تأثیر هوش استراتژیک بر مزیت رقابتی با در نظر داشتن نقش میانجی کارآفرینی (مورد مطالعه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ)

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

چکیده

تحولات بازارهای کسب و کار کنونی سبب پیدایش تغییرات در فلسفه حیات سازمان‌ها شده، ازاینرو سازمان‌ها ملزم به گذر از قواعد سنتی کسب و کار، بکارگیری و تسلط بر قواعد و فناوری‌های نوین، و نیز گسترش قابلیت‌های درونی سازمان با هدف کسب مزیت رقابتی هستند. لازمة این امر پیشرو بودن، ریسک پذیری، نوآوری و در کل کارآفرینی است. بنابراین شناسایی عوامل موثر در راستای فراهم نمودن بستری جهت توسعه کارآفرینی سازمانی ضرورت دارد. یکی از ابزارهای تأثیرگذار در این زمینه هوش استراتژیک است که از هم‌افزایی هوش تجاری، هوش رقابتی و مدیریت دانش در سازمان بوجود می‌آید. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مؤلفه‌های هوش استراتژیک بر کسب مزیت رقابتی با درنظر داشتن متغیر میانجی کارآفرینی می‌پردازد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری را 160 نفر از مدیران سطوح مختلف شرکت توزیع نیروی برق تهران تشکیل می‌دهند که با استفاده از جدول نمونه‌گیری مورگان، حجم نمونه 113 نفری درنظر گرفته شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های استاندارد هوش تجاری (پروویچ2012)، هوش رقابتی (کالف2001)، مدیریت دانش (نوناکا و تاکوچی1995)، کارآفرینی سازمانی (مارگریت هیل2011) و مزیت رقابتی (حسینی1390) بود و داده‌ها از طریق روش مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بطورکلی هوش استراتژیک با درنظر داشتن نقش میانجی کارآفرینی بر کسب مزیت رقابتی در شرکت توزیع نیروی برق تهران تأثیر مثبت دارد. و از میان مؤلفه‌های هوش استراتژیک تنها هوش تجاری رابطه مثبت و معناداری با کارآفرینی سازمانی و کسب مزیت رقابتی با درنظر داشتن نقش میانجی کارآفرینی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Strategic Intelligence on Competitive Advantage with Considering the mediating role of entrepreneurship (Case Study of Tehran Power Distribution Company)

نویسندگان [English]

 • Neda Roustaei
 • Naeimeh Taghavi
Department of Industrial Management, Faculty of Humanities, Science and Arts University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Changes in the current business markets have led to changes in the philosophy of sustainability of organizations. According to this, organizations are required to break with traditional rules of business, applying and mastering new rules and technologies, as well as expanding the internal capabilities and competencies of the organization in order to gain a competitive advantage. These proceedings require forerunning, risk-taking, innovation and entrepreneurship in general. For that reason, identifying the effective tools and factors in order to provide a platform for the growth and development of entrepreneurship in the organization is a necessity. Strategic intelligence is one of the effective tools in this regard which is activated by the synergy of business intelligence, competitive intelligence and knowledge management in the organization. The present research is based on the purpose of Applied Research and in terms of nature and method is descriptive-correlation type. The statistical population of the study consisted of 160 managers of different levels in the Tehran Power Distribution Company, that using Morgan sampling table, the sample size was considered of 113 people. A standard questionnaire is used as the data collection tool and the data were analyzed using SEM method. The results showed that strategic intelligence with considering the mediating role of entrepreneurship has a positive effect on competitive advantage in Tehran Power Distribution. But among the components of strategic intelligence, only business intelligence has no effect on organizational entrepreneurship, and gaining competitive advantage with considering the mediating role of entrepreneurship

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Intelligence
 • Business Intelligence
 • Competitive Intelligence
 • Knowledge Management
 • Organizational Entrepreneurship & Competitive Advantage
دوره 14، شماره 53
فروردین 1402
 • تاریخ دریافت: 17 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 22 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1402