طراحی مدل استراتژی‌های بازاریابی و فروش در صنعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای استراتژی‌های بازاریابی و فروش در صنعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی، اکتشافی می‌باشد و در آن از روش تحقیق آمیخته بهره گرفته شده است. در بخش کیفی این پژوهش با روش تحلیل محتوا با 10 تن از متخصصان و خبرگان صنعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر اساس نمونه‌گیری قضاوتی مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته، و در بخش کمی با روش پیمایشی، 116 پرسشنامه میان مدیران بازاریابی و فروش سه شرکت‌ فعال در این صنعت (هایپراستار، جانبو و افق کوروش) توزیع گشت. داده‌ها به روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. یافته‌ها نشان داد که آمیخته بازاریابی مهمترین عامل سازنده استراتژی بازاریابی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های فروش مهم‌ترین عامل سازنده استراتژی فروش در صنعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. شواهد حاکی از این است که حضور متغیر تعدیل‌گر محیط رقابتی صنعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر رابطه میان استراتژی‌های بازاریابی و فروش اثرگذار است. اتخاذ رویکردی جامع نسبت به عناصر تشکیل دهنده استراتژی‌های بازاریابی و فروش، با در نظر گرفتن محیط رقابتی حاکم بر این صنعت و همچنین بهره‌گیری از روش‌های مبتنی بر محیط آنلاین از موارد مهمی هستند که تاکنون در تدوین استراتژی‌های بازاریابی و فروش شرکت‌های فعال در صنعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing marketing and sales strategies model in the chain stores industry

نویسندگان [English]

 • Ali Mansouri kermanshahi 1
 • Mehdi Haghighi Kaffash 2
 • Zohreh Dehdashti Shahrokh 3
 • Shahram Khalil Nezhad 4
1 PhD Student in Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The evolution of the international retail industry is to move from individual stand-alone stores that sell limited products to chain stores that offer more diverse product categories on a more economical scale. Thus, the chain store industry is one of the newer forms of offering fast-moving products to consumers. In this area, the most important decisions are related to marketing and sales policies that directly affect the company's performance and the quality of service to end-users, and ultimately profitability. The purpose of this study is to provide a model for marketing and sales strategy for companies operating in the chain stores industry, and by adopting a comprehensive approach, an attempt has been made to remove some of the existing limitations in the field of research and implementation. Therefore, in this research and a forward-looking and innovative perspective, this question is answered: what is the model of marketing and sales strategies in the chain store industry? This research-based on the purpose is of developmental type, based on the nature is of exploratory and descriptive type and based on the type is of data of the qualitative and quantitative type and has an integrated strategy, that is, to achieve the objectives of the research, two qualitative and quantitative methods have been used together. The statistical population of this research is the marketing and sales managers of three companies, Hyperstar, Canbo, and Ofoq Kourosh. Thus, after an in-depth study and review of books and articles related to marketing and sales concepts, an attempt was made to identify a significant part of the important factors in developing marketing and sales strategies for companies active in the chain stores industry. After that, in the qualitative part, by content analysis method, a semi-structured interview was conducted with 10 industry experts of chain stores from the three mentioned companies based on judgmental sampling. Qualitative sampling continued until the researcher reached theoretical saturation. In the quantitative part by survey method, 116 questionnaires were distributed among the marketing and sales managers of these three companies. Analyzing the qualitative data obtained from the interviews based on the analysis of words, sentences, themes, and idioms of experts in the field of marketing and sales of the chain stores industry, led to the extraction of 391 primary codes. After several reviews and integration of codes based on similarity in several stages, 73 codes were finally extracted, which became the basis for the quantitative questionnaire design. Following a review of content analysis in the qualitative section, the competitive environment of the chain stores industry, online promotions, and online service features were added as new variables to the original research model. In the quantitative part, the data were analyzed by structural equation method using Smart PLS software. In response to the main research question, which is also the ultimate goal of the research, we found that developing a sales strategy in companies operating in the chain stores industry without considering the marketing strategy and its components is irrational. Also, the effect of the moderating variable of the competitive environment of the chain stores industry should not be ignored because not paying attention to this factor can fail the strongest marketing and sales strategy of chain stores companies. Findings showed that marketing mix is the most important factor in marketing strategy and the use of sales technologies is the most important factor in sales strategy in the chain store industry. Evidence suggests that the presence of a moderating variable of the competitive environment of the chain stores industry affects the relationship between marketing and sales strategies. Adopting a comprehensive approach to the elements of marketing and sales strategies, taking into account the competitive environment prevailing in the industry, and also using online environment-based methods are important issues in developing marketing and sales strategies of companies operating in the chain stores industry, which have not been considered in Iran. To have a successful chain stores industry, which can lead to consumer satisfaction while achieving financial goals for companies, Companies operating in this industry should pay attention to the competitive environment of the chain store industry, taking a broad view of having a marketing strategy that takes into account issues related to marketing objectives, pricing, branch location, competitive advantage, resource allocation, consumer behavior analysis, Consumer segmentation, online and traditional promotions, product, online service features, as well as sales strategy that is formed by considering the issues related to the use of sales technologies, sales team training and the use of multiple sales channels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marketing Strategy
 • Sales Strategy
 • Chain Store
 • Content Analysis
 • Competitive environment
دوره 14، شماره 53
فروردین 1402
 • تاریخ دریافت: 02 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 28 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 16 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 29 فروردین 1401