تبیین تمایل به اقتصاد مشارکتی در سکونت‌گاه مشارکتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

3 استادیار، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران

4 استادیار، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

چکیده

اقتصاد مشارکتی یک ایده اقتصادی است مبنی بر این تصور که اکثر مردم تمایل دارند به جای خرید و تملک کالاهای مصرفی، آن‌ها را قرض بگیرند. این امر منجر به افزایش اشتغال، بهره‌وری اقتصادی، دسترسی به دارایی‌های با ارزش و افزایش روابط اجتماعی خواهد شد. این مطالعه با هدف سنجش میزان تمایل افراد به اقتصاد مشارکتی و همچنین تعیین متغیرهای موثر بر نگرش و تمایل به استفاده از سکونتگاه مشارکتی می‌باشد. در استفاده از سکونتگاه‌های مشارکتی به ازای یک نمونه 65 تایی از ساکنین شهر یزد به روش نمونه‌گیری سهمی انجام شد. در این راستا پرسشنامه‌ای بر اساس عوامل موثر بر تمایل افراد به اقامتگاه مشارکتی بر اساس ادبیات تحقیق و نظر خبرگان آماده گردید و بین نمونه مورد نظر توزیع گشت. با استفاده از روش تحلیل مسیر میزان تأثیر متغیرهای جنسیت، سود اقتصادی، پایداری، روابط اجتماعی، سرگرمی و توسعه شبکه‌های اینترنتی بر نگرش و تمایل بر استفاده از این سبک مورد بررسی قرار گرفت. برونداد تحلیل مسیر نشان داد متغیر سرگرمی (لذت و خوشی) بیشترین تأثیر را بر تمایل رفتاری داشته و پس از آن متغیرهای تأثیرات شبکه‌های اینترنتی، نگرش، روابط اجتماعی و جنسیت، متغیرهای موثر شناخته شدند. در بین تمام متغیرهای تأثیرگذار، صرفاً متغیر روابط اجتماعی دارای تأثیر معکوس بود. در نتیجه افراد به دلیل نداشتن روابط اجتماعی و دستیابی به اوقات خوشایندتر، نگرش بهتر و تمایل بیشتر به سکونتگاه مشارکتی پیدا می‌کنند. از تحقیق حاضر می‌توان نتیجه‌گیری کرد که افراد برای رهایی از تنهایی و داشتن روابط اجتماعی بهتر به اقامتگاه‌های مشارکتی رو آورده پس پیشنهاد می‌شود که  اگر شبکه‌های اینترنتی بتوانند اطلاعات دقیق و درستی را از این اقامتگاه‌ها در اختیار متقاضیان قرار دهند و آسایش و امنیت را برای آنها فراهم کنند، نه تنها نیاز افراد برآورده شده، بلکه در هزینه‌های مختلف نیز صرفه‌‌جویی به عمل خواهد آمد. همچنین با حمایت از این طرح می‌توان روابط اجتماعی را بهبود بخشیده تا هر گروه ( جوان، مسن، تنها) هم بتوانند با روحیه بهتر با ساکنین هم سبک و  مورد رضایت خود زندگی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the desire for a cooperative economy in a cooperative settlement

نویسندگان [English]

 • Naeimeh Taghavi 1
 • Neda Roustaei 2
 • Abolfazl Sherafat 3
 • Alireza Pakgohar 4
1 Assistant Professor, Science and Arts University, Yazd, Iran
2 MA Student, Science and Arts University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor, Imam Javad Higher Education Institute, Yazd, Iran
4 Assistant Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

