فهم نمونه مبانی معرفت‌شناسی تصمیم‌گیری استراتژیک از منظر قرآن (با نمونۀ سورۀ انفال)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار، مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد)، قم، ایران.

چکیده

هر حوزه‌ای از دانش مانند دانش تصمیم‌گیری استراتژیک که در پی ورود به واقعیت تجربی برای ایجاد تغییر است، ریشه در جهان‌بینی حاکم بر آن دارد و نمی‌تواند بدون توجه به مبانی پارادایمی خود طراحی و اجرا شود. بدین‌سان، برای دستیابی به دانش تصمیم‌گیری استراتژیک قرآن‌بنیان، چاره‌ای جز تنظیم معرفتی آن از سطح مبانی پارادایمی تا سطح تجربی، مبتنی بر آموزه‌های وحیانی نیست. در این راستا، در پژوهش پیش رو، مبنی بر سازوکار ترکیبی روش دلالت‌پژوهی و منطق دلالت در ادبیات علم اصول، با استناد به سورۀ انفال کوشش شده است تا با استفاده از تحلیل تم و تحلیل محتوا در نرم‌افزار atlas.it، نمونه‌هایی از دلالت‌های مبتنی بر مبانی معرفت‌شناسی مرتبط با موضوع تصمیم‌گیری استراتژیک فهم و تبیین شود. حاصل این فرآیند استخراج 193 کد اولیه، 12 مضمون پایه و 6 مضمون سازمان‌دهنده شامل: نقش و کیفیت پیوستگی ادراکات حقیقی، اعتباری و وجدانی در تصمیم‌گیری استراتژیک، تبلور فاعل تصمیم‌گیرنده در حیث سوژگی و ابژگی، دانش گفتمان‌آفرین تغییر و تحول در تصمیم‌گیری استراتژیک، جایگاه ارزش‌ها در تصمیم‌گیری استراتژیک، منابع معرفت در تصمیم‌گیری استراتژیک و اعتبار منابع معرفت در تصمیم‌گیری استراتژیک، در ذیل یک مضمون دلالی فراگیر، یعنی نمونه مبانی معرفت‌شناسی تصمیم‌گیری استراتژیک بوده است.
گفتنی است نتایج این مقاله شامل نمونه‌ای از مبانی معرفت‌شناسی قرآن‌بنیان در حوزۀ تصمیم‌گیری استراتژیک است و این مهم، زمینه‌ساز تولید، فرآوری تدوین جامع نظریه و دانش تصمیم‌گیری استراتژیک قرآن‌بنیان از سوی پژوهشگران این حوزه و بدین‌سان ارائۀ مدل‌های کاربردی خودویژه برای مدیران استراتژیک، از چشم‌انداز جریان فکر دینی (قرآنی) در عینیت تحقیق و توسعه‌ای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Understanding an Example of the Fundamentals of the Epistemology of Strategic Decision-Making from Perspective of the Quran (with an Example of AL-ANFAL Surah)

نویسندگان [English]

  • marzie bakhshi rizi 1
  • Asadollah Kordnaiij 2
  • Ahmad Akouchakian 3
  • Seyyed Hamid Khodadad Hoseini 2
1 PhD candidate in Strategic Management, Faculty of Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Business Management, Faculty of Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor in Sociology of Development, Strategic Development Research Center (Roshd), Qom, Iran.
چکیده [English]

The emergence and processing of thought, theory, conceptual, and operational model of theological management of development, and thus the production of Quranic strategic decision-making knowledge, and solving strategic social and civilizational problems and challenges of Islamic-Iranian society depend on their methodical production and processing from revelatory teachings. Like any other scientific structure, the proper establishment of the epistemological structure of strategic decision-making knowledge based on the Quran requires attention to its "nature of paradigm fundamentals". Thus
every field of knowledge, such as the knowledge of strategic decision-making that seeks to enter the empirical reality for change, is rooted in the dominant world-view, and it cannot be designed and implemented without considering its paradigmatic principles. Therefore, to acquire the Qur'an-based knowledge of strategic decision-making, there is no option to adjust it epistemologically from the level of paradigm principals to the empirical level, based on revelatory teachings. Based on the combined mechanism of the implication research method and implication logic in the literature of the science of principles and according to AL-ANFAL Surah, the present research sought to understand and explain examples of implications based on fundamentals of ontology related to the subject of strategic decision-making using thematic analysis and content analysis in ATLAS.ti software. This process led to the extraction of 193 primary codes, 12 basic themes , including1. The role of true and credible perceptions in strategic decision-making; 2. The role of the conscientious perceptions in strategic decision-making; 3. The role of the perceptions system in strategic decision making; 4. The decision-maker and in terms of subjectivity and objectivity; 5. The flow of thought elite knowledge in strategic decision making; 6. Discourse knowledge in contrivance and situation of management; 7. Discourse in the field of public knowledge and socio-cultural affairs; 8. Level of tendency (in the field of faith) in strategic decisions; 9. The level of action (in the field of piety) in strategic decisions; 10. The role and place of revelation, intuition, sense and reason in strategic decision making; 11. Credibility of intuitive and face-to-face resources in strategic decision making; 12. Credibility of product resources in strategic decision making , and 6 organizing themes, including1. The role and quality of the continuity of true, credible and conscientious perceptions in strategic decision-making;2. Crystallization of the decision-maker in terms of subjectivity and objectivity; 3. discourse-creating knowledge of change in strategic decision-making; 4. the position of values in strategic decision-making; 5. resources of knowledge in strategic decision-making; 6. validity of knowledge resources in strategic decision-making, under an inclusive implication theme, namely the fundamentals of the Epistemology of strategic decision-making. The results of the present manuscript included an example of the fundamentals of Quran-based Epistemology in the field of strategic decision-making. The connection of this field of knowledge with religious sciences, on the one hand, gives a better and deeper understanding and analysis of events and problems, and consequently a more appropriate action, gives strategic decision-makers, and on the other hand underlies the production, processing, and development of the theory and knowledge of strategic decision-making of the Quran by researchers, and thus the presentation of specific applied models for strategic managers from the perspective of religious (Quranic) thoughts in research and development objectivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : strategic decision making
  • fundamentals of epistemology
  • Paradigm
  • Quran
  • implication research method