تأثیر هوش استراتژیک بر مزیت رقابتی با کارآفرینی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

2 استادیار، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

چکیده

   تحولات بازارهای کسب‌و‌کار کنونی سبب پیدایش تغییرات در فلسفه حیات سازمان‌ها شده، ازاین‌رو سازمان‌ها ملزم به گذر از قواعد سنتی کسب‌و‌کار، به‌کارگیری و تسلط بر قواعد و فناوری‌های نوین و نیز گسترش قابلیت‌های درونی سازمان با هدف کسب مزیت رقابتی هستند. لازمة این امر پیشرو بودن، ریسک پذیری، نوآوری و در کل کارآفرینی است. بنابراین شناسایی عوامل موثر در راستای فراهم نمودن بستری جهت توسعه کارآفرینی سازمانی ضرورت دارد. یکی از ابزارهای تأثیرگذار در این زمینه هوش استراتژیک است که از هم‌افزایی هوش تجاری، هوش رقابتی و مدیریت دانش در سازمان بوجود می‌آید. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مؤلفه‌های هوش استراتژیک بر کسب مزیت رقابتی با درنظر داشتن متغیر میانجی کارآفرینی می‌پردازد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری را 160 نفر از مدیران سطوح مختلف شرکت توزیع نیروی برق تهران تشکیل می‌دهند که با استفاده از جدول نمونه‌گیری مورگان، حجم نمونه 113 نفری در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های استاندارد هوش تجاری (پروویچ 2012)، هوش رقابتی (کالف 2001)، مدیریت دانش (نوناکا و تاکوچی 1995)، کارآفرینی سازمانی (مارگریت هیل 2011) و مزیت رقابتی (حسینی 1390) بود و داده‌ها از طریق روش مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بطورکلی هوش استراتژیک با درنظر داشتن نقش میانجی کارآفرینی بر کسب مزیت رقابتی در شرکت توزیع نیروی برق تهران تأثیر مثبت دارد. از میان مؤلفه‌های هوش استراتژیک تنها هوش تجاری رابطه مثبت و معناداری با کارآفرینی سازمانی و کسب مزیت رقابتی با درنظر داشتن نقش میانجی کارآفرینی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of strategic intelligence on competitive advantage with entrepreneurship

نویسندگان [English]

 • Neda Roustaei 1
 • Naeimeh Taghavi 2
1 MA Student, Science and Arts University, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Science and Arts University, Yazd, Iran
چکیده [English]

   Introduction: The current competitive  environment leads  the  organizations  to gaining  their Competitive Advantage with applying and mastering new rules and technologies, as well as expanding the internal capabilities and competencies. To put it differently, the main aim of organizations is gaining a competitive advantage by resources, rules and new technologies, and organizational capabilities to increase competitiveness and Improve Organizational performance in the current business environment. A Review and Consideration of historical events in Iran’s power industry be also included the important changes in this industry. For instance, founded private electricity distribution companies. Therefore, it has changed the exclusive environment to a competitive environment and also changed the conditions of organizational activities. consequently, there is a need to continuously investigate the structure and organizational activities and upgrade organizational abilities to achieve organizational aims.
According to this, organizations are required to break with traditional rules of business, applying and mastering new rules and technologies, as well as expanding the internal capabilities and competencies of the organization in order to gain a competitive advantage. These proceedings require forerunning, risk-taking, innovation and entrepreneurship in general. For that reason, identifying the effective tools and factors in order to provide a platform for the growth and development of entrepreneurship in the organization is a necessity. Strategic intelligence is one of the effective tools in this regard which is activated by the synergy of business intelligence, competitive intelligence and knowledge management in the organization. It is also can play an effective role to create organizational entrepreneurship and to gain a competitive advantage, consequently. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of strategic intelligence on gaining competitive advantage with considering the mediating role of entrepreneurship in the Tehran Power Distribution Company.
The  present  article  examines  the  relationship  between Strategic Intelligence and Compititive Advantage with Considering the mediating role of entrepreneurship in Tehran Power Distribution Company.
