شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای بازار انرژی در شرایط بحرانی با استفاده از روش SWOT ، BWM و شبکه عصبی (موردمطالعه صادرات گاز ایران به ترکیه)

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران

2 مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد فروش گاز، شرکت ملی گاز ایران، تهران، ایران

10.22034/smsj.2023.180694

چکیده

انرژی یکی از مؤثرترین مؤلفه‌های توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر کشوری است و علاوه بر نقش بسزایی که در تأمین منابع مالی و اقتصادی دارد در ثبات سیاسی کشورها هم اثرگذار است. ازاین‌رو تدوین راهبردهای بازار انرژی با درنظرگرفتن شرایط بحرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر همین اساس این پژوهش به دنبال شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای بازار انرژی در شرایط بحرانی (موردمطالعه صادرات گاز ایران به کشور ترکیه) است. برای نیل به این هدف ابتدا از توزیع پرسش‌نامه بین جامعه‌‌ی آماری شامل 9 خبره‌ حوزه‌ انرژی استفاده شده است. در قسمت تحلیل داده‌ها با استفاده از ماتریسSWOT عوامل خارجی و داخلی و جایگاه راهبردی انرژی کشور مشخص گردید. سپس با استفاده از BWM، شاخص‌های تأثیرگذار بر صادرات گاز ایران به ترکیه با درنظرگرفتن شرایط بحرانی شناسایی و اولویت‌بندی شد و در انتها، ماتریس برنامه‌ریزی منتخب تشکیل و راهبردها را بر اساس مجموع امتیاز هر راهبرد در هر شاخص اولویت‌بندی شد. در این مقاله 49 راهبرد استخراج شده بر اساس 10 شاخص با یکدیگر مقایسه شدند که نتایج حاکی از انتخاب 29 راهبرد به‌عنوان اولویت‌های صادرات گاز ایران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Energy market strategies in critical conditions using SWOT, BWM and Neural Network Methods(Case study: Gas exportation from Iran to Turkey)

نویسندگان [English]

  • Vahid Aziznejad 1
  • aliyeh kazemi 2
  • peyman karimi 3
1 Management industrial,,Tehran university,Iran
2 Associate Professor, Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Master of Gas Sales, Department of International Management, National Iranian Gas Company, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Identification and Prioritization of Energy market strategies in critical conditions using SWOT, BWM and Neural Network Methods
(Case study: Gas exportation from Iran to Turkey)


Abstract
Energy is among the most influential components of economic, social, and political development of every country, and influences the political stability of countries alongside its significant role in supplying economic and financial resources. Compilation of energy market strategy considering critical conditions is thus of special significance. Therefore, the present study seeks to identify and prioritize energy market strategies under critical conditions (a case study of gas exportation from Iran to Turkey). For this purpose, a questionnaire was first handed to the statistical population including nine experts in the field of energy. A SWOT matrix was used in data analysis to discover the internal and external factors and the strategic position of energy in the country. BWM was then used to identify and prioritize the indices influencing the exportation of gas from Iran to Turkey considering critical conditions. The selected planning matrix was eventually formed, and the strategies were prioritized based on the total score of each strategy in the respective index. The present study compared 49 strategies derived from 10 indices, the results of which indicated the selection of 29 strategies as the priorities of gas exportation from Iran. Moreover, the five strategies of “investment in the field of energy and strategies to optimize its consumption through the private sector and formation of think tanks”, “prediction of the establishment of regional and international offices to develop gas exportation and enhance economic-political interaction with neighboring countries, especially those owning gas resources in the Caspian Sea based on energy interaction and development with these countries”, “integration of the supply chain and planning in gas extraction to exportation sectors in a complex operating under the National Gas Company to make decisions more agile", and “increasing the country’s gas production capacity and investment to develop oil and gas fields” which were the primary selected strategies can be used as a macro-level decision-making roadmap to establish Iran’s position in the energy market and provide the grounds for its improvement.
Energy is among the most influential components of economic, social, and political development of every country, and influences the political stability of countries alongside its significant role in supplying economic and financial resources. Compilation of energy market strategy considering critical conditions is thus of special significance. Therefore, the present study seeks to identify and prioritize energy market strategies under critical conditions (a case study of gas exportation from Iran to Turkey). For this purpose, a questionnaire was first handed to the statistical population including nine experts in the field of energy. A SWOT matrix was used in data analysis to discover the internal and external factors and the strategic position of energy in the country. BWM was then used to identify and prioritize the indices influencing the exportation of gas from Iran to Turkey considering critical conditions. The selected planning matrix was eventually formed, and the strategies were prioritized based on the total score of each strategy in the respective index. The present study compared 49 strategies derived from 10 indices, the results of which indicated the selection of 29 strategies as the priorities of gas exportation from Iran. Moreover, the five strategies of “investment in the field of energy and strategies to optimize its consumption through the private sector and formation of think tanks”, “prediction of the establishment of regional and international offices to develop gas exportation and enhance economic-political interaction with neighboring countries, especially those owning gas resources in the Caspian Sea based on energy interaction and development with these countries”, “integration of the supply chain and planning in gas extraction to exportation sectors in a complex operating under the National Gas Company to make decisions more agile", and “increasing the country’s gas production capacity and investment to develop oil and gas fields” which were the primary selected strategies can be used as a macro-level decision-making roadmap to establish Iran’s position in the energy market and provide the grounds for its improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SWOT Matrix
  • Best-Worst Method
  • Energy Market strategies
  • Critical Conditions
  • Neural Network