نوع‌شناسی و اولویت بندی راهبردهای سطح شرکت‌های مادر و تحلیل اهمیت - عملکرد آن‌ها؛ ( موردمطالعه؛ هلدینگ کشاورزی کوثر)

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت سیاستگذاری بازرگانی دانشگاه تهران پردیس فارابی

3 دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران

چکیده

شرکت‌های مادر (هلدینگ)، با دارابودن چند شرکت تابعه و اعمال ‌نفوذ و کنترل بر آنها، شرکت‌های تحت پوشش را در مسیر هم‌افزایی و ارزش‌آفرینی هدایت و رهبری می‌کنند. شرکت‌های مادر دارای گسترة متنوعی از ذی‌نفعان هستند و نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند؛ به همین دلیل، انتخاب درست راهبردها و اولویت‌بندی صحیح آن‌ها برای شرکت مادر بسیار مهم است. پژوهش حاضر به‌منظور نوع‌شناسی و تحلیل اهمیت و عملکرد راهبردهای هلدینگ کشاورزی کوثر از هلدینگ‌های زیرمجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران، انجام شده است. راهبرد این پژوهش، آمیخته متوالی اکتشافی است که در مرحله نخست از روش کیفی و در مرحله دوم از روش‌ کمّی مبتنی بر تحقیق در عملیات نرم استفاده می‌شود. برای شناسایی راهبردها، از روش تحلیل اسناد و نیز مصاحبه بدون‌ساختار با خبرگان بهره‌بردای شده است. در این پژوهش بعد از شناسایی و نوع‌شناسی راهبردهای هلدینگ کشاورزی کوثر، پرسش‌نامه‌ای جهت تحلیل اهمیت – عملکرد راهبردها به مدیران و کارشناسان خبره این هلدینگ ارائه شد و پس از گردآوری و انجام تحلیل اهمیت - عملکرد، راهبردها به چهار دسته تقسیم شدند؛ طبق نتایج به‌دست‌آمده از انجام تحلیل اهمیت - عملکرد روی 24 راهبرد شناسایی شده، هفت راهبرد در ربع اول (راهبردهای تمرکز هلدینگ)، 14 راهبرد در ربع دوم (راهبردهای استمرار فعالیت‌های مطلوب)، یک راهبرد در ربع سوم (راهبردهای عدم تمرکز بر اولویت‌های پایین) و دو راهبرد نیز در ربع چهارم (راهبردهای پرهیز از اتلاف منابع) واقع گردید. این دسته‌بندی‌ها می‌تواند به مدیران هلدینگ کوثر برای اولویت‌بندی، تخصیص منابع و تمرکز مناسب بر راهبردها کمک شایانی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Typology and prioritization of corporate level strategies and Importance-Performance analysis of them: case study Kawthar agricultural holding company

نویسندگان [English]

 • Reza Baniasad 1
 • Mohsen Mahmoodi 2
 • Sayyed Jamaloddin Hoseini 3
1 Department of Business, Faculty of Management, Imam Sadiq university, Tehran,Iran
2 PhD student in Business Policy Management, University of Tehran, Farabi Campus
3 Tehran University, Ph.D in Media Management
چکیده [English]

corporations by having several subsidiaries and exercising influence and control over them, lead and cover the covered businesses in the path of synergy and value creation. Corporations have a diverse range of stakeholders and play an important role in the country's economy; For this reason, choosing the right strategies and prioritizing them correctly is very important for the parent company. this study was conducted to typology and the importance and performance analyze of Kawthar Agricultural Holding Strategies from the holdings of the Martyr and Veterans Affairs Foundation. The strategy of this research is a sequential exploratory mix that in the first stage uses the qualitative method and in the second stage uses the quantitative method based on soft operations research. To identify strategies, the method of document analysis and unstructured interviews with experts have been used. In this study, after identifying and typology of Kawthar agricultural holding strategies, a questionnaire to analyze the importance-performance of strategies was presented to managers and experts of this holding and after collecting and conducting Importance-performance analysis, the strategies were divided into four categories; According to the results of the importance-performance analysis performed on 24 identified strategies, seven strategies in the first quarter (focus strategies), 14 strategies in the second quarter (strategies for continuing desirable activities), one strategy in the third quarter (strategies for slur low priorities) And two strategies were located in the fourth quarter (strategies to avoid wasting resources). These categorizations can help Kawthar Holding managers to prioritize and focus properly on strategies

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy Typology
 • Corporation
 • corporate level strategies
 • kawthar agricultural holding
 • Impornace-Performance Analysis
دوره 14، شماره 53
فروردین 1402
 • تاریخ دریافت: 18 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 02 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 08 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1402