شناسایی و تبیین رقابت در جایگاه‌یابی استراتژیک صنعت پوشاک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مدیران سازمان ها در محیط‌های کاملا متلاطم امروزی مجبورند با توجه به وجود رقبای متعدد و تغییرات شتابان آن، عوامل محیطی را که باعث رقابت در محیط نامطمئن خواهد شد شناسایی نمایند، لذا برنامه ریزی استراتژیک، به منزله ی یک ابزار مفید و قدرتمند برای رسیدن به اهداف سازمانی مطرح است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تبیین عوامل موثر رقابتی در جایگاه یابی استراتژیک صنعت پوشاک می باشد.  روش پژوهش، ترکیبی(کیفی- کمّی) است. در بخش کیفی از تکنیک دلفی استفاده شده است. نمونه خبرگان این پژوهش متشکل از 15 نفر از افراد خبره صنعت پوشاک در استان تهران می باشند که به صورت آگاهانه انتخاب شده است.  در بخش کمّی، جامعه آماری متشکل از کلیه صاحبان کسب‌وکارها و فروشندگان پوشاک در استان تهران بودند که برحسب جدول مورگان، 385 نفر به‌ صورت تصادفی در دسترس، حجم نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده‌های کمّی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و تحلیل داده‌های کمی، با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (نرم‌افزارPLS software 2.0) و نرم افزار آماری SPSS 26 انجام شد.
مدل نهایی از مقوله عوامل سازمانی، عوامل مشتری، توان رقابت، عوامل زمینه ای، عوامل تسهیل کننده، راهبردها و پیامدها تشکیل‌شد. نتایج حاکی از آن است که با استفاده از خط مشی های صحیح جایگاه یابی ضمن ارتقاء جایگاه در بازار و در صورت اتخاذ راهبردهای تمایز، رهبری هزینه و تمرکز، پیامدهایی چون جایگاه یابی استراتژیک، افزایش سهم نسبی بازار و رشد و سود آوری ممکن می‌گردد.
 بر اساس نتایج، پیامدهای ارتباط این متغیرها و مولفه‌های آنان که اولویت‌بندی شدند، جایگاه‌یابی استراتژیک در بازار پوشاک ایران خواهد بود، این امر رشد سهم بازار و سودآوری را به همراه خواهد داشت. بر این اساس و با ایجاد جایگاه مناسب برند در صنعت پوشاک که امروزه در حال رقابت با برندهای خارجی نیز می‌باشد، می‌توان با استفاده از خط‌مشی‌های صحیح جایگاه‌یابی ضمن ارتقاء جایگاه در بازار، شرایط رقابتی مناسبی را ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and explaining competition in the strategic positioning of the clothing industry

نویسندگان [English]

