مؤلفه‌های تبیین‌کننده کارآفرینی بومی ازمنظرمناطق مختلف ایران

نوع مقاله : پٰژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران، بابلسر

3 دکتری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

مطالعات نظام‌های نوآوری، استفاده از سیاست‌های یکسان برای طراحی مسیر توسعه مبتنی بر نوآوری را مردود دانسته و توجه خاص به ویژگی‌های مؤثر بر نوآوری هر منطقه را ضروری می‌دانند. ازآنجاکه ایران دارای مناطق و اقلیم‌های مختلف با تفاوت‌های بارز فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و... است لذا برای سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی شناسایی پتانسیل‌ها و شرایط هر منطقه امری ضروری است. هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های تبیین‌کننده کارآفرینی بومی ازمنظرمناطق مختلف ایران است.برای انجام این پژوهش کلیه پژوهش‌های مربوط به کارآفرینی بومی بین سال‌های 1385 تا 1399 موردبررسی قرار گرفت و پس انجام گام‌های فرآیند فراترکیب درنهایت تعداد 91 مقاله انتخاب‌شده و موردبررسی قرار گرفت. پس از تحلیل داده‌ها، مؤلفه‌های کارآفرینی هنری، کارآفرینی گردشگری، کارآفرینی روستایی، کارآفرینی زنان، کارآفرینی فرهنگی، کارآفرینی منطقه‌ای، کارآفرینی پایدار، کارآفرینی سنتی، کارآفرینی دانشی، کارآفرینی دینی، کارآفرینی سبز کارآفرینی پزشکی و کارآفرینی کشاورزی به‌عنوان مؤلفه‌های تبیین‌کننده کارآفرینی بومی در مناطق ایران شناسایی شدند و سه مؤلفه کارآفرینی روستایی (26%)؛ کارآفرینی گردشگری (18%) و کارآفرینی فرهنگی (12%) دارای بالاترین نرخ تکرار در میان موضوعات پژوهش‌های موردنظر بودند. با توجه به دسته‌بندی مناطق مشخص شد که بیشترین تعداد مقالات با موضوع کارآفرینی بومی مربوط به استان‌های تهران، اصفهان، زنجان، بوشهر و مازندران بوده است که جزو مناطق موفق در سیستم‌های نوآوری کشور محسوب می‌شوند. پیشنهاد می‌شود که با توجه به پتانسیل‌های کارآفرینانه بومی هر منطقه و خلأهای و کمبودهای پیش روی این پتانسیل‌ها، الزامات قانونی و دستگاهی در چهارچوب مناطق کشور برای انتفاع از این فرصت‌ها توسط ساکنین مناطق در درجه اول و سپس کل کشور مدون شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explanatory components of indigenous entrepreneurship from the perspective of different regions of Iran

نویسندگان [English]

  • Zohre Nikrouy 1
  • Hassanali Aghajani 2
  • Soma Rahmani 3
1 PhD Student, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Professor of Department of Industrial Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences at University of Mazandaran,Babolsar
3 PhD, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Abstract
Numerous studies have shown that innovation and entrepreneurship play a key role in different aspects including economic development, quality of life, and competitiveness on a global scale. Despite of similar parts that the regions have, their potentials, territorial assets, cultures and ways of thinking are diverse that guides them in choosing their unique development path. In this regard, studies of innovation systems reject the use of the same policies to design and guide the path of innovation-based development and consider it necessary to pay special attention to the different characteristics affecting innovation in each region. Previous studies of regional development have not dealt with the impact of social factors on regional innovation behavior due to its geographical breadth and historical depth, the existence of different ethnic groups with different cultures and at the same time centralized policy-making. Therefore, the study of entrepreneurship from a local perspective that shows the culture, values, traditions, views and potentials of each region in Iran can provide a useful approach to formulate political and legal requirements to pave the way for effective use of the entrepreneurship concept with their familiar culture and social structure. Entrepreneurship in the cultural sector needs more attention and support. The most important reasons are due to the importance of production and consumption of cultural goods, prevention of foreign culture spread in country, and the high potential of cultural industries to develop and create employment.In such a context, the capacities and capabilities of the local subcultures of Iranian society and the role they can play in the process of local and national development should be discussed. Considering the cultural diversity in our country, it is necessary to identify opportunities and potential talents in the field of local businesses in each specific region of the country. It is suggested that the status of each component of local entrepreneurship in the macro and sectoral policies of relevant institutions should be examined. Since Iran has different regions and climates with various cultural, social, geographical, etc. so it is necessary to identify the potentials and conditions of each region for economic and social policy-making.Regarding the urgent need to address the aforementioned challenges, this study has been conducted. The purpose of this study is to explain the variables of local entrepreneurship according to the potentials of different regions of Iran using a Meta-Synthesis Review. To conduct this research, all researches related to local entrepreneurship between 2006 and 2020 were reviewed. Finally, 91 articles were selected and reviewed. After analyzing the data, the components of artistic entrepreneurship, tourism entrepreneurship, rural entrepreneurship, women entrepreneurship, cultural entrepreneurship, regional entrepreneurship, sustainable entrepreneurship, traditional entrepreneurship, knowledge entrepreneurship, religious entrepreneurship, green entrepreneurship, medical entrepreneurship, and agricultural entrepreneurship were identified as explanatory components.Three components of rural entrepreneurship (26%); Tourism entrepreneurship (18%) and cultural entrepreneurship (12%) had the highest repetition rates among the research topics. According to the classification of regions, it was found that the highest number of articles on local entrepreneurship was related to the provinces of Tehran, Isfahan, Zanjan, Bushehr, and Mazandaran, which are among the most successful regions in the country's innovation systems. It is suggested that legal and systemic requirements and policies should be formulated to take advantage of these opportunities by both the local of the regions, and the whole country according to the local entrepreneurial potentials, and the gaps and shortcomings ahead of these potentials in each region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local entrepreneurship
  • Meta synthesis
  • regional development
دوره 14، شماره 53
فروردین 1402
  • تاریخ دریافت: 01 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 10 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1402