بررسی تاثیر رهبری حکمت محور بر رسالت حرفه ای با نقش میانجی سرزندگی سازمانی و کنش گری استراتژیک (مطالعه موردی: کارکنان و اساتید دانشگاه محقق اردبیلی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی

2 مدیریت بازرگانی؛ علوم اجتماعی؛ اردبیل؛ ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری حکمت محور بر رسالت حرفه ای با نقش میانجی سرزندگی سازمانی و کنش گری استراتژیک در بین کارکنان و اساتید دانشگاه محقق اردبیلی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش انجام دادن تحقیق توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری مورد پژوهش شامل کلیه کارکنان و اساتید دانشگاه محقق اردبیلی به تعداد 630 نفر بوده که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 239 نفر به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های استاندارد خلاصه شده 12 سوالی در بخش رهبری حکمت محور12 سوالی در بخش رسالت حرفه ای ، 7 سوالی در بخش سرزندگی سازمانی و 6 سوالی در بخش کنش گری استراتژیک است. برای بررسی روایی پرسشنامه از نظر 5 نفر از متخصصین حوزه موضوع پژوهش استفاده شده برای بررسی پایایی نیز از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که مقدار آن 82/0 بوده و در وضعیت مطلوبی است. در قسمت تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌‌افزارهای spss22، Smart PLS به بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری پرداخته شد. نتایج نشان داد که رهبری حکمت محور بر رسالت حرفه ای با ضریب مسیر 15/0 تاثیرگذار بوده است. در این میان شاخص رهبری حکمت محور بر سرزندگی سازمانی با ضریب مسیر 71/0 ، سرزندگی سازمانی بر رسالت حرفه ای با ضریب مسیر 47/0، و کنش گری استراتژیک بر رسالت حرفه ای با ضریب مسیر 28/0 و رهبری حکمت محور بر کنش گری استراتژیک با ضریب مسیر 67/0 اثرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Wisdom-Based Leadership on Professional Mission, with the Mediating Role of Organizational Vitality and Strategic Action (Case Study: Staff and Professors of Mohaghegh Ardabili University)

نویسندگان [English]

  • Hossein Rahimi kalvar 1
  • Mehrdad Naserpour 2
1 Faculty member, Department of Business Management, Mohaghegh Ardabili University
2 Business Management, social Sciences, ardebill, iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of wisdom-based leadership on professional mission, with the mediating role of organizational vitality and strategic action among staff and professors of Mohaghegh Ardabili University. The present study is applied research in terms of purpose and descriptive-analytical research in terms of method. The statistical population of the study, including all staff and professors of Mohaghegh Ardabili University, was 630 people and the sample size, based on Cochran's formula, 239 people were randomly selected. The research tool includes a summary standard questionnaire of 12 questions in the field of wisdom-based leadership, 12 questions in the field of professional mission, 7 questions in the field of organizational vitality, and 6 questions in the field of strategic action. To evaluate the validity of the questionnaire by 5 experts in the field of research, Cronbach's alpha was used to evaluate the reliability, which is 0.82 and is in good condition. In the data analysis section, using SPSS22 software, Smart PLS, the relationships between research variables were investigated using structural equation modeling. The results showed that wisdom-based leadership had an effect on professional mission with a path coefficient of 0.15. Among these, wisdom-based leadership index on organizational vitality, with a path coefficient of 0.71, organizational vitality index, on professional mission, with a path coefficient of /47, and strategic action, on professional mission, with a path coefficient of / 28 0 and wisdom-based leadership has had an impact on strategic action with a path coefficient of 0.67.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wisdom-Based Leadership
  • Professional Mission
  • Organizational Vitality
  • Strategic Action
دوره 14، شماره 53
فروردین 1402
  • تاریخ دریافت: 10 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 29 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 18 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1402