نوع‌شناسی دیپلماسی کسب‌وکار در اقتصادهای نوظهور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

شرکت­‌های اقتصادهای نوظهور بازیگران ناشناخته در بازارهای مقصد جدید هستند و ورود به بازارهای خارجی را باید بیشتر از جنبۀ فرایند موقعیت‌­­­یابی مورد مطالعه قرار داد. با توجه به اینکه فرایند موقعیت‌­یابی منجر به تنش و درگیری بین ذی‌نفعان مختلف می­‌گردد، شیوۀ عملی که این فرایند را تسهیل می‌­کند دیپلماسی کسب‌وکار می­‌باشد. بنابراین، هدف این پژوهش، نوع‌­شناسی الگوی دیپلماسی کسب­‌وکار در اقتصادهای نوظهور بر مبنای فرایند موقعیت‌­­سازی‌­شان در طی زمان است. با بررسی مبانی نظری یک نوع‌­شناسی از دیپلماسی کسب‌وکار ارائه شده و متغیرهای کنترل احصاء می­‌گردد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل صادرکنندگان نمونۀ ایران در بازۀ 98-1391 می‌­باشند که بر اساس معیارهای قضاوتی نمونۀ 36 شرکتی مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌­های این پژوهش از طریق گزارش‌­های فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه در پایگاه کدال گردآوری شده است و با استفاده از بستۀTraMineR در محیط R از طریق تکنیک تطبیق بهینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی تجربی سه مسیر دیپلماسی کسب‌وکار را نشان می­‌دهد. شرکت­‌های صنایع اتومبیل‌­سازی، پتروشیمی و مواد شیمیایی، ماشین آلات و تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی و صنایع کاغذی عمدتا از مسیر اول پیروی می‌­کنند. شرکت­‌هایی که در صنعت فولاد، صنعت اتومبیل­‌سازی و ماشین آلات و تجهیزات فعالیت دارند از مسیر دوم پیروی می‌­کنند. شرکت­‌هایی که در صنعت نفت، صنعت فولاد، صنعت دارویی، تجهیزات الکتریکی و صنایع کاغذی فعالیت دارند از مسیر سوم پیروی می­‌کنند. یافته‌­ها همچنین نشان می‌­دهد، مسیرهای دیپلماسی کسب‌وکار بطور معناداری از نظر ویژگی‌­های شرکت (یعنی، صنعت، اندازه و تجربۀ بین‌­المللی) با هم متفاوت هستند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Typology of business diplomacy in emerging economies

نویسندگان [English]

 • Meisam Ghasemnezhad 1
 • Esmaeil MalekAkhlagh 2
 • Reza Esmaeilpour 2
 • Mohammad Dustar 2
1 PhD Student, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Associate Professor, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

   Introduction: Emerging economies Firms (EMFs) are unfamiliar actors in a new host market. Hence, foreign market entry should be studied more as a position-building process. Given that position-building process lead to tensions and conflicts among key EMF stakeholders. Business Diplomacy (BD) is a practices that facilitates this process. Therefore, the purpose of this research is the typology of BD in EMFs, based on their positioning-building process over period of time. Through the lens of Path-dependence Theory, we review the literature to formulate a typology of Business diplomacy, then we identify statistical control variables.
   Methodology: For the purpose of this study, we used Sequence Analysis to identify sequence patterns of BD in EMFs position-building process. Iran Exemplary Exporters in the period of 2012-2020 are chosen as the statistical population of this research that 36 Firms were studied as a sample based on the judgment criteria. Data were collected through the board of director's activity annual reports in Codal Database. Using TraMineR in R-package, data analyzed through optimal matching (OM).
   Results and Discussion: We empirically identify three different sequence patterns of business diplomacy. Firms in the Automotive, Petrochemical and Chemical Industries, Machinery and Equipment, Engineering Services, and the Paper Industry mainly follow first path. Firms operating in the Steel Industry, Automotive Industry, and Machinery and Equipment follow the second path. Firms operating in the Oil Industry, Steel Industry, Pharmaceutical Industry, Electrical Equipment and Paper industry follow the third path. The findings also show that business diplomacy pathways differ significantly in terms of firm's characteristics (i.e. industry, size, and international experience).
We argued that EMFs follow different BD strategies in their position- building process in the host markets. In the first pattern, the most of EMFs execute reactive and proactive strategies, and few Firms have follow other strategies. In this pattern, the dominant strategic priority is pay attention to the business related stakeholders, and the pressure dimension has insignificant effect on changing the strategy. Also, we argued that the Firms in the automotive, petrochemical and chemical industries, machinery and equipment, technical and engineering services, and paper industries use the one-best-way approach. The dominant strategy in the second pattern is proactive strategy. This strategy has become the dominant view of firms in last years, and the strategic agenda of firms has shifted from business-related stakeholders to none-business-related stakeholders. In addition, we argued that this turn to none-business-related stakeholders has significantly occurred in the steel, automobile manufacturing, and machinery and equipment industries.
