دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، فروردین 1402 

مستخرج از رساله

تحلیل شبکه‌های اجتماعی دانشگاهی: راهبردی برای پژوهش هدفمند (تحلیل حوزه پژوهشی نوآوری استراتژیک)

10.22034/smsj.2023.169401

مهران بادین دهش؛ غلامعلی طبرسا؛ مصطفی زندیه؛ محمدرضا حمیدی زاده


مستخرج از رساله

طراحی مدل استراتژی‌های بازاریابی و فروش در صنعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای

10.22034/smsj.2022.148428

علی منصوری کرمانشاهی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ شهرام خلیل‌نژاد