تحلیل رابطه بین سبک رهبری گفت‌وشنودی و درخشش سازمانی از طریق تعهد سازمانی در بستر دانشگاهی: موردمطالعه دانشگاه فرهنگیان کشور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تحلیل رابطه بین سبک رهبری گفت‌وشنودی و درخشش سازمانی از طریق تعهد سازمانی در بستر دانشگاه فرهنگیان کشور انجام شد. برای نیل به این مقصود، از رویکرد کمی از نوع توصیفی- همبستگی با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه پژوهش شامل تمامی کارکنان هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی دانشگاه فرهنگیان کشور به تعداد 980 نفر بود که از این تعداد، 276 نفر از آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه رهبری گفت‌وشنودی، درخشش سازمانی و تعهد سازمانی بود که پایایی آن‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 97/0، 95/0و 81/0 گزارش شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته‌های به‌دست‌آمده از تحلیل داده‌ها نشان داد که سبک رهبری گفت‌وشنودی بر درخشش سازمانی و تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد، همچنین تعهد سازمانی بر درخشش سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد. افزون بر این، رهبری گفت‌وشنودی از طریق تعهد سازمانی بر درخشش سازمانی تأثیر مثبت و معنادار داشت. بر اساس نتایج این پژوهش، مدیران دانشگاه فرهنگیان می‌توانند از طریق ایجاد فضایی برای مشارکت اعضای هیئت علمی و کارکنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، نه تنها به افزایش تعهد سازمانی در ذی‌نفعان اصلی دانشگاه کمک کنند، بلکه باعث افزایش درخشش سازمانی در دانشگاه فرهنگیان نیز شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relationship between Dialogical Leadership Style and Organizational Brilliance through Organizational Commitment in the Academic Context; Case Study, Iran’s Farhangian University

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nazarzadeh Zare 1
  • Mahdi Namdari Pejman 2
  • Davood Ghorooneh 3
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University, Malayer, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Administration, Farhangian Uniiversity, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Administration and Human Resource Development, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Aim
In today's highly interconnected world, higher education institutions face extensive challenges in academic leadership. Experts agree that the biggest leadership challenges in higher education institutions are the ability to deal with changes and threats such as decreasing student enrollment, increasing university costs and debts, and political interventions. Overcoming such issues and adapting to surrounding changes requires a special leadership style, and dialogical leadership is one style that can help university leaders in this regard. Additionally, excellence has become a prerequisite for today's organizations due to rapid changes, increasing unrest, and globalization. Universities are also seeking a high level of excellence, known as organizational brilliance. The leadership style in a university can have a significant impact on the level of organizational commitment and subsequent performance of academics, as each leadership style can lead to different behaviors in academics. Dialogical leadership, through listening to the voices of the main stakeholders of the university and creating a safe space for discussion and exchange of ideas and opinions, can be a suitable strategy to accompany members of the university organization in the direction of change and adaptation. This leadership style has a positive relationship with organizational brilliance and commitment, and the present study aimed to analyze the relationship between dialogical leadership style and organizational brilliance through organizational commitment at the Farhangian University of Iran.

Method
To achieve the main aim of the study, a descriptive - correlation method by structural equation modeling was used. The study population included all faculty and non-faculty employees of the Farhangian University of Iran, totaling 980 individuals, from which 276 were selected by using Cochran's formula and stratified sampling method. The study tools included three questionnaires of dialogical leadership, organizational brilliance, and organizational commitment, with reliability reported at 0.97, 0.95, and 0.81, respectively, using Cronbach's alpha coefficient. Descriptive and inferential statistical methods were used in SPSS and Lisrel software for data analysis.

Findings
The results of the first hypothesis in this study suggest that the dialogic leadership style has a significant and positive impact on organizational brilliance at Farhangian University. The results of the second hypothesis indicate that the dialogic leadership style has a significant and positive effect on the organizational commitment of employees at Farhangian University. The findings of the third hypothesis demonstrate that organizational commitment among employees at Farhangian University has a significant and positive influence on organizational brilliance at this university. Finally, the results of the fourth hypothesis reveal that the dialogic leadership style has a positive and indirect effect on organizational brilliance at Farhangian University, through the mediating role of organizational commitment among employees.

Conclusion
Overall, the results of this study indicate the strong impact of dialogical leadership on organizational commitment and organizational brilliance. Based on the results of this study, the managers of Farhangian University can increase organizational commitment and organizational brilliance among stakeholders by creating a space for faculty and staff participation in decision-making and planning processes. This not only helps to increase organizational commitment among the main stakeholders of Farhangian University but also leads to an increase in organizational brilliance at Farhangian University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dialogical leadership
  • Organizational brilliance
  • Organizational commitment
  • Farhangian University