ارائه مدل مطلوب نظام پرداخت های بازنشستگی کارکنان نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

یکی از مراحل فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی، برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی سرمایه های انسانی است که در بیشتر سازمان ها از جایگاه والایی بر خوردار نبوده وکمتر به آن توجه می شود. نظام پرداخت های بازنشستگی نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران هم مستثنی ازمدل عام کشوری نبوده و دارای مشکلاتی هستند، لذا باید در جهت رفع اشکالات و ارائه راهکار تلاش شود.از این رو هدف این مقاله طراحی و ارائه مدل مطلوب برای نظام پرداختهای بازنشستگی کارکنان نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های امنیتی و دفاعی می باشد. برای انجام این پژوهش عوامل موثر در بهبود نظام پرداخت بازنشستگی و مدل های موجود در منابع کتابخانه ای شامل کتب و مقالات به صورت جامع استخراج گردیدند. موارد به دست آمده طی پرسشنامه‏ای در اختیار جامعه‌ی خبرگی (شامل 30 نفر از مدیران باسابقه و موفق اجرایی و عملیاتی واحدهای نیروی انسانی سازمان‌های امنیتی و دفاعی ایران) قرار گرفته و نظرات آنان گردآوری گردید که منجر به تائید الگوی ارائه شده با شش متغیر «لایه های بازنشستگی»، «طرح های بازنشستگی»،« عوامل مرتبط با نظام پرداخت بازنشستگی »، « برنامه های بازنشستگی » و « انواع بازنشستگی »و « نظام جبران خدمت » گردید. داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در نهایت مدل معادلات ساختاری مطلوب نظام پرداخت های بازنشستگی در سازمان های امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

To provide a desirable model for pension payments system of sovereign institutions employees in Islamic republic of Iran

نویسندگان [English]

  • sanjar salaljaghe 1
  • mohsen jalali javaran 2
2 Ph.D. Student in Governmental Management, Faculty of Management, Islamic Azad University of Kerman, Iran
چکیده [English]

One of the stages of the human resources planning process is the planning for the retirement of human properties, which in most organizations has not received much attention. Sovereign Institutions of the Islamic Republic of Iran are not exceptions to the general model of the country and also have problems, so some reforms may be proposed from within the system to reform the country's pension system. Basically, retirement payment systems should be tailored to the specific circumstances of each country, including the level of development, demographic trends, macroeconomic policies, infrastructure, institutional capacity and depth and ability of financial markets. The aim of this study is to provide desirable Structural equation model for pension payments system of sovereign institutions employees in Islamic republic of Iran (Case Study: security and defensive organizations). To do this study, models and related factors in design of pension payments system from scientific articles were examined which resulted in the extraction of variables, dimensions and components of the comprehensive model. The data were collected through a questionnaire (consisting of 30 experienced and successful executives and operatives of human resources units of Iranian security and defensive organizations) distributed and their opinions were collected. These activities resulted in confirm the presented pattern with 6 variables; "Retirement Layers", "Retirement Plans", "Pension Payments System Factors", "Retirement Programs", "Retirement Types" and " Compensation Systems", 25 dimensions and 57 components. The collected data were analyzed using SPSS and AMOS software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pension Payments System
  • Sovereign Institutions
  • Security and Defensive Organizations
  • Structural Equation Model
دوره 14، شماره 53
فروردین 1402
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 22 آذر 1398
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1402