تحلیل توالی استراتژی های دیپلماسی کسب وکاردراقتصادهای نوظهور (مورد مطالعه: صادرکنندگان نمونۀ ایران)

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 گروه مدیریت،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

2 'گروه مدیریت،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

3 گروه مدیریت، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

4 گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

چکیده

در بازارهای جهانی، شرکت‌های برخاسته از اقتصادهای نوظهور، بازیگران ناشناخته‌ای هستند که ورودشان به بازارهای مقصد جدید را باید از جنبۀ فرایند جایگاه‌یابی مورد مطالعه قرارداد. بر همین اساس، هدف این پژوهش، تحلیل الگوهای توالی استراتژی‌های دیپلماسی کسب‌وکار در شرکت‌های برخاسته از اقتصادهای نوظهور، برمبنای فرایند جایگاه‌یابی‌شان در طی زمان است. با بررسی مبانی نظری یک نوع‌شناسی از دیپلماسی کسب‌وکار ارائه شده و متغیرهای کنترل احصاء گردیده است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل صادرکنندگان نمونۀ ایران در بازۀ 98-1391 می‌باشند که بر اساس معیارهای قضاوتی، 36 شرکت به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌های این پژوهش از طریق گزارش‌های فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه در پایگاه کدال و وب‌سایت شرکت‌ها گردآوری شده و با استفاده از بستۀTraMineR در محیط R از طریق تکنیک تطبیق بهینه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. بررسی تجربی، سه الگوی توالی استراتژی‌های دیپلماسی کسب‌وکار بین صادرکنندگان نمونۀ ایران را نشان می‌دهد: شرکت‌های صنایع اتومبیل‌سازی، پتروشیمی و مواد شیمیایی، ماشین آلات و تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی و صنایع کاغذی عمدتا از الگوی اول پیروی می‌کنند؛ شرکت‌هایی که در صنعت فولاد، صنعت اتومبیل‌سازی و ماشین آلات و تجهیزات فعالیت دارند از الگوی دوم پیروی می‌کنند؛ و شرکت‌هایی که در صنعت نفت، صنعت فولاد، صنعت دارویی، تجهیزات الکتریکی و صنایع کاغذی فعالیت دارند از الگوی سوم پیروی می‌کنند. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد، الگوهای توالی استراتژی‌های دیپلماسی کسب‌وکار بطور معناداری از نظر ویژگی‌های شرکت (یعنی، صنعت، اندازه و تجربۀ بین‌المللی) با هم متفاوت هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sequence Analysis of Business Diplomacy Strategies in Emerging Economies (Case of Study: Iran Exemplary Exporters)

نویسندگان [English]

 • Meisam Ghasemnezhad 1
 • Esmaeil MalekAkhlagh 2
 • Reza Esmaeilpour 3
 • Mohammad Dustar 4
1 Department of Management,Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan
2 Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan
3 Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan
4 Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan
چکیده [English]

Emerging economies Firms(EMF) are unfamiliar actors in a new host market. Hence, foreign market entry should be studied more as a position-building process. given that the position-building process lead to tensions and conflicts among key EMF stakeholders. Business Diplomacy is a Practices that facilitates this process. Therefore, the purpose of this research is the typology of business diplomacy in emerging economy firms, based on their positioning-bulding process over period of time. Accordingly, by reviewing the literature is presented a typology of Business diplomacy and statistical control variables are identified. Iran Exemplary Exporters in the period of 2012-2020 are chosen as the statistical population of this research that 36 Firms were studied as a sample based on the judgment criteria. Data were collected through the board of director's activity annual reports in Codal Database. using TraMineR in R-package, data analyzed through optimal matching (OM).
we empirically identify Three different sequence patterns of business diplomacy. Frims in the Automotive, Petrochemical and Chemical Industries, Machinery and Equipment, Engineering Services, and the Paper Industry mainly follow first path. Firms operating in the Steel Industry, Automotive Industry, and Machinery and Equipment follow the second path. Firms operating in the Oil Industry, Steel Industry, Pharmaceutical Industry, Electrical Equipment and Paper industry follow the third path. the findings also show that business diplomacy pathways differ significantly in terms of firm's characteristics (i.e industry, size, and international experience).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Business Diplomacy
 • Emerging Economy Firms
 • Liability of Emergingness
 • Sequence analysis
 • optimal matching
دوره 14، شماره 53
فروردین 1402
 • تاریخ دریافت: 24 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 02 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 23 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1402