   Conclusion: As a result, the contingency approach is prevailing in the second pattern. But the dominant strategy in the third pattern is defensive strategy. We argued that firms try to avoid unintended changes in the political environment, through defensive strategies, and manipulating none-business related stakeholders. In other word, they maximize profits in host markets through neutralize the non-market environment pressures. This turn to defensive strategy has been significantly occurred in the oil, steel, pharmaceutical, electrical equipment and paper industries. in addition, the results showed that firms in the automobile industry and machinery and equipment, simultaneously follow the first and second patterns, and firms in the paper industry simultaneously follow the first and third patterns, as well as firms in the steel industry follow the second and third patterns at the same time. To explain it more clearly, the dynamics of the environment exposes firms to continuous changes and companies may use strategies that conflict with each other. As a result, firms may follow a paradox approach. In nutshell, we argued that, firms by turn in strategic agenda from business related stakeholders to none-related stakeholders, facilitate their position-building process in host market. And this practice turn, influenced by Firms-level characteristics such as industry, size and international experience. Our research has implications from theoretical and methodological aspects: First, the existing research focused on advanced economy firms. But our research conducted in emerging economies context, which are very different from advanced economies context. Second, the results of this research have proposed a mechanism to overcome on emergingness liabilities. Third, the paradox approach in strategy emphasizes that in the complex and evolving world, firms faced with a heterogeneous environment and contradictory demands of business related and none-business related stakeholders. As a result, firms that follow the paradox approach in BD are more successful in creating and maintaining legitimacy. Fourth, the results of this research have confirmed the potential of quantitative research in process studies, especially in the strategy as practice area. In other words, identifying a pattern at the macro level through micro level data leads to the emergence of innovative insights that cannot be achieved only through a qualitative research design. Finally, some issues in management research, such as evolutionary view of strategy, require the analysis of sequence data; as a result, analyzing these data and identifying emerging patterns creates significant challenges, and traditional quantitative and qualitative researches suffer from this issue. Therefore, optimal matching approach has solved this challenge.
we empirically identify Three different sequence patterns of business diplomacy. Frims in the Automotive, Petrochemical and Chemical Industries, Machinery and Equipment, Engineering Services, and the Paper Industry mainly follow first path. Firms operating in the Steel Industry, Automotive Industry, and Machinery and Equipment follow the second path. Firms operating in the Oil Industry, Steel Industry, Pharmaceutical Industry, Electrical Equipment and Paper industry follow the third path. the findings also show that business diplomacy pathways differ significantly in terms of firm's characteristics (i.e industry, size, and international experience).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Business diplomacy
 • Emerging economy
 • Liability of emergingness
 • Sequence analysis
 • Optimal matching
 1. Abbott, A., & Tsay, A. (2000). Sequence analysis and optimal matching  methods in sociology: Review and prospect. Sociological methods & research29(1), 3-33.
 2. Alon, I., Anderson, J., Munim, Z. H., & Ho, A. (2018). A review of the internationalization of Chinese enterprises. Asia Pacific Journal of Management35(3), 573-605.
 3. Amann, W., Khan, S., Salzmann, O., Steger, U., & Lonescu-Somers, A. (2007). Managing external pressures through corporate diplomacy. Journal of General Management33(1), 33-50.
 4. Barley, S. R. (2010). Building an institutional field to corral a government: A case to set an agenda for organization studies. Organization Studies31(6), 777-805.
 5. Biemann, T., & Datta, D. K. (2014). Analyzing sequence data: Optimal matching in management research. Organizational Research Methods17(1), 51-76.
 6. Buckley, P. J. (2018). Internalisation theory and outward direct investment by emerging market multinationals. Management International Review58(2), 195-224.
 7. Chen, L., Li, Y., & Fan, D. (2018). How do emerging multinationals configure political connections across institutional contexts? Global Strategy Journal8(3), 447-470.
 8. Cuervo-Cazurra, A., & Ramamurti, R. (Eds.). (2014). Understanding multinationals from emerging markets. Cambridge University Press.
 9. Deng, P., Delios, A., & Peng, M. W. (2020). A geographic relational perspective on the internationalization of emerging market firms. Journal of International Business Studies51(1), 50-71.
 10. Ghemawat, P. (2010). Finding your strategy in the new landscape. Harvard Business Review88(3), 54-60.
 11. Gölgeci, I., Assadinia, S., Kuivalainen, O., & Larimo, J. (2019). Emerging-market firms’ dynamic capabilities and international performance: The moderating role of institutional development and distance. International Business Review28(6), 101593.
 12. Held, K., & Berg, N. (2015). Liability of emergingness of emerging market multinationals in developed markets: A conceptual approach. In Experiences of emerging economy firms(pp. 6-31). Palgrave Macmillan, London.
 13. Henisz, W. J. (2017). Corporate diplomacy: Building reputations and relationships with external stakeholders. Routledge.