According to the studies and Review of research literature, it was found that a Few studies have been conducted in context the impact of strategic intelligence on organizational entrepreneurship and competitive advantage. So, according to the above-mentioned matter and the role of strategic intelligence in the Organizational Survival, the present study is to examine the relationship between Strategic Intelligence with Organizational Entrepreneurship and Competitive Advantage.
   Methodology: The  present research is based on the purpose of Applied Research and in terms of nature and method is descriptive-correlation type. This research was conducted in the Tehran Power Distribution Company using questionnaires of Business intelligence, Competitive Intelligence, Knowledge Management, Competitive Advantage and Organizational Entrepreneurship. The statistical population of the study consisted of 160 managers of different top, middle and operational levels in the Tehran Power Distribution Company. The sampling method was a simple random. In the present study, the statistical sample size was determined  based on Principles of multiple linear regression and refferred to Krejcie and Morgan (1970) table to ensure from sample size, which according to the number of 160 people in the statistical population at 95% level, was estimated  based on the table of 113 people. To analyze the data, descriptive statistics method was used to describe  the data (Demographic Characteristics), SPSS software and structural equation modeling (SEM) with PLS software and the data were analyzed.
   Results and Discuussion: Research findings showed that among the components of strategic intelligence, competitive intelligence and knowledge management have a positive and significant relationship with organizational entrepreneurship and also with gaining competitive advantage, considering the mediating role of entrepreneurship. But business intelligence has no effect on organizational entrepreneurship as well as gaining competitive advantage, considering the mediating role of entrepreneurship in this organization. In general, strategic intelligence, considering the mediating role of entrepreneurship has a positive effect on gaining a competitive advantage in Tehran Electricity Distribution Company.
   Conclusion: Based on the received results, it is suggested that the components of strategic intelligence be considered in order to select and appoint capable and competent managers in Tehran Electricity Distribution Company. Also, Preparations should be taken to use business intelligence in order to make effective organizational decisions and to improve organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Business intelligence
 • Competitive advantage
 • Competitive intelligence
 • Knowledge management
 • Organizational entrepreneurship
 • Strategic intelligence
 1. Agha, S., Atwa, E., & Kiwan, S. (2014). The impact of strategic intelligence on firm performance and the mediator role of strategic flexibility: An empirical research in biotechnology industry. International Journal of Management Science, 1(5), 65-72. DOI: 10.9734/bpi/mpebm/v3/10270D
 2. Ahmadi, M., Baei, F., & Sharidii, N. (2017). The Role of the Strategic Intelligence and the Entrepreneurial Behavior in the Organizational Development. Journal of Industrial Strategic Management, 2(2), 1-21. 
 3. Akbari, M., & Esmailzadeh, M. (2012). The Effect of Dynamic Capabilities in Creation of Competitive Advantage. Journal of Business Management perspctive, 12(15), 127-144. [In Persian]DOI: 10.29252/jbmp.12.16.107
 4. Aligholi, M., Bazaee, G., & Askari Masouleh, S. (2011). A Survey on the role of Knowledge Management and Intellectual Capital in the Achievement of Competitive Advantage. Journal of Business Management, 3(9), 240-269. [In Persian] DOR: 20.1001.1.22520104.1390.3.9.10.0
 5. Alomian, N. R., Alsawalhah, A. A., & Almarshad, M. N. (2019). The Impact of Strategic Intelligence on Achieving Competitive Advantage: Applied Study on the Pharmaceutical Companies Sector in Jordan. International Journal of Business and Social Science, 10(4), 66-74. DOI:10.30845/ijbss.v10n4p8
 6. Anastrain, N. (2013). Strategic intelligence role in the management of organizations. The USV Annals of Economics and Public Administration, 2(18), 109-116. 
