بررسی رفتار توده‌ای متقابل میان بازار نفت خام و بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

10.22034/smsj.2023.362922.1734

چکیده

در ایران 80 تا 90 درصد درآمدهای صادراتی و 40 تا 50 درصد بودجه سالانه دولت را درآمدهای نفتی (مطابق بودجه مصوب سال­‌های 97-98 ) تشکیل می‌دهد. همچنین، درآمد فروش نفت بالغ بر 20 درصد تولید ناخالص داخلی ایران می‌باشد. بر این ‌اساس اقتصاد ایران به‌صورت گسترده‌ای به صادرات نفت خام وابسته است و شوک بازارهای جهانی نفت می‌تواند برای ساختار اقتصادی ایران از جمله بازار سرمایه حائز اهمیت باشد. این پژوهش به بررسی راهبردی رفتار توده‌ای متقابل در بازار سهام ایران و بازار نفت خام پرداخته است. بدین منظور در این پژوهش از داده‌های ماهیانه در بین سال‌های 1390 تا 1398 برای 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران و نفت خام اوپک استفاده شده است. نتایج بررسی بر اساس دو معیار تبیین‌کننده رفتار توده‌ای، موید وجود رفتار توده‌ای متقابل و یک الگوی راهبردی بین 50 شرکت برتر بورسی و بازار نفت خام اوپک بوده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که بین این دو بازار رابطه رفتار توده‌ای سرمایه‌گذاران به‌صورت متقابل است. یکی از دلایل اهمیت واکاوی تأثیر بازارهای موازی بر بازده سهام، امکان طراحی راهبرد معاملاتی جهت بهره‌بردن در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است. با توجه ‌به تأیید رابطه متقابل میان دو بازار مذکور، برای اتخاذ راهبرد معاملاتی مناسب می‌توان بازار نفت را یکی از راهبردهای استراتژی سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A strategic investigation of herding behavior between crude oil market and the tehran stock exchange

نویسندگان [English]

 • Mohammad Osoolian 1
 • Saeed Eslami Bidgoli 2
 • Farzam Nikoomaram 3
1 Assistant Professor, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Eco College of Insurance, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 MA Graduated, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The stock market is one of the most important and influential segments of the financial market in any economy [1]. This market reflects the economic situation of countries because one of its functions is to collect capital and transfer it to individuals and companies seeking investment. In addition, the capital market is one of the most important pillars for financing. The stock returns of listed companies can be affected by various factors. Changes in oil prices can be considered as one of the important factors affecting the stock market. Oil-exporting countries, of which oil is an important source of income, are affected by the fluctuation of the price of this black gold, their economy is affected more than other countries, and also their budgets, which often rely on oil prices, are affected in this regard. In countries such as Iran, where their main source of income comes from oil sales and whose budgets rely heavily on oil, the impact of oil price fluctuations on various sectors of the economy has been a concern for policymakers and economists. One of the most important sectors is the stock market, where economic developments and oil prices are increasingly being considered by researchers to make the relationship between the two more obvious over time. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the relationship between the herding of the crude oil market and the Tehran Stock Exchange.
Methodology: In the study of herding behavior, financial literature is divided into two main branches: The first branch of measures of herding behavior based on efficiency dispersion [2]. The second proposal is a statistical criterion based on analysts' transactions [3]. In this study, based on the approaches of Christie and Huang (1995), the herding behavior between the stock market (with the index of the top 50 companies of the Tehran Stock Exchange) and the crude oil market has been investigated.
Christie and Huang (1995) presented the standard deviation of the CSSD cross-sectional study as a model of herding behavior. Their model is as follows:
 