 • MohammadMahdi Parhizgar 1
 • Tohid Alizadeh 2
 • Mohammadtaghi Amini 1
 • Seyedeh Masoumeh Ghamkhari 3
1 Professor, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Managers of organizations in today's completely turbulent environment have to identify the environmental factors that will cause competition in an uncertain environment due to the existence of numerous competitors and its rapid changes, therefore, strategic planning is a useful and powerful tool to achieve Organizational goals are discussed. The purpose of the current research is to identify and explain the effective competitive factors in the strategic positioning of the industry. Iran's clothing industry is one of the industries that despite its historical background, after industrialization and the establishment of industrial production factories, it did not reach its historical position, and after a period of prosperity, it has faced many challenges in the last two decades, and its share in Iran's economy has declined. This industry has always been of interest due to its direct connection with the daily life and basic needs of households, and despite its small contribution to the national economy, it is highly sensitive. Also, Iran's clothing industry has also been active in foreign markets, which has also decreased in the last decade. On the other hand, the issue of clothing and the type of clothes that people wear in public environments has been pursued by the government with special policies, and a type of clothing is promoted as official clothing, and some forms of unconventional clothing have been violently dealt with. The current situation of Iran's clothing industry indicates that there are problems in creating a competitive advantage over foreign products, and one of these problems is improper positioning of Iranian clothing. Choosing the wrong positioning policies and not re-positioning in the clothing industry has made the position of foreign clothing in the minds of customers to be better compared to Iranian clothing, which is clearly evident in the purchase situation in the market.
According to the problem in this research, we are trying to design a competitive model of strategic positioning of the Iranian clothing industry, so that in this way, the problems of the existing position of Iranian clothing are determined, and while choosing the appropriate policies, appropriate methods are suggested to create a suitable position in the minds of customers.
Methodology: The research method is mixed one(qualitative-quantitative). Delphi technique is used in the qualitative part. The panel of experts of this research consists of 15 people who are experts in the garment industry in Tehran province, who have been consciously selected. In the quantitative part, the statistical population consisted of all business owners and clothing sellers in Tehran province, according to Morgan's table, 385 people were randomly selected as the sample size. Quantitative data collection was done using a researcher-made questionnaire and quantitative data analysis was done using the structural equation modeling method (PLS software 2.0) and SPSS 26 statistical software.
Results and Discussion: The final model was formed from the categories of organizational factors, customer factors, competitiveness, contextual factors, facilitating factors, strategies and consequences. Therefore, Iran's garment industry has faced economic logic on the one hand and special social and political considerations on the other hand, which has put this industry in a situation where its growth has been interrupted. In recent decades, the import of foreign clothing from illegal or smuggled materials has caused intense competition in this industry in the country. Meanwhile, despite the good quality of domestically produced products, we still see the desire of customers to buy foreign products, which has caused some violations such as the sale of domestic products with foreign brands. The results indicate that by using the correct positioning policies while improving the position in the market and in case of adoption of differentiation strategies, cost leadership and concentration, consequences such as strategic positioning, increase in relative market share and growth and profitability are possible.
Conclusion: Based on the obtained results, the consequences of the relationship between these variables and their components, which were prioritized, will be strategic positioning in the Iranian clothing market, which will lead to the growth of market share and profitability. Based on this and by creating a suitable position of the brand in the clothing industry, which today is competing with foreign brands, it is possible to create suitable competitive conditions by using the correct positioning policies while improving the position in the market.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Positioning
 • Strategic positioning
 • Clothing
 • Competitive advantage
 1. Asgharpour, H., Falhi, F., Khodadadkashi, F., Pourebadalhan Kevich, M., & Dehghani, Ali, (2013). The relationship between the impact of innovation on the market share in the textile, leather and clothing industries of Iran, Scientific-Research Quarterly of Applied Economic Studies of Iran, 1, 63-97. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222530.1391.1.1.4.6.[in Persian].
 2. Bahrami, S. H., & Guderz, M. (2014). Technical textilesو Amirkabir University of Technology. [In Persian].
 3. Blankson, C., Nkrumah, M. F., Opare, G., & Ketron, S. (2018). Positioning strategies and congruence in the positioning of high-end indigenous and foreign retailers in sub-Saharan Africa: An illustration from Ghana. Thunderbird International Business Review, 60(4), 535–548. https://doi.org/10.1002/tie.21960
 4. Döringer S. (2021). The problem-centred expert interview’. Combining qualitative interviewing approaches for investigating implicit expert knowledge. International journal of social research methodology, 24(3), 265-278. https://doi.org/10.1080/13645579.2020.1766777
 5. Ebadi, S. V., Kazroni H., & Semnani, D. (2021). Development Strategies of Iran's Advanced Textile Industry, Strategic Management Studies Quarterly, 45, 141-159. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286853.1400.12.45.8.2. [In Persian].  
 6. Feng, H., Morgan, N. A., & Rego, L. L. (2015). Marketing department power and firm performance. Journal of Marketing, 79(5), 1–20. https://doi.org/10.1509/jm.13.0522
 7. Fumasoli, T., Barbato, G., Turri, M. (2019). The determinants of university strategic positioning: a reappraisal of the organization, https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-019-00481-6.
 8. Ghorbanifard, B. (2017). Strategic positioning of Iranian banks' brand names (case study: banks of Alborz province), Master's thesis, Payam Noor University, Karaj Center. https://civilica.com/doc/177979. [In Persian].
 9. Habibi. S., & Mira, A. (2018). Designing and explaining the strategic orientation model in knowledge-based companies in Iran. Journal of Business Management, 10(3), 603-22.

 doi: 10.22059/jibm.2017.235555.2642.

 1. Kotsi, F., & Pike, S. (2021). Destination brand positioning theme development based on consumers’ personal values, Journal of Hospitality & Tourism Research, 45(3), 78-93. https://doi.org/10.1177/1096348020980056
 2. Koch, C., & Gyrd-Jones, R. (2019). Corporate brand positioning in complex industrial firms: Introducing a dynamic, process approach to positioning, Industrial Marketing Management, 81, 40-53. http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.03.011
 3. Kulet, J.L., Wanyoike, D., & Koima, J. (2019). Effects of total customer solutions strategic positioning on organizational performance in telecommunication industry, in Kenya, European Journal of Business and Management, 11(6), 103-120. doi: 10.7176/EJBM/11-6-13
 4. Kuma, E. K., Kinyua, J.M., & Kariuki, S.N. (2020), Organizational learning and strategic positioning in telecommunication industry in Kenya, Journal of Social Sciences Research, 6(3), 252-258. doi.org/10.32861/jssr.63.252.258
 5. Mohammadian Mahmoudjig, N., Ebrahimi, M., & Soltani Horand, A. (2015). Five-star hotel brand positioning from the point of view of travel agencies, Modern Marketing Research Quarterly, 6, 222-203. https://doi.org/10.22108/nmrj.2016.20674 [in Persian].
 6. Panda, S., Paswan, A., & Mishra, S. (2018). Impact of positioning strategies on franchise fee structure, Industrial Marketing Management, 81, 30-39. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2018.10.001
 7. Richardson, N., & Thompson, M.C. (2019). A new positioning framework for organizational value: Juxtaposing organizational value positions with customer centricity, WILY, 28(2), 123-132. https://doi.org/10.1002/jsc.2253
 8. Sundström, M., & Hjelm-Lidholm, S. (2020). Re-positioning customer loyalty in a fast moving consumer goods market, Australasian Marketing Journal, 28(1), 30-34. https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2019.09.004
 9. Vural, C.A., Baştuğ, S., & Gülmez, S. (2021). Sustainable brand positioning by container shipping firms: Evidence from social media communications, Transportation Research Part D, Transport and Environment, 97, 102938. https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102938
 10. WTO annual report, (2019). World Trade Organization, available at:https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/anrep19_e.htm.
 11. Zhao. Y., Yongchao, W.U., Aarthyc, S.L., & Gopinathd, M.P. (2021). Positive scarcity effect of virtual product position in hunger marketing situation based on the model of psychological ownership and relative deprivation, Aggression and Violent Behavior Journal, 101630. doi:10.1016/j.avb.2021.101630