تحلیل ساختاری امکان بهبود عملکرد شغلی در فضای دورکاری در دوران همه‌گیری کرونا (صنعت مورد مطالعه: لوازم خانگی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کیش دانشگاه تهران

2 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

صنعت لوازم خانگی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مردم و استفاده از محصولات آن به‌طور روزمره، از جامعه بسیار تأثیرپذیر می‌باشد. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش، تعیین مدلی ساختاری برای بهبود عملکرد شغلی در فضای دورکاری در صنعت لوازم خانگی در زمان همه‌گیری کووید-19 می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها از نوع توصیفی_ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مدیران صنعت لوازم خانگی به تعداد 160 نفر می-باشد که طبق فرمول کوکران 112 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در این تحقیق، از نظر نمونه‌گیری طبقه‌ای استفاده و از هر طبقه نیز نمونه‌ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. به منظور سنجش متغیرهای عملکرد شغلی، دورکاری، اضطراب فناوری اطلاعات از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماری اس.پی.اس.اس 20 و اسمارت پی.ال.اس 2 بهره گرفته شد. یافته‌ها از تاثیر مثبت و معنادار اضطراب فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر وقفه کاری حکایت دارد. همچنین اثر اضطراب فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد شغلی مثبت و معنادار شد. همینطور اثر وقفه کاری بر کارایی شغلی مثبت و معنادار گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural analysis of the possibility of improving job performance in telecommuting during the Covid-19 epidemic (Study industry: home appliances)

نویسندگان [English]

  • amirhosein Kazem almasi 1
  • mohammad ali shah hoseini 2
  • hanan amoozad mahdiraji 2
1 Kish Campus, University of Tehran
2 Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The home appliance industry is very influential in society due to its close relationship with people and the use of its products on a daily basis. Accordingly, the main purpose of this study is to determine a structural model for improving job performance in telecommuting in the home appliance industry during the Covid-19 epidemic. The present study is a descriptive-survey type in terms of data collection and analysis. The statistical population of the research is the managers of the home appliance industry to 160 people, of which 112 people were selected as a sample according to the Cochran's formula. Sampling method In this research, in terms of stratified sampling and samples from each stratum were selected by simple random sampling. Standard questionnaires were used to measure the variables of job performance, telework, and IT anxiety. To test the hypotheses, the structural equation model method was used in the context of SPSS 20 and Smart PLS 2 statistical software. Findings indicate a positive and significant effect of information and communication technology anxiety on work interruption. Also, the effect of information and communication technology anxiety on job performance was positive and significant. Also, the effect of work stoppage on job efficiency was positive and significant.

The home appliance industry is very influential in society due to its close relationship with people and the use of its products on a daily basis. Accordingly, the main purpose of this study is to determine a structural model for improving job performance in telecommuting in the home appliance industry during the Covid-19 epidemic. The present study is a descriptive-survey type in terms of data collection and analysis. The statistical population of the research is the managers of the home appliance industry to 160 people, of which 112 people were selected as a sample according to the Cochran's formula. Sampling method In this research, in terms of stratified sampling and samples from each stratum were selected by simple random sampling. Standard questionnaires were used to measure the variables of job performance, telework, and IT anxiety. To test the hypotheses, the structural equation model method was used in the context of SPSS 20 and Smart PLS 2 statistical software. Findings indicate a positive and significant effect of information and communication technology anxiety on work interruption. Also, the effect of information and communication technology anxiety on job performance was positive and significant. Also, the effect of work stoppage on job efficiency was positive and significant.

The home appliance industry is very influential in society due to its close relationship with people and the use of its products on a daily basis. Accordingly, the main purpose of this study is to determine a structural model for improving job performance in telecommuting in the home appliance industry during the Covid-19 epidemic. The present study is a descriptive-survey type in terms of data collection and analysis. The statistical population of the research is the managers of the home appliance industry to 160 people, of which 112 people were selected as a sample according to the Cochran's formula. Sampling method In this research, in terms of stratified sampling and samples from each stratum were selected by simple random sampling. Standard questionnaires were used to measure the variables of job performance, telework, and IT anxiety. To test the hypotheses, the structural equation model method was used in the context of SPSS 20 and Smart PLS 2 statistical software. Findings indicate a positive and significant effect of information and communication technology anxiety on work interruption. Also, the effect of information and communication technology anxiety on job performance was positive and significant. Also, the effect of work stoppage on job efficiency was positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Performance
  • Telework
  • IT Anxiety