مرور نظام مند پژوهش های شبکه سازی کسب و کارها در صنعت محصولات و سیستم های پیچیده (م.س.پ)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه آموزشی مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس شهر تهران کشور ایران

چکیده

سازمان های فعال در صنعت م.س.پ جهت تامین نیازهای پیچیده فناورانه خود و تجهیز خود به ترکیبی از مهارت ها و تخصص های مکمل، نیازمند حضور در شبکه های همکاری هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر مرور نظام مند و دسته بندی مضامین مورد مطالعه، روندهای قابل مشاهده در مطالعات و آمارهای توصیفی مطالعات پیشین است. تحقیق حاضر با نوعی رویکرد کیفی و اکتشافی دارد که در ابتدا پس از شناسائی کلیدواژه های مرتبط، دستور جستجو شکل گرفت سپس دستور جستجو در پایگاه داده اسکوپوس اجرا و مورد اصلاح قرار گرفت که 109 مقاله حاصل گردید. جهت دسترسی به مقالات اصیل، محدودیت "صرفاً مقالات و مطالعات مروری و به زبان انگلیسی"، اعمال گردید که خروجی به تعداد 68 مقاله تقلیل یافت، که پس از بررسی تک به تک مقالات حاصل از دستور جستجو توسط دو پژوهشگر و به صورت جداگانه، خروجی نهائی به تعداد 47 مقاله گردید که وارد نرم افزار بیبلیومتریکس گردیده و پرارجاع ترین منابع، مجلات، دانشگاه ها، افراد و شبکه های همکاری در قالب تحلیل توصیفی پژوهش معرفی گردیدند. همچنین پنج مضمون مهم در این تحقیقات عبارتنداز: عوامل اصلی پایداری شبکه درصنایع م.س.پ، پویائی های انطباق پذیری در شبکه در صنایع م.س.پ، راهبری شبکه درصنایع م.س.پ، ارزش در شبکه درصنایع م.س.پ، نوآوری در شبکه درصنایع م.س.پ.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A systematic review of business networking researches in the Complex Products and Systems industry

نویسندگان [English]

  • Saeed Abbasnejad 1
  • Ashghar Moshabbaki Esfahani 2
  • Seyyed Hamid Khodadad Hoseini 2
  • Amirmohammad Colabi 2
1 PhD candidate in Strategic Management, at Tarbiat Modares University
2 Iran, Tehran, Tarbiat Modares University, Faculty of Management and Economic, Department of Management,.
چکیده [English]

Organizations in some cases, such as Complex Products and Systems (COPS) do not have access to resources or the possibility and how to use them.Complex Products and Systems are such products and systems that strongly require strong engineering knowledge and high costs with a project organizational structure and customized based on technology networks, structures and engineering and infrastructure services. In other words, organizations active in the Complex Products and Systems industry need to be present in collaborative networks in order to meet their complex technological needs and because they must be equipped with a combination of complementary skills and expertise. Given the importance of networking in the Complex Products and Systems industry due to its basic features and the good literature that has been formed in this field of research in recent years, therefore, it is possible to use a review research to identify studied areas. future trends, and other areas of interest.
Purpose: The main purpose of this research is a systematic review and classification of the studied subjects, observable trends in studies, descriptive statistics of previous studies.
Methodology: The present study is a systematic review and citation research in which the steps of systematic review study of Denyer and Tranfield (2009) have been used. At first, after identifying the relevant keywords and confirming the experts, the search command was formed as TITLE-ABS-KEY ( ( “complex product systems” OR “complex products and systems” OR “complex capital goods” OR “complex Product-Service System” ) AND ( “Collaborat*” OR “Network*” OR “cooperat*” ) ), and in the next step, the search command was executed and modified in the Scopus database, which finally produced 109 outputs. Due to the limitations of the research and access to the most original articles, because part of the validity of the research comes from the validity of the search and its articles, so from these outputs only articles and review studies and in English , Were selected and the output was 68 articles. This number of articles was re-examined by two researchers and separately. The final output of the study was 47 original articles that were entered into Bibliometrics software to provide the most referenced resources, journals, universities, individuals and collaboration networks. And other related items to be identified.
Results: The period of studied articles was from 1995 to 2021, published in 38 sources, the annual growth rate of articles from 2017 to 2021 has quadrupled, "Research Policy" journal is the first rank in this field by publishing 5 articles. Tae Yang Park published the most articles in the field and is in first rank and HANYANG UNIVERSITY University is with the highest number of organizational affiliations in this field, China with 12 scientific products is of the top country in the list of scientific products in this field. However, articles originating in the United Kingdom with 133 citations have the most citations to articles. The five main themes are identified as follows:
1. How does network stability happen in the Complex Products and Systems industry?
2. What are the dynamics of network adaptability in Complex Products and Systems industry?
3. How is network management in Complex Products and Systems industry?
4. How to create value in networks in Complex Products and Systems industry?
5. How does innovation in the Complex Products and Systems industry occur?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business networking
  • systematic review
  • complex products and systems