 14. Henisz, W. J. (2016). The dynamic capability of corporate diplomacy. Global Strategy Journal6(3), 183-196.
 15. IMF (International Monetary Fund). (2018). World economic outlook.
 16. Kalasin, K., Dussauge, P., & Rivera‐Santos, M. (2014). The expansion of emerging economy firms into advanced markets: The influence of intentional path‐breaking change. Global Strategy Journal4(2), 75-103.
 17. Knobel, J., & Ruël, H. (2017). How do MNCs conduct business diplomacy? Exploratory study on business diplomacy instruments. International Journal of Diplomacy and Economy3(3), 243-263.
 18. Li, J., Meyer, K. E., Zhang, H., & Ding, Y. (2018). Diplomatic and corporate networks: Bridges to foreign locations. Journal of International Business Studies49(6), 659-683.
 19. London, M. (1999). Principled leadership and business diplomacy: A practical, values‐based direction for management development. Journal of Management Development.
 20. Madhavan, S., & Gupta, D. (2017). The influence of liabilities of origin on emne cross-border acquisition completion. In International Business Strategy (pp. 143-174). Palgrave Macmillan, London.
 21. Marquis, C., & Raynard, M. (2015). Institutional strategies in emerging markets. Academy of Management Annals9(1), 291-335.
 22. Meyer, K. E., & Peng, M. W. (2016). Theoretical foundations of emerging economy business research. Journal of International Business Studies47(1), 3-22.
 23. Mishina, Y., Block, E. S., & Mannor, M. J. (2012). The path dependence of organizational reputation: How social judgment influences assessments of capability and character. Strategic Management Journal33(5), 459-477.
 24. Muldoon Jr, J. P. (2005). The diplomacy of business. Diplomacy and Statecraft16(2), 341-359.
 25. Nartey, L. J., Henisz, W. J., & Dorobantu, S. (2018). Status climbing vs. bridging: Multinational stakeholder engagement strategies. Strategy Science3(2), 367-392.
 26. Ocasio, W., & Joseph, J. (2018). The attention-based view of great strategies. Strategy Science3(1), 289-294.
 27. Oliver, C., & Holzinger, I. (2008). The effectiveness of strategic political management: A dynamic capabilities framework. Academy of Management Review33(2), 496-520.
 28. Ordeix-Rigo, E., & Duarte, J. (2009). From public diplomacy to corporate diplomacy: Increasing corporation’s legitimacy and influence. American Behavioral Scientist53(4), 549-564.
 29. Peng, M. W., Lebedev, S., Vlas, C. O., Wang, J. C., & Shay, J. S. (2018). The growth of the firm in (and out of) emerging economies. Asia Pacific Journal of Management35(4), 829-857.
 30. Peng, M. W. (2016). Global business. New York: Cengage learning.
 31. Rao‐Nicholson, R., Khan, Z., & Marinova, S. (2019). Balancing social and political strategies in emerging markets: Evidence from India. Business Ethics: A European Review28(1), 56-70.
 32. Ruël, H., & Wolters, T. (2016). Business diplomacy. The SAGE handbook of diplomacy, 564-76.
 33. Saner, R., Yiu, L., & Sondergaard, M. (2000). Business diplomacy management: A core competency for global companies. Academy of Management Perspectives14(1), 80-92.
 34. Scherer, A. G., Palazzo, G., & Seidl, D. (2013). Managing legitimacy in complex and heterogeneous environments: Sustainable development in a globalized world. Journal of management studies50(2), 259-284.
 35. Singh, D. A. (2009). Export performance of emerging market firms. International Business Review18(4), 321-330.
 36. Steger, U. (2003). Corporate diplomacy: The strategy for a volatile, fragmented business environment. John Wiley & Sons.
 37. Sydow, J., Schreyögg, G., & Koch, J. (2009). Organizational path dependence: Opening the black box. Academy of management review34(4), 689-709.
 38. Thietart, R. A. (2016). Strategy dynamics: Agency, path dependency, and self‐organized emergence. Strategic Management Journal37(4), 774-792.
 39. Watkins, M. (2007). The rise of corporate diplomacy (finally!). Harvard Business Review18.
 40. Whittington, R., Regnér, P., Angwin, D., Johnson, G., & Scholes, K. (2020). Exploring Strategy: Text and Cases. Pearson Education Limited.
 41. Westermann-Behaylo, M. K., Rehbein, K., & Fort, T. (2015). Enhancing the concept of corporate diplomacy: Encompassing political corporate social responsibility, international relations, and peace through commerce. Academy of Management Perspectives29(4), 387-404.
 42. Winkler, D., Überbacher, F., & Scherer, A. G. (2020). Organizational Legitimation in a Polarized Media Landscape: The Role of Robust Organizational Impression Management. Academy of management journal, Published Online.
 43. Wu, J., & Chen, X. (2014). Home country institutional environments and foreign expansion of emerging market firms. International Business Review23(5), 862-872.
 44. Xu, D., & Meyer, K. E. (2013). Linking theory and context: ‘Strategy research in emerging economies’ after Wright et al. (2005). Journal of management studies50(7), 1322-1346.