 7. Aram Seresht, M., Bagherzadeh, M., Mehrara, A., & Tabari, M. (2020). Designing a Comprehensive Model For Strategic Intelligence as a Financial Strategic Planning Tool (Case Study of Tehran Municipality). Journal of Financial Economics, 14(51), 221-246. [In Persian] DOR: 20.1001.1.25383833.1399.14.51.9.7
 8. Bahrami Mofid, J. & Mohammadzadeh, M. (2018). The Impact of Strategic Intelligence on Entrepreneurial Orientation (Case Study: saipa Company). 11th International Conference On Accounting & Management And 8th International Conference On Entrepreneurship & Open Innovation. [In Persian] https://civilica.com/doc/777736
 9. Boikanyo, H. (2016). Investigating strategic intelligence as a management tool in the mining industry. Thesis of Phd in Business Administration at the Potchefstroom Campus of the North–West University. 
 1. Caseiro, N., & Coelho, A. (2018). Business intelligence and competitiveness: the mediating role of entrepreneurial orientation. competitiveness review: an international business journal, 28(2), 213-226. DOI:10.1108/CR-09-2016-0054
 2. Daeichini, M., & Eslampanah, M. (2016). Evaluation of Business Intelligence and Entrepreneurial Skills of Innovators in the West Country. Quarterly Journal of Innovation and Creativity in Human Sciences, 5(3), 213-228. [In Persian] https://journal.bpj.ir/article_522449.html
 3. Dehghani Soltani, M., & Azar, A. (2020). The Impact of Total Quality Management on Competitive Advantage by Mediating Role of Innovation Performance of Exporting CompaniesIn the Garment Industry. Journal of International Business Administration, 3(2), 1-22. [In Persian] DOI: 10.22034/jiba.2020.10744
 4. Foroghi, Z., Khani, N., & Soltani, I. (2017). An analysis of the relationship between strategic intelligence of operational managers and effectiveness of self-managed teams in Mobarakeh Steel Company. Journal of Development & Evolution Management, 1395(special issue), 163-178.(In Persian).  
 1. Ghavami, A., Sarafizadeh Qazvini, A., Badizadeh, A., & Alem Tabriz, A. (2019). Factors Affecting Technological Corporate Entrepreneurship: An e-Business Approach. Journal of Technology Development Management, 7(3), 37-61. [In Persian] DOI: 10.22104/jtdm.2019.3416.2183
 2. Guarda, T., Santos, M., Pinto, F., Augusto, M., & Silva, C. (2013). Business intelligence as a competitive advantage for SMEs. International Journal of Trade, Economics and Finance, 4(4), 187-195. DOI:10.7763/IJTEF.2013.V4.283
 3. Guichard, J. L. (2011). An Application of Ancient Chinese Philosophical Beliefs of Leadership as Defined Within Sun Tzu's The Art of War: Creating an Instrument to Measure the Strategic Intelligence of a Leader. Master Thesis, Regent University, Virginia, United States.
 4. Hamed, M. S., & Habibi, M. (2005). on the power industry in Iran, company research, education and electricity productivity of Tehran (tab niroo), Tehran. http://www.lib.ir/book/67923960
 5. Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. (2005). Strategic management: Competitiveness and Glonalization. 6th ed., Versailles, KY: South-Western. 
 6. Hosseini, S. Y., Salimifard, K. & Yadollahi, Sh. (2012). Providing a Model for Measuring Organizational Strategic Intelligence: Iranian Organizations Using Business Intelligence Software. Organizational Resources Management Researchs, 2 (1), 21-43. [In Persian] DOR: 20.1001.1.22286977.1391.2.1.4.4
 1. Iranban, S. J. (2017). Identification and Prioritization of the Factors Effecting on Establishment Knowledge Management (KM) and its Relationship to Competitive Advantage & Organizational Performance. Journal of New Approaches in Educational Administration, 8(30), 127-142. [In Persian] DOR: 20.1001.1.20086369.1396.8.30.6.2
 1. Jalali, T., & Enayati, T. (2017). The relationship between competitive intelligence and organizational entrepreneurship in Technical and Vocational University (Case study: Al-Zahra Technical & Vocational College). Karafan Quarterly Scientific Journal of Technical & Vocational University , 14(41), 87-103. (In Persian). DOR: 20.1001.1.23829796.1396.14.41.5.6
 1. Khanifar, H., & Vakili, F. (2009). The Relationship Between the Type of Organizational/ Economic Structure and Organizational Entrepreneurship in SMEs. Journal of Entrepreneurship Development, 1(2), 35-56. . [In Persian]
 2. King, W. R., Chung, T. R., & Honey, M. N. (2008). Knowledge Management and Organizational Learning. International Journal of Management Science, OMEGA, vol. 36, pp. 167-172. DOI: 10.1016/j.omega.2006.07.004
 3. Liebowitz, J. (2006). Strategic Intelligence: Business Intelligence, Competitive Intelligence and Knowledge Management, New York: Auerbach Publications.
