تجربه زیسته تیم‌های استارت‌آپی دانشگاهی (مورد مطالعه: مشارکت‌کنندگان طرح نوآی دانشگاه شهید بهشتی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

4 دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تجربه زیستۀ مشارکت‌کنندگان در طرح نوای دانشگاه شهید بهشتی است. که با استفاده از پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی به منظور آگاهی از درک مشارکت‎کنندگان از طرح نوآ و مؤلفه‌های شکست و موفقیت در این طرح است . مشارکت‌کنندگان پژوهش شامل تیم‌هایی است که به مرحله نهایی راه پیدا کردند و یا در پری تست نهایی انتخاب نشدند که پس از مصاحبه با 10 تیم و با رسیدن به اشباع نظری نتایج به دست آمد. گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه است و از تحلیل مضمون برای تحلیل یافته‌ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که داشتن تیم از مهم‌ترین عوامل موفقیت تیم‌های موفق در طرح نوآ بوده است. همچنین افراد موفق توانسته بودند از خدمات مشاوره‌ای ارائه‌شده به نحو احسن و در جهت پیشبرد کارهای خود استفاده کنند. درحالی‌که افراد شکست‌خورده در طرح تا حد زیادی از این امکان بهره‌مند نشدند. به‌طورکلی طرح نوآ برای طرح‌هایی که به ارائۀ خدمات و تولیدات کوتاه‌مدت تمرکز داشتند کاربردی‌تر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Lived experience of university startup teams (Case study: Participants of Shahid Beheshti University NOA project)

نویسندگان [English]

  • farnoosh alami 1
  • aliasghar sadabadi 2
  • Sharareh Sadeghi 3
  • Shahab Nasirinia 4
1 educational science of shahid beheshti university
2 shahi beheshti
3 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Allameh Tabatabaei, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim and Introduction: Where, according to the World Entrepreneurship Watch, the situation of entrepreneurship education in Iranian schools and universities has improved in some years, but Iran's score is still lower than the world average, it was necessary to conduct research to Facilitated the development of entrepreneurship in the country's educational system in quantitative and qualitative dimensions. On the other hand, with the globalization process, socio-economic, political and health conditions have changed and universities need a system that teaches and promotes creativity and entrepreneurship and innovation to students and faculty members, which is one of the projects in the university. Shahid Beheshti got off, the plan is new. The NOA project is held annually with the aim of motivating, increasing, educating and advising innovators and entrepreneurs to create knowledge-based and creative companies in the innovation centers of the faculties and research institutes of Shahid Beheshti University. 580 ideas were received from all over the country. 128 teams entered the Nova pre-acceleration course. 4 workshops on entrepreneurship ecosystem, presentation skills to attract capital, zero to one hundred entrepreneurship and business model canvas were held. Mentoring sessions in two sections of specialized mentoring and business mentoring were held for 155 hours for teams out of 128 teams, 78 teams reached the initial monitoring stage, and finally 26 teams were reached by the Admission and Evaluation Committee of the Science and Technology Park and the head of the relevant innovation center. Found. In this study, the life experience of the participants in the NOA project was examined and the results about the components of failure, success and their understanding of the project were expressed.

Methodology: The method used in this study is qualitative and phenomenology was used to receive the lived experience of the participants in the NOA project and the tool used was interview. Participants in the study included participants in Shahid Beheshti University NOW project who reached the final stage or were not selected in the final test, which was obtained after interviews with 10 theoretical saturation teams. Content analysis method was used for data analysis. In total, 10 teams agreed to conduct the interviews, following the theoretical saturation

Findings: In total, observing the theoretical saturation, 10 teams agreed to conduct the interviews. Regarding the components of failure, from the participants' point of view, 7 core codes and 3 selective codes were obtained from the interview analysis. Participants believed that weakness in time management; Poor refereeing and poor consulting services have been one of the reasons for their failure in the NOVA plan
The components of success from the participants 'point of view included two selection codes and a central code, which in general included the components of effective communication and presenting strong plans, and finally the codes obtained from the participants' understanding of the new plan show that they are this plan. As a factor to motivate and link the connection between the university and the community

Discussion and Conclusion: Participants in the Nova project appear to have identified poor time management, mentoring and refereeing services as factors that have led to their failure in the project. Some participants admitted that they had not received enough training to participate in the project. Although the university has held business and specialized mentoring sessions in this regard, it has sometimes been small or at an introductory level for start-ups. On the other hand, weakness in time management has been one of the important factors in their failure. Because the project began during the Corona pandemic period and it was sometimes difficult to hold face-to-face meetings, team members have not been able to hold face-to-face meetings with each other as they should. Some participants also considered the short period of the project and its early completion as an obstacle to planning. Another factor that hindered the success of the teams was the lack of knowledge of the referees. Since this plan included the entire university and various disciplines, the provision of mentoring services and subsequent judging was not defined according to the discipline and expertise of each startup, which has weakened the provision of these services. On the other hand, those who succeeded in presenting their plan at the end acknowledged that team building was one of the factors in their success. The team members complemented each other and each specialized in a subject. Other factors that have contributed to the success of the teams are the motivation and intention they pursue to become entrepreneurs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Startup
  • University
  • Nova Plan
  • Shahid Beheshti University