IntroductionParticipatory economics is an economic idea based on the view that most people tend to borrow consumer goods instead of buying and owning them. This will lead to increase employment, economic efficiency, access to valuable assets, and increase social relationships. Aims’paper is to promote participatory housing in the territory as a solution to strengthen intergenerational solidarity, and more broadly to participate in the construction of a more resilient territory. Also, another purpose of article is to develop and increase people's awareness about participatory housing.
   Methodology: The present research is based on the purpose of Applied Research, and according to the nature of subject and objectives of the research and executive facilities, we have used the field and survey method. We also used the questionnaire method of data collection, because the questionnaire is the main instrument for collecting data in survey research. The designed questionnaire has 31 questions and to answer the questions, number 1 is completely agreeable and number 5 is completely disagreeable. The questions about each variable to measure that variable for the desire to participatory housing.The technique of sampling and determination of sample size have crucial role in survey-based research problems in applied statistics. Similarly, if the sample size is inappropriate it may lead to erroneous conclusions. One of the equations for calculating the required Sample sizes based on the size of the Cohen d effect provided by Mead. In this article, the sample saize considered to 65 people by Mead equation. Accordingly, the statistical sample of the study consisted of 65 residents of Yazd by random sampling method, and aiming to measure the willingness of individuals to participatory economics in the use of participatory housing. The main variable of the research includes the tendency to participatory housing, and Variables affecting it include economic benefits, sustainability, entertainment (pleasure), social relationships, Internet network effects, and attitudes. Finally, the effect of variables was examined using path analysis. According to information that we have received from the review of experimental research and the researcher’s observations, the research hypotheses are:
-Economic benefits have a significant effect on the attitudes of consumers and suppliers in the use of participatory housing.
- Sustainability has a significant effect on the attitudes of consumers and suppliers in the use of participatory housing.
- Entertainment (pleasure and happiness) has a significant effect on the attitudes of consumers and suppliers in the use of participatory housing.
- Social relationships have a significant effect on the attitudes of consumers and suppliers in the use of participatory housing.
- Internet networks have a significant effect on the attitude of consumers and suppliers in the use of shared housing.
- Consumer's and supplier's attitudes have a significant effect on their willingness to use participatory housing.
- Gender has a significant effect on the attitudes of consumers and suppliers to use participatory housing.
- Gender has a significant effect on the willingness of consumers and suppliers to use participatory housing.
   Results and Discussion: This studies aimed at investigating the effective factors on the tendency to participatory economics in Participatory housing. In this regard, the present study examined the relationships between attitude-related subscales including economic benefits, environmental sustainability, entertainment (pleasure and happiness), social relationships and the development of Internet networks towards the tendency to use participatory housing. In addition, the relationship between the attitude towards participatory settlements and the tendency to participatory housing was considered.
The Outcome of path analysis showed that the variable of happiness had the greatest effect on behavioral tendency and then the variables of Internet networks, attitude, social relationships and gender were recognized as effective variables. Among all the influential variables, only the social relations variable had the opposite effect.
Conclusion: Variables had related to attitudes toward participatory housing, but the entertainment (pleasure and happiness) of use participatory housing and the development of Internet networks have a positive effect on attitudes. The charm and curiosity gained from this kind of lifestyle and the  relationship network created through the development of Internet networks, lead to more opportunities for individuals. In many ways, relationship networking, leading to creation and development of business opportunities. Because, that creates more options of accommodation and diversity in choosing the place and facing different prices and a better attitude towards the participatory housing. Also, the type of attitude has affects on desire of individuals to use participatory housing. Then, the effect of gender was examined on the variables of attitude and willingness of people to use of participatory housing. Findings showed that the gender of respondents had no effect on their attitude. And only, the gender had affect on stability. As a result, people have a better attitude and a greater desire for participatory housing due to lack of social relationships and access to more pleasant times.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Participatory economics
 • Participatory housing
 • Attitude
 • Willingness
 1. Albert, M. (2008). Parecon: Life after capitalism, Published by South End Press Chapter 19, 10-16.
 2. Albinsson, P. A., & Perera, B. Y. (2012). Alternative marketplaces in the 21st century: Building community through sharing events. Journal of Consumer Behaviour, 11(4), 303–315.
 3. Belk, R. (2010). Sharing. Journal of Consumer Research, 36(5), 715–734.
 4. Botsman, R., & Rogers, R. (2010). Beyond zipcar: collaborative consumption. Harvard Business Review, 88(10), 30.
 5. Böcker, L., & Meelen, T. (2017). Sharing for people, planet or profit? Analyzing motivations for intended sharing economy participation. Environmental Innovation Societal Transitions, 23, 28–39.
 6. Constantiou, I., Marton, A., & Tuunainen, V. K. (2017). Four models of sharing economy platforms, MIS Quarterly Executive, 16(4), 231–251.
 7. Davis, F. D. (1993). User acceptance of information technology: System characteristics, user perceptions and behavioral impacts. International Journal of Man-Machine Studies, 38(3), 475–487.
 8. Galbreth, M. R., Ghosh, B., & Shor, M. (2012). Social sharing of information goods: Implications for pricing and profits. Marketing Science, 31(4), 603–620.
 9. Ganapati, S., & Reddick, C. G. (2018). Prospects and challenges of sharing economy for the public sector. Government Information Quarterly, 35(1), 77–87.
 10. Grifoni, P., D‘Andrea, A., Ferri, F., Guzzo, T., Angeli Felicioni, M., Praticò, C., & Vignoli, A. (2018). Sharing economy: business models and regulatory landscape in the mediterranean areas, International Business Research, 11(5), 62–79.
 11. Grinevich, V., Huber, F, Karataş-Özkan, M., & Yavuz, C. (2017). Green entrepreneurship in the sharing economy: utilising multiplicity of institutional logics. Small Business Economics, 52(6) 859-876.
 12. Guttentag, D., Smith, S., Potwarka, L., & Havitz, M. (2017). Why tourists choose Airbnb: A motivation-based segmentation study. Journal of Travel Research, 57(3), 342–359.
 13. Hamari , J., Sjoklint, M., & Ukkonen, A. (2016). The sharing economy: why people participate in collaborative consumption. Journal of the Association for information Science and Technology, 67(9), 2047–2059.
 14. Hawlitschek, F., Teubner, T., & Weinhardt, C. (2016). Trust in the sharing economy, Swiss Journal of Business Research and Practice, Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 70(1) 26-44.
 15. Hawlitschek, F., Teubner, T., & Gimpel, H. (2016). Understanding the sharing economy–drivers and impediments for participation in peer-to-peer rental. 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 4782–4791.
 16. Hofmann, S., Sæbø, Ø., Maria, A., & Za, S. (2019). The public sector ’ s roles in the sharing economy and the implications for public values, Government Information Quarterly, 36(4) 101399.
 17. https://www.airbnb.com
 18. Karlsson, L