen, L. (2015). Growth hacking a global community Unpublished bachelor’s thesis. Oulu University of Applied Sciences.
 56. Robehmed, N. (2013). What Is A Startup?, Forbes.
 57. Saedi, R., Habibi, N., & Sadat Rasool, S. M. (2018). Startup and its success factors in the world and Iran. National Congress of Management, Economics and Accounting. [in Persian]
 58. Shakeri, Z., & Haji Hosseini, A. (2020). Legal system for the protection of business practices; Tutorials for startups. Quarterly Journal of Business Research, 94, 75-106. [In Persian]
 59. Siurblyte, V. (2018). Growth hacking as a methodology for user retention in the entrepreneurial venture, Unpublished bachelor´s thesis, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
 60. Snow, S. (2014). Smart Cuts: How Hackers, Innovators, and Icons Accelerate Success. HarperCollins Publishers, New York, NY.
 61. Spender, J. C., Corvello, V., Grimaldi, M., & Rippa, P. (2017). Startups and open innovation. A review of the literature. European Journal of Innovation Management, 20(1), 4-30.
 62. Syed Mudasser, A., & Zhiqiang, L. (2021). Orchestrating frugal Eco innovation: the plethora of challenges and diagnostics in lean startups of emerging economies. Innovation & Management Review, Emerald Group Publishing Limited, 19(4), 339-367.
 63. Tari, G., & Porhelm, H. (2020). Structural Model of Factors Affecting Survival and Growth of Startups in Iran. Journal of Executive Management, Mazandaran University, 12(23). [in Persian]
 64. Teneva, D. (2016). Acquisition: AARRR Metrics Part 1. Retrieved from https://www.metrilo.com/blog/acquisition-aarrr-metrics-part-1.
 65. Vasquez, M.G. (2014). Sean Ellis: the rise of the growth hacker. Available at: http://blogs.wsj.com/accelerators/2014/05/29/sean-ellis-the-rise-of-the-growth-hacker, (accessed 20 May 2016).
 66. Vohora, R. (2012). How to model viral growth: the hybrid model. Available at: www.linkedin.com/today/post/article/20121002124206-18876785-how-to-model-viral-growth-the-hybrid-model (accessed 1 November 2014).
 67. Weinberg, G., & Mares, J. (2014). Traction: A Startup Guide to Getting Customers. S-Curves Publishing, USA.
 68. Wollsen, F. (2015). Market Opportunity Discovery for Early-Stage Startups. Master of Science Thesis INDEK 2015:112, KTH Industrial Engineering and Management.
 69. Yu Ho, S. (2016). Making Sense of Growth Hacker Marketing. Master program in management, Lund University, School of Economics and Management.
 70. Zhu, G., & Gao, X. (2019). Precision retail marketing strategy based on digital marketing model. Science Journal of Business and Management, 7(1), 33-37.
 71. Zhu, H., & Huberman, B. A. (2014). To switch or not to switch: understanding social influence in online choices. American Behavioral Scientist, 58(10), 1329-1344.