جستاری در کارآمدی نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد آسیب‌شناسی و ارائه راهبرد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، مازندارن، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، مازندارن، ایران

4 استادیار گروه مدیریت،واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی،قائم شهر،ایران

چکیده

سازمان‌ها به منظور بقاء، ایجاد مزیت رقابتی، افزایش کارآیی، رسیدن به هدف‌های سازمان و تقویت نظام شایستگی نیازمند برنامه‌ریزی منابع انسانی در چارچوب نظام مدیریت منابع انسانی می باشند. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی کاهش نارسایی‌های برنامه‌ریزی منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت، اکتشافی و براساس رویکرد تحقیق در شیوه گرده‌آوری داده‌ها، تحقیق آمیخته به شمار می‌رود. در بخش کیفی، مشارکت‌کنندگان 23 نفر از خبرگان بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختارمند گردآوری و با روش تحلیل محتوا تجزیه‌وتحلیل شد. اعتبار داده‌ها از طریق آزمون قابلیت بررسی شد. در بخش کمی، جامعه آماری کارکنان حوزه منابع سازمان تأمین اجتماعی بودند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 364 نفر تعیین و به شیوه تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار جمع‌آ‌وری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته (بر مبنای بخش کیفی) بود و طی دو مرحله نظرسنجی دلفی فازی تجزیه و تحلیل داده صورت گرفت. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ، 783/. برآورد گردید و روایی آن نیز با روش روایی محتوایی و روایی سازه مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی سازمان با 19 مشکل اصلی مواجه است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مولفه‌های استخراجی مدل تحقیق، مورد تائید جامعه قرار دارند. سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند با مورد نظر قرار دادن مشکلات شناسایی شده، عوامل موثر بر آن و راهکارهای ارائه شده در این پژوهش، برنامه‌ریزی لازم را جهت کاهش مشکلات نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی خود انجام دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study on the efficiency of the human resource planning system of the Social Security Organization with a pathology approach and strategy presentation

نویسندگان [English]

  • jalil abbasi 1
  • asadollah mehr ara 2
  • Mohammadreza Bagherzadeh 3
  • mehrdad matani 4
1 PhD Student in Public Administration, Human Resources, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch, Mazandaran, Iran
2 Assistant Professor Department of Management, Qaemshahr Branch, Islamic Azad university, Qaemshahr, Iran
3 Assistant Professor of Management Department, Faculty of Literature and Human Science, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Mazandaran, Iran
4 Assistant Professor Dpartment of Management, Qaemshahr Branch,Islamic Azad University ,Qaemshahr,Iran
چکیده [English]

Aim and Introduction: In order to survive, create a competitive advantage, increase efficiency, achieve organizational goals, organizations need human resource planning within the human resource management system. Manpower in organizations is considered as human capital and the most important infrastructure and is the main source of competitive advantage, creativity, innovation, productivity, effectiveness and development and transformation and for reasons such as scarcity, irreplaceability and imitation and process impact on other variables and Extra-organizational is the most valuable and strategic asset of the organization. The main purpose of this study was to provide a model for reducing manpower planning inadequacies in the Social Security Organization.
Methodology: This research is mixed in terms of applied purpose, in terms of nature, exploratory and based on the method of data collection. The participants of the quality section were 23 experts who were selected by purposive sampling. Qualitative data were collected through semi-structured interviews and the data were analyzed using content analysis method. The validity and reliability of the data were assessed through aptitude test. In the quantitative part, the data collection tool was a researcher-made questionnaire and was analyzed in two stages of fuzzy Delphi survey. Cronbach's alpha was estimated to be 783% and Demitel method was used to fit the extracted pattern. The statistical population at this stage was the resource staff of the Social Security Organization, which was determined using Morgan's table of 364 people and the sample was selected by simple random sampling.
Findings: Findings indicated that the organization's human resource planning system faces 19 main problems, which are the indicators of lack of proper planning model, improper implementation of human resource planning, lack of monitoring, control and feedback (performance evaluation - effectiveness), human resource planning, lack of adequate support. Human resource planning, lack of prioritization of the organization's human resource planning, short-term view and elimination of the task of planning were among the most important problems and shortcomings of the organization's human resource planning system. The results show that the extractive components of the research model are community-approved. Also, 14 factors affecting the problems of the human resource planning system were identified, including factors such as managerial instability; Rental and political selection of managers; The desire to maintain the status quo; Lack of specialized and efficient planning managers; Changes in government, political, cultural, economic, and technological laws were among the most important factors influencing the problems of the organization's human resource planning system. Finally, 14 strategies were identified to overcome the problems of the human resource planning system, which are solutions to design an appropriate HR planning model; Understand and support senior planning management; Integrated human resource planning system; Managerial stability and non-political appointments; Improving, implementing and properly implementing the monitoring and performance evaluation system were among the most important solutions to overcome the problems of the human resources planning system of the Social Security Organization. The Social Security Organization can do the necessary planning to reduce the problems of the human resource planning system by identifying the shortcomings, the factors affecting it and the solutions presented in this study.
Discussion and Conclusion: The human resource planning system of the Social Security Organization, as one of the factors for the survival and prosperity of the organization, has a key role in achieving its goals and the findings of this study provide operational implications in improving the organizational performance of the Social Security Organization. The Social Security Organization can do the necessary planning to reduce the problems of its human resource planning system by considering the identified problems, the factors affecting it and the solutions presented in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Human Resource Management"
  • "Human Resource Planning"
  • "Fuzzy Delphi method"
  • "Social Security Organization"