بررسی عوامل موثر بر فرهنگ نیروی وصول مالیات و پیامدهای آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

2 استادیار، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

3 استاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

رقابت در نظام مالیاتی مبتنی بر توانایی کارکنان سازمان امورمالیاتی برای ارائه خدمات باکیفیت بالا به مؤدیان است مدیران وصول اغلب موفقیت سازمان را مدیون فرهنگ آن می دانندفرهنگی که مبتنی برنوآوری کارتیمی و توانمندسازی است. بنابراین هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای بررسی عوامل موثر بر فرهنگ نیروی وصول مالیات و پیامدهای آن درسازمان امورمالیاتی کشور است. روش پژوهش حاضر به صورت آمیخته (ابتدا کیفی و بعدکمی) انجام شده است در بخش اول از نظریه داده بنیاد استفاده شدکه از طریق آن نظریه برمبنای مفاهیم اصلی حاصل از داده ها شکل می گیرد ابزارجمع آوری اطلاعات دربخش کیفی با استفاده از نظریه داده بنیاد برگرفته از نظریه اشتراوس و کوربین و انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان مالیاتی مدل فرهنگ نیروی وصول مالیات درسازمان امورمالیاتی کشور و ادارات کل تابعه آن در قالب 43 مفهوم 8 زیر مقوله و 4 مقوله اصلی تجزیه و تحلیل واستخراج گردید. سپس براساس مدل فرآیندی و گزاره‌های حکمی به دست آمده از مرحله اول، فرضیه‌های پژوهش تدوین و درسطح شعب ادارات کل امورمالیاتی به روش نمونه گیری خوشه ای، نمونه ای از کارکنان شعب ادارات کل سازمان امورمالیاتی با استفاده از فرمول‌کوکران انتخاب وبا حجم نمونه 360 تایی انتخاب و مورد پیمایش و آزمون قرارگرفت این پژوهش نوعی پژوهش اکتشافی نیز تلقی می شود. آزمون مدل یاد شده با استفاده از معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزیی در بخش کمی) و با توجه به داده های به دست آمده با کمک نرم افزارSmart PLS تحلیل و به صورت کمی آزمون شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting the culture of tax collection force and its consequences

نویسندگان [English]

  • Fatima Pouladi 1
  • Mahnaz Rabiei 2
  • Ismail Kavousi 3
  • Bahram Alishiri 2
  • Khalil Saeedi 2
1 PhD student, South Tehran branch Islamic Azad university, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Competition in the tax system is based on the ability of the employees of the tax administration to provide high quality services to taxpayers. Receipt managers often attribute the success of the organization to its culture A culture based on innovation, carte blanche and empowerment. Therefore, the purpose of this study is to provide a model to examine the factors affecting the culture of the tax collection force and its consequences in the country's tax administration. The method of the present study is mixed (first qualitative and then quantitative). In the first part, the data theory of the foundation was used, through which the theory is formed based on the main concepts obtained from the data. ‌The data theory of the foundation is taken from the theory of Strauss and Corbin and conducting in-depth semi-structured interviews with tax experts, the model of the culture of tax collection force in the tax administration and its affiliated departments in 43 concepts, 8 subcategories and 4 main categories. Was extracted. Then, based on the process model and legal statements obtained from the first stage, research hypotheses are formulated and at the level of branches of the General Directorate of Taxation by cluster sampling, a sample of employees of the branches of the General Directorate of Taxation is selected using Cochran's formula. (With a sample size of 360) was selected and surveyed and tested. This research is also considered as an exploratory research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax collection force culture
  • data foundation theories
  • tax system
  • service to taxpayers