ارایه مدل هم آفرینی ارزش در شرکت های دانش بنیان حوزه فاوا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ایران- تهران -مدیر عامل

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش:
امروزه زمینه‌های توسعه اقتصادی مبتنی بر اقتصاد دیجیتال در کشورها، از طریق بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات و بواسطه ایجاد شرکت های دانش بنیان، رو به افزایش است.از آنجا که حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) به عنوان پیشران توسعه کسب وکارهای مبتنی بر اقتصاد دیجیتال بصورت گسترده‌ای تاثیر گذار می‌باشد، لذا بررسی نقش های ارزشی این شرکت ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .
هم آفرینی ارزش به عنوان یکی از نظریات اساسی در گستره مدیریت راهبردی و مدیریت نوآوری، مطرح استلذا، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل موثر و ارائه چارچوب هم آفرینی ارزش (خلق مشترک ارزش)، برای ایجاد و توسعه قابلیت‌های راهبردی در شرکت‌های دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات( فاوا) بوده و سعی دارد با شناسایی ذی‌نفعان ونقش آفرینان اصلی اکوسیستم کسب وکارهای این حوزه و با ایجاد شبکه ارزش، به بقا و توسعه سازمان‌ها کمک نماید.

روش: برای دستیابی به هدف پژوهش از روش کیفی (با استفاده از مرور نظام مند ادبیات) بیش از 230 پژوهش و مطالعه استخراج و از بین آن ها 64 مقاله و پژوهش بصورت عمیق بررسی شد.

یافته ها و نتایج : 5 مقوله شامل:ذی نفعان و نقش آفرینان، عوامل اصلی اثر گذار بر هم آفرینی ارزش، عوامل زمینه ای موثر بر هم آفرینی ارزش ،عوامل مداخله گر در هم آفرینی ارزش و نتایج و پیامدهای آن، با 17 زیر مقوله و 72کد مولفه ، ازیافته های این مقاله بودند و درنهایت مدل هم آفرینی ارزش در شرکت های دانش بنیان حوزه فاوا ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting the Value co-creation model in ICT knowledge-based companies

نویسندگان [English]

  • morteza Haji Hosseini 1
  • mohamad ali shah hoseini 2
  • Mohsen Nazari 3
  • masoud Keimasi 4
1 CEO
2 Faculty of Management
3 Faculty of Management
4 Faculty of Management
چکیده [English]

Presenting the Value co-creation model in ICT
knowledge-based companies

Abstract

Aim: Today, the fields of economic development based on digital economy are increasing in countries, through the use of Information and Communication technology and through the creation of knowledge-based companies. Knowledge-based companies in order to increase knowledge and wealth, economic development based on knowledge and the realization of scientific and economic goals in line with the expansion of invention and innovation and finally the commercialization of research and development results have been formed in the field of superior technologies with added value. Based on the digital economy, it is widely influential, therefore, examining the value roles of these companies is of particular importance.
New concepts have been proposed in the economy with the title of "smart economy" and among the necessities of the new economy is a structural change from an industrial economy to an economy in which data, information, non-physical assets, services, communications and networks are among the characteristics. they are Words have been proposed for this new economy, such as: "knowledge-based economy", "borderless economy", "weightless economy" and "network economy". The smart economy is basically based on information, communication and innovation. and in which the combination of network technologies and new business models create completely new markets, industries, businesses and work processes that shape this economy. Smart economy emphasizes on results and achievements (life and business) and its result is evolution and fruitfulness in the field of economy and digital technology and it emphasizes more on information and communication technology as an industry and infrastructure of information and communication technology. The main features of the digital economy are based on knowledge and the use of information and communication technology (ICT)
Value Co-creation as one of the basic theories in the scope of strategic management and innovation management, therefore, the main goal of this research is to identify the effective factors and provide a framework for Value co-creation (joint creation of value), for the creation and development of strategic capabilities in knowledge-based companies. It is in the field of information and communication technology (ICT) and it is trying to help the survival and development of organizations by identifying the main stakeholders and actors of the business ecosystem in this field and by creating a value network.
Due to the fact that the process and what are the effective factors and components in value co-creation are not clear and its achievements and results are not presented in a consistent format and framework, it is indicative of its serious lack in the discussion of value co-creation literature and there is a research gap that focuses on the formation of value. It is obvious that it should be paid for all the stakeholders in the knowledge-based companies of the ICT field, therefore, the researcher was encouraged to do so by presenting the value co-creation framework and by considering all the elements and components of the value co-creation between the organizational stakeholders, by creating study fields, observation gaps and cover the gap between existing studies. Therefore, the main goal of this research is to provide a framework for Value co-creation, to create and develop strategic capabilities in knowledge-based companies in the field of information and communication technology (ICT) in the relevant business ecosystem, so that they can use their organizational assets to Valuable resources and capabilities, in order to present to the market and customers, and cause the survival and development of companies.

This research intends to specifically answer the following question:
"What factors and components play a role in the formation of value co-creation in knowledge-based companies in ICT region?"
In order to establish the model of value co-creation in the companies under study, and in this way, fill the stated research gap and while presenting the model of co-creation in this field, expand the realm of value co-creation literature and the results of this study helps to create comprehensiveness and develop knowledge from a theoretical perspective.

In the general classification, all these factors can be divided into five main categories, stakeholders and actors of the ecosystem of knowledge-based companies, main factors affecting value co-creation, background factors affecting value co-creation, and factors interfering in co-creation. The value and results and consequences of co-creation of value, which each of them includes the number of these 5 categories, 17 subcategories and 72 codes and in fact, they represent the factors that play a role in the formation of value co-creation in knowledge-based companies in the field of ICT, and their multiplicity indicates that it is not enough to just consider a few general factors (like many articles that had such a view). It can be indicative of the formation of value co-creation in the field of study, because we are dealing with a mysterious phenomenon affected by various factors. In addition, the dimensions of this time complication become more apparent when we know that there are effects and influences between these factors that lead and lag behind each other.
Methodology: In order to achieve the goal of the research, more than 230 researches and studies were extracted from the qualitative method (using a systematic literature review) and among them 64 articles and studies were analyzed in depth.

Findings and results: In this research, the identification of factors affecting value co-creation in knowledge-based companies in the field of Information and Communication technology (ICT) based on 5 categories including: beneficiaries and role players, main factors affecting Value co-creation, background factors affecting Value co-creation, intervening factors in value co-creation and its results and consequences, with 17 sub-categories and 72 component codes, were the findings of this article, and finally, the model of Value co-creation in knowledge-based companies of ICT was presented.

Key Words:value, co-creation, entrepreneurship, Information technology and Communications (ICT)

کلیدواژه‌ها [English]

  • "value co-creation"
  • , "entrepreneurship"
  • "Information technology and Communications (ICT)"