 4. Maccoby, M., & Scudder, T. (2011). Strategic intelligence: A conceptual system of leadership for change. Performance Improvement, 50(3), 32-40. DOI: 10.1002/PFI.20205
 5. Mehrara, A., Ghasemi Hamedani, I., & atf, Z. (2019). Investigation of the effect of business intelligence on competitive advantage with the role of mediation of entrepreneurial orientation strategy in Agricultural businesses (Case Study: Saffron planting industry). Co-Operation and Agricultur, 8(29), 79-107. [In Persian] DOR: 20.1001.1.27835464.1398.8.29.4.1
 1. Mohsin, A. A., Halim, H. A., & Ahmad, N. H. (2015). Competitive Intelligence among SMEs: Assessing the role of entrepreneurial attitude orientation on innovation performance. 2nd International Symposium on Partial Least Squares Path Modeling, Seville (Spain). DOI:10.3990/2.322
 2. Moradi Khan Jamali, J. (2020). Relatiopship between Organizational Entrepreneurship with Competitive Advantage and employees’ performance in office of youth and sport of the Lorestan Province. National Conference on improvement and rebuilding of Organization and Business. [In Persian] https://civilica.com/doc/1044845/
 3. Nouri, S. (2016). Investigating the Impact of Organizational Entrepreneurship on the Performance of Governmental Organizations. The first International Conference on Innovation and Research in Educational Sciences, Management and Psychology. [In Persian] https://civilica.com/doc/628238
 4. Rahimli, A. (2012). Knowledge management and competitive advantage. Information and Knowledge Management, 2(7), 37–43.
 5. Rahmani, Z., & Rezaie, M. (2014). Survey the relationship between effectivness of process of knowledge management with organizational entrepreneurship of public Servant In Golestan Province. New Marketing Research Journal, 4(3), 211–230. [In Persian] https://nmrj.ui.ac.ir/article_17705.html
 6. Ranjan, J. (2008). Business justification with business intelligence. the journal of information and knowledge management systems, 38 (4), 461-475. DOI: 10.1108/03055720810917714
 1. Rezaie, S., & Afsharnejad, A. (2019). The Effect of Business Intelligence on Sustainable competitive advantage with mediating of Entrepreneurial Orientation. the Second International Conference on the Development and Promotion of the Humanities in Society. [In Persian] https://civilica.com/doc/996706
 2. Rezaie Dolatabady, H., Zeinali, Z, & Shekarchizadeh, Z. (2011). Examining impact of competitive intelligence on creating competitive advantage. Aslib Proceedings: Journal of Business Management Perspective, 10(5), 9-25. [In Persian]
 3. Saayman, A., Pienaar, J., Pelsmacker, P., Viviers, W., Cuyvers, L., Muller, M., & Jegers, M. (2008). Competitive intelligence: construct exploration, validation and equivalence. Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 60(4), 383-411. DOI:10.1108/00012530810888006
 4. Salehi, S., & Oladian, M. (2014). The effect of knowledge management on the development of organizational entrepreneurship; Case Study. Journal of Human Resource Management, 4(3), 93-114. [In Persian]
 5. Zeebaree, M. R. Y., & Siron, R. B. (2017). The Impact of Entrepreneurial Orientation on Competitive Advantage Moderated by Financing Support in SMEs. International Review of Management and Marketing, 7(1), 43-52.
 6. Zwerenz, S. (2020). The linkage between competitive intelligence and competitive advantage in emerging market business: A case in the commercial vehicle industry. Journal of Intelligence Studies in Business, 10(3), 38-62. DOI:10.37380/jisib.v10i3.638