شناسایی و تبیین عوامل موثر بر جایگاه یابی استراتژیک با رویکرد رقابتی در صنعت پوشاک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور/تهران/ایران

2 دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه پیام نور

4 استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

مدیران سازمان ها در محیط‌های کاملا متلاطم امروزی مجبورند با توجه به وجود رقبای متعدد و تغییرات شتابان آن، عوامل محیطی را که باعث رقابت در محیط نامطمئن خواهد شد شناسایی نمایند، لذا برنامه ریزی استراتژیک، به منزله ی یک ابزار مفید و قدرتمند برای رسیدن به اهداف سازمانی مطرح است.
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تبیین عوامل موثر بر جایگاه یابی استراتژیک با رویکرد رقابتی در صنعت پوشاک ایران می باشد. روش‌ پژوهش، ترکیبی(کیفی- کمی) است. در بخش کیفی از تکنیک دلفی استفاده شده است. پنل خبرگان این پژوهش متشکل از 15 نفر از افراد خبره صنعت پوشاک در استان تهران می باشند که به صورت آگاهانه انتخاب شده است. در بخش کمی، جامعه آماری متشکل از کلیه صاحبان کسب و کارها و فروشندگان پوشاک در استان تهران بودند که برحسب جدول مورگان، 385 نفر به‌ صورت تصادفی در دسترس به‌ عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده‌های کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و تحلیل داده‌های کمی، با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (نرم‌افزارPLS software 2.0) و نرم افزار آماری SPSS 26 انجام شد. مدل نهایی از مقوله عوامل سازمانی، عوامل مشتری، توان رقابت، عوامل زمینه ای، عوامل تسهیل کننده، راهبردها و پیامدها تشکیل‌شد. نتایج حاکی از آن است که با استفاده از خط مشی های صحیح جایگاه یابی ضمن ارتقاء جایگاه در بازار و در صورت اتخاذ راهبردهای ‌تمایز، رهبری هزینه و تمرکز، پیامدهایی چون جایگاه یابی استراتژیک، افزایش سهم نسبی بازار و رشد و سود آوری ممکن می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and explaining factors affecting strategic positioning with a competitive approach in the clothing industry

نویسندگان [English]

  • Tohid Alizadeh 1
  • MohammadMahdi Parhizgar 2
  • mohammadtaghi Amini 3
  • Seyedeh Masoumeh Ghamkhari 4
1 عضو هیأت علمی
2 Faculty of Management, Payame Noor University
3 Payamnoor university
4 Assistant Professor of Payame Noor University
چکیده [English]

Managers of organizations in today's completely turbulent environment have to identify the environmental factors that will cause competition in an uncertain environment due to the existence of numerous competitors and its rapid changes, therefore, strategic planning is a useful and powerful tool to achieve It is related to organizational goals.
The purpose of the current research is to identify and explain the factors affecting strategic positioning with a competitive approach in Iran's garment industry. The research method is a combination (qualitative-quantitative). Delphi technique is used in the qualitative part. The panel of experts of this research consists of 15 people who are experts in the garment industry in Tehran province, who have been consciously selected. In the quantitative part, the statistical population consisted of all business owners and clothing sellers in Tehran province, according to Morgan's table, 385 people were randomly selected as the sample size. Quantitative data collection was done using a researcher-made questionnaire and quantitative data analysis was done using the structural equation modeling method (PLS software 2.0) and SPSS 26 statistical software. The final model was formed from the categories of organizational factors, customer factors, competitiveness, contextual factors, facilitating factors, strategies and consequences. The results indicate that by using the correct policies of positioning while improving the position in the market and in case of adopting strategies of differentiation, cost leadership and concentration, consequences such as strategic positioning, increase in relative market share and growth and profitability are possible.
Managers of organizations in today's completely turbulent environment have to identify the environmental factors that will cause competition in an uncertain environment due to the existence of numerous competitors and its rapid changes, therefore, strategic planning is a useful and powerful tool to achieve It is related to organizational goals.
The purpose of the current research is to identify and explain the factors affecting strategic positioning with a competitive approach in Iran's garment industry. The research method is a combination (qualitative-quantitative). Delphi technique is used in the qualitative part. The panel of experts of this research consists of 15 people who are experts in the garment industry in Tehran province, who have been consciously selected. In the quantitative part, the statistical population consisted of all business owners and clothing sellers in Tehran province, according to Morgan's table, 385 people were randomly selected as the sample size. Quantitative data collection was done using a researcher-made questionnaire and quantitative data analysis was done using the structural equation modeling method (PLS software 2.0) and SPSS 26 statistical software. The final model was formed from the categories of organizational factors, customer factors, competitiveness, contextual factors, facilitating factors, strategies and consequences. The results indicate that by using the correct policies of positioning while improving the position in the market and in case of adopting strategies of differentiation, cost leadership and concentration, consequences such as strategic positioning, increase in relative market share and growth and profitability are possible.
Managers of organizations in today's completely turbulent environment have to identify the environmental factors that will cause competition in an uncertain environment due to the existence of numerous competitors and its rapid changes, therefore, strategic planning is a useful and powerful tool to achieve It is related to organizational goals.
The purpose of the current research is to identify and explain the factors affecting strategic positioning with a competitive approach in Iran's garment industry. The research method is a combination (qualitative-quantitative). Delphi technique is used in the qualitative part. The panel of experts of this research consists of 15 people who are experts in the garment industry in Tehran province, who have been consciously selected. In the quantitative part, the statistical population consisted of all business owners and clothing sellers in Tehran province, according to Morgan's table, 385 people were randomly selected as the sample size. Quantitative data collection was done using a researcher-made questionnaire and quantitative data analysis was done using the structural equation modeling method (PLS software 2.0) and SPSS 26 statistical software. The final model was formed from the categories of organizational factors, customer factors, competitiveness, contextual factors, facilitating factors, strategies and consequences. The results indicate that by using the correct policies of positioning while improving the position in the market and in case of adopting strategies of differentiation, cost leadership and concentration, consequences such as strategic positioning, increase in relative market share and growth and profitability are possible

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positioning
  • strategic positioning
  • clothing
  • competitive advantage