شناسایی و واکاوی استراتژی های مناسب برای تاب آوری زنجیره تامین با استفاده از رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان ایران

2 گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

با توجه به تاثیرات مخرب حوادث، بحران‌ها و بلایای طبیعی و غیرطبیعی بر عملکرد زنجیره تامین شرکت‌ها، متخصصان سازمانی در صدد آن برآمدند تا به مطالعه درباره مفهوم ریسک در زنجیره تامین و همچنین چگونگی راه‌های مقابله با آن‌ها بپردازند. از جدیدترین مفاهیم در این رابطه، بحث تاب آوری در زنجیره تامین و چگونگی اجرای استراتژی‌های آن است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این پژوهش شناسایی و بررسی استراتژی‌های مناسب برای ایجاد تاب آوری در زنجیره تامین است. در این راستا از استراتژی فراترکیب بهره گرفته شده است. برای این منظور، با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر قابل دسترس در پایگاه‌های داده "گوگل اسکالر"، "اسکوپوس"، "امرالد"، "علم نت"، و "مگیران" در بازه زمانی 2019-2000 (خارجی) و 98-80 (داخلی) تعداد 577 مقاله در حوزه تاب آوری زنجیره تامین شناسایی شد و سپس 66 مقاله مرتبط با موضوع استراتژی‌ها انتخاب شد که از طریق مرور نظام‌مند ادبیات 68 استراتژی برای تاب آوری زنجیره تامین شناسایی شد و در نهایت به سه دسته کلی استراتژی‌های پیشگیرانه، استراتژی‌های همزمان و استراتژی‌های واکنشی دسته‌بندی شدند. در بررسی مطالعات قبلی در این زمینه مجموعه کامل و جامعی از استراتژی‌های تاب آوری زنجیره تامین ارائه نشده است و این مقاله به دنبال آن است تا با استفاده از مرور نظام‌مند ادبیات این استراتژی‌ها را شناسایی و ارائه کند. استراتژی‌های ایجاد انعطاف‌پذیری، ایجاد افزونگی، اطمینان از چابکی زنجیره تامین، افزایش قابلیت ردیابی و ساخت فرهنگ قوی همکاری به عنوان مهمترین استراتژی‌ها برای تاب آوری زنجیره تامین شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and analyze strategies for supply chain resilience using meta-synthesis approach

نویسندگان [English]

  • Somayeh Eslami Farsani 1
  • Esmaeil Mazroui Nasrabadi 2
  • Ali Farhadian 2
1 Department of management, faculty of humanities, University of kashan, Kashan, Iran
2 Department of management, faculty of humanities, University of kashan. kashan. Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction and purpose: Due to the destructive effects of disasters, crises and natural and unnatural disasters on firms supply chain performance, organizational experts seeking to study the concept of risk in the supply chain as well as how their way of dealing with them. The latest concepts in this regard, is the issue of resilience in the supply chain and how to implement its strategies. Given the importance of this issue, the purpose of this study is to identify and review appropriate strategies for creating resilience in the supply chain.
Methodology: In order to identify supply chain resilience strategies, a Meta-synthesis approach has been used. In order to validity and stability of the research, the quality assessment program (CASP) and kappa cohen formula have been used. For this purpose, by referring to the valid documents available in the databases "Google Scholar", "Science direct", "Emerald","Springer", "Elm Net", "Magiran" and "Noormagz" in the period 2000-2019 (External) and 80-98 (internal) 577 articles in the field of supply chain resilience were identified and then 66 articles related to the topic of strategies were selected. Of these, 8 articles were in Persian and 58 articles were in Latin.
Findings: With a systematic review of the literature, sixty-eight strategies for supply chain resilience were identified and finally, according to the time of their use, they were classified into three general categories: preventive strategies, concurrent strategies and reactive strategies. A review of previous studies in this field has not provided a complete and comprehensive set of supply chain resilience strategies, and this article seeks to identify and present these strategies using a systematic review of the literature. Finally, creating flexibility, creating redundancy, ensuring supply chain agility, increasing visibility and building a strong culture of cooperation were identified as the most important strategies for supply chain resilience.
Conclusion: Supply chain resilience strategies were divided into strategies that can be adopted in the pre-disruption, during disruption and post-disruption situations based on the time of their use. In the pre-disruption conditions, adopting preventive strategies will help a lot to prevent the occurrence of the disorder, so it can be said that identifying preventive strategies according to the conditions and adopting them is very important. When a disruption occurs, the supply chain must be prepared for it as well as be be able to respond quickly to that disruption. Consequently, identifying concurrent (current) strategies is important here. Thus, by adopting concurrent strategies, the supply chain can be saved from serious damage in the event of a disruption. In situations where supply chain disruption has occurred and led to supply chain disruption, it is important to adopt reactive (recovery) strategies to improve the situation as well as its recovery. So in general it can be understood that the adoption of any strategy is very important given the conditions in which the supply chain is located, and managers should try to identify strategies that help the supply chain resilience to with their help, they can prevent serious disruptions in the supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Meta-synthesis"
  • "Resilience"
  • "Supply chain resilience strategy"
  • "Supply chain resilience"
  • "Supply chain risk management"