where N is equal to the number of securities that make up the market index,  is equal to the return on securities i in period t,  is equal to the average yield of N securities from the market portfolio for day t. If there is herding behavior in securities, then the dispersion will be low. In fact, because herding behavior tends to follow market trends (ascending or descending), securities follow market trends and thus dispersion decreases. Christie and Huang (1995) model believes that herding behavior occurs more during intense market movements (ups and downs).
Results and Discussion: The results show that the regression coefficient of the square market return is negative and statistically significant. The existence of a negative coefficient for the stock market and crude oil market returns indicates the reduction of deviations of companies' returns from market returns during the market turmoil (increasing or decreasing). Reducing the deviations of companies' returns from market returns means the existence of herding behavior in the market.
Also, in examining the existence of herding behavior in a reciprocal manner, the results of examining the hypothesis of the existence of reciprocal herding behavior in the stock market and crude oil market in the stock market are confirmed. The existence of a negative square coefficient for the variable market return indicates a decrease in the deviations of companies' returns from market returns, when the cross-market, i.e. oil or stock market, is fluctuating. Thus, the hypothesis of the existence of reciprocal herding behavior in the stock market is confirmed. The results of this section are similar to the research of Balcilar, Demirer [4], Gong and Dai [5], and Mabrouk [6].
Conclusion: This study investigates the reciprocal herding behavior between the stock market and the crude oil market in Iran. The results of the herding behavior indicate the existence of herding behavior among the top 50 companies on the Tehran Stock Exchange and the OPEC oil market between 2011 and 2019. The results of the study based on two criteria explaining herding behavior, confirmed the existence of herding behavior between the top 50 listed companies and the OPEC crude oil market. The results also show that the relationship between the herding behavior of investors is reciprocal between these two markets.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Herding behavior
 • Cross-sectional deviation
 • Tehran stock exchange
 • Crude oil market
 1. Balcilar, M., Demirer, R., & Hammoudeh, S. (2014). What drives herding in oil-rich, developing stock markets? Relative roles of own volatility and global factors. The North American Journal of Economics and Finance29, 418-440. https://doi.org/10.1016/j.najef.2014.06.009
 2. Bikhchandani, S., & Sharma, S. (2000). Herd behavior in financial markets. IMF Staff papers, 47(3), 279-310. https://doi.org/10.2307/3867650
 3. Cai, F., Han, S., Li, D., & Li, Y. (2019). Institutional herding and its price impact: Evidence from the corporate bond market. Journal of Financial economics131(1), 139-167. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2018.07.012
 4. Chang, C. Y. (1999). An application of the Bakshi-Chen-Dong stock valuation model. The Ohio State University.
 5. Choi, N., & Sias, R. W. (2009). Institutional industry herding. Journal of financial economics94(3), 469-491. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.12.009
 6. Christie, W. G., & Huang, R. D. (1995). Following the pied piper: do individual returns herd around the market?. Financial Analysts Journal51(4), 31-37. https://doi.org/10.2469/faj.v51.n4.1918
 7. Darabi, R., Valikhani, M. J., & Chenari Boket, H. (2016). Aspects and approaches of behavioral finance theories. Accounting and Auditing Studies5(17), 78-95. doi: 10.22034/iaas.2016.99167 [In Persian]
 8. Dennis, P. J., & Strickland, D. (2002). Who blinks in volatile markets, individuals or institutions?. The Journal of Finance57(5), 1923-1949. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.227715
 9. Friedman, M. (1953). Essays in positive economics. University of Chicago press.
 10. Froot, K. A., Scharfstein, D. S., & Stein, J. C. (1992). Herd on the street: Informational inefficiencies in a market with short‐term speculation. The Journal of Finance47(4), 1461-1484. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04665.x
 11. Gabaix, X., Laibson, D., Moloche, G., & Weinberg, S. (2006). Costly information acquisition: Experimental analysis of a boundedly rational model. American Economic Review96(4), 1043-1068.
 12. Gabbori, D., Awartani, B., Maghyereh, A., & Virk, N. (2021). OPEC meetings, oil market volatility and herding behaviour in the Saudi Arabia stock market. International Journal of Finance & Economics, 26(1), 870–888. DOI: 10.1257/aer.96.4.1043
 13. Gong, P., & Dai, J. (2017). Monetary policy, exchange rate fluctuation, and herding behavior in the stock market. Journal of business Research76, 34-43. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.02.018
 14. Greer, R. J. (2000). The nature of commodity index returns. Journal of Alternative Investments3(1), 45-52. http://dx.doi.org/10.3905/jai.2000.318924
 15. Islamibidgoli, Gh., & Shahriari, S. (2007). Investigating and testing the collective behavior of investors using the deviations of stock returns and total market returns in Tehran Stock Exchange during the years 2010 to 2014. Journal of Accounting and Auditing Studies, 49(14), 25-44. [In Persian] https://dorl.net/dor/20.1001.1.26458020.1386.14.3.2.7
 16. Kobari, M., Fadaeinejad, M., Asadi, G. H., & Hamidizadeh, M. (2016). Herd behavioral in Tehran stock exchange based on market microstructure (case study: Mokhaberat Company). Financial Research Journal18(3), 519-540. [In Persian] doi: 10.22059/jfr.2016.62454
 17. Khan, S., & Park, K. W. K. (2009). Contagion in the stock markets: The Asian financial crisis revisited. Journal of Asian Economics20(5), 561-569. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2009.07.001
