تبیین الگوی تجاری سازی طرح های فناورانه در شرکت های دانش بنیان نوپا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران،

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه سمنان

3 عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان

10.22034/smsj.2023.176426

چکیده

شرکت های دانش بنیان با توجه به دارا بودن ظرفیت هایی نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکاء به توان علمی و پژوهشی داخلی از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد به شمار می روند، ولیکن هنوز شناسایی و استفاده از ظرفیت هایی شرکت های دانش بنیان به ویژه در تجاری سازی طرح های فناورانه هنوز مغفول مانده است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین الگوی تجاری سازی طرح های فناورانه در شرکت های دانش بنیان نوپا و تلاش برای شناسایی عوامل موثر بر آن می باشد. بدین سان از ترکیبی از روش های کیفی و کمی استفاده شده است. در گام نخست معیارهای مهم با مرور ادبیات، بررسی اسناد و مصاحبه با خبرگان متشکل از 20 مدیر ارشد شرکت دانش بنیان نوپا مستقر در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه شیراز و مشاوره از 2 تن از اساتید دانشگاه شناسایی و با استفاده از روش تحلیل عاملی، معیار های بسیار مهم در تجاری سازی طرح های فناورانه و تکنیک BWM تعیین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، توجه به 5 معیار فناوری، مهارت، دانش، بازار و سیاست و قانون برای تجاری سازی طرح های فناورانه در شرکت هاب دانش بنیان نوپا تاثیر گذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the commercialization pattern of technological projects in start-up knowledge-based companies

نویسندگان [English]

  • hamzeh Aghababayi 1
  • Azim Zarei 2
  • Davoud Feiz 3
2 Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Iran
3 Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, IR, Iran
چکیده [English]

Knowledge-based companies, due to having capacities such as economy based on indigenous knowledge and relying on internal scientific and research capabilities, are among the pillars of development in the framework of the economy, but still identify and use the capacities of knowledge-based companies. Especially in the commercialization of technological projects is still neglected. The purpose of this study is to explain the pattern of commercialization of technological projects in start-up knowledge-based companies and try to identify the factors affecting it. Thus, a combination of qualitative and quantitative methods has been used. In the first step, important criteria by reviewing the literature, reviewing documents and interviewing experts consisting of 20 senior managers of the new knowledge-based company located in the growth center of Shiraz University Science and Technology Park and consulting 2 university professors were identified and using factor analysis method. , Very important criteria have been set in the commercialization of technological designs and BWM techniques. The research results show that paying attention to 5 criteria of technology, skills, knowledge, market and policy and law for commercialization of technological projects in the new knowledge-based hub company are effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • technological designs
  • knowledge-based companies
  • BWM method