 18. Kharabsheh, B., & Al-Gharaibeh, M. (2022). Herding behaviours and trading volume: evidence from Amman Stock Exchange. Afro-Asian Journal of Finance and Accounting12(3), 345-365. https://doi.org/10.1504/AAJFA.2022.124253
 19. Madaan, V., & Shrivastava, M. (2022). FIIs herding in energy sector of Indian stock market. South Asian Journal of Business Studies11(2), 174-194. https://doi.org/10.1108/SAJBS-02-2020-0033
 20. Manzoor, D., Ghaemi Asl, M., & rajabi, S. (2018). Interaction effect of shocks on supply of upstream, Intermediate and Downstream Oil and Gas Industries in the Iranian Economy. Economic Strategy7(26), [In Persian]
 21. Mozafari, M., (2012). Examination of herding behavior of investment company in Tehran stock exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 15(5), 69-82. com/p1158855 [In Persian]
 22. Nakagawa, R. (2022). Bank herding in loan markets: Evidence from geographical data in Japan. International Review of Finance22(1), 72-89. https://doi.org/10.1111/irfi.12341
 23. Osoolian, M., & Koushki, A., (2021). Prediction of crisis in Tehran stock exchange with entropy and analyzing the identified crises such as Covid-19. Journal of Planning and Budgeting, 26 (2) , 133–152. http://dx.doi.org/10.52547/jpbud.26.2.133 [In Persian]
 24. Koushki, A., Osoolian, M., & Sadeghi Sharif, S. (2022). An uncertainty measure based on Pearson correlation as well as a multiscale generalized Shannon-based entropy with financial market applications. International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulationhttps://doi.org/10.1515/ijnsns-2021-0096
 25. Rahimpour, M., Yahyazadeh Far, M., Aghajani, H., & Azar, A. (2021). Financing strategies for start-up. Journal of Strategic Management Studies, 12(45), 45-64. https://sid.ir/paper/410283/fa [In Persian]
 26. Sadati, A. S., & Aghababaei, M. (2018). Exploring Herding Behavior based on Weighted Cross-Sectional Variance (WCSV) in Tehran Stock Exchange. Financial Engineering and Portfolio Management9(35), 197-219. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22519165.1397.9.35.9.2 [In Persian]
 27. Sadeghi Sharif, S., & Osoolian, M., (2013). Profit changes and investors' reaction. Financial Management Strategy1(2), 105-130. doi: 10.22051/jfm.2014.965 [In Persian]
 28. Sadeghi, M., (2013). A comparative study of the Iranian stock exchange with other stock exchanges in the world and the reasons for its strength and weakness. Journal of Accounting research, 12(4), 175–193. [In Persian]
 29. Sadorsky, P. (1999). Oil price shocks and stock market activity. Energy economics, 21(5), 449-469. https://doi.org/10.1016/S0140-9883(99)00020-1
 30. Saidi, A., & Farhanian, M., (2019). Fundamentals of behavioral economics and finance (3 editions). Journal of Burs Publications. [In Persian]
 31. Salehabadi, A., Farhanian, S. M. J., & Mozafari, M. (2013). Investigation of Herding behavior in investment company. The Journal of Economic Studies and Policies0(23), 69-88. doi: 10.22096/esp.2013.26154 [In Persian]
 32. Shayestehmand, H., & Pourzamani, Z. (2018). The effect of intangible information by Lakonishok, Shleifer and Vishny model on institutional investors herding behavior. Accounting and Auditing Research10(40), 147-158. [In Persian]
 33. Shams, Sh., & Esfandiari Moghadam, A. (2017). The relationship between collective behavior and the performance and characteristics of investment companies. Journal of Accounting and Auditing Research, 38(10), 47-66. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23830379.1397.10.38.3.5 [In Persian]
 34. Tsionas, M. G., Philippas, D., & Philippas, N. (2022). Multivariate stochastic volatility for herding detection: Evidence from the energy sector. Energy Economics109, 105964. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.105964
 35. Vaghefi, S., Eftekhar, R., & Majidi, M. (2014). Investigating the relationship between oil prices and the Tehran Stock Exchange index in 2012-2014. The fourth international conference on accounting and management and the first conference on entrepreneurship and open innovation. https://civilica.com/doc/367482/ [In Persian]
 36. Vares, H., Arian, H., Aryanayekta, B., & Bannazadeh, M. J. (2020). Herd behavior analysis in tehran stock exchange with Chiang and Zheng Model. Financial Research Journal22(3), 388-407. doi: 10.22059/frj.2020.292714.1006951 [In Persian]
 37. Yang, Y., Peng, F., Wang, R., Guan, K., Jiang, T., Xu, G., ... & Chang, C. (2020). The deadly coronaviruses: The 2003 SARS pandemic and the 2020 novel coronavirus epidemic in China. Journal of autoimmunity109, 102434. https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102434
 38. Yousaf, I., & Alokla, J. (2022). Herding behaviour in the Islamic bank market: evidence from the Gulf region", Review of Behavioral Finance, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/RBF-02-2021-0018
 39. Yousefi, R., & Shahrabadi, A. (2009). Investigating and Testing the Herding Behaviour of Investors in Stock Exchange. Journal of Development & Evolution Mnagement1(pre.no.2), 57-64. [In Persian]
 40. Youssef, M., & Mokni, K. (2020). Modeling the relationship between oil and USD exchange rates: Evidence from a regime-switching-quantile regression approach. Journal of Multinational Financial Management55, 100625. https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2020.100625
 41. Zainaldini, Sh., & Sharif Karimi, M. (2019). Investigating the effect of oil price shocks on the performance of the Iranian stock market. Journal of Financial Economics, 50(14), 145–169. https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383833.1399.14.50.7.3 [In Persian]
 42. Zanjirdar, M., & Khojasteh, S., (2017). The effect of collective behavior of institutional investors on stock returns. Journal of Financial and Economic Policies, 15(4), 115-134. [In Persian]
 43. Zare Behnmiri, M., & Keshiri, L. (2017). Investigating the simultaneous relationship between stock prices and mass behavior of shareholders (real and legal): emphasizing the mediating role of stock liquidity. Journal of Financial Accounting, 38(10), 22–45. https://civilica.com/doc/1328103/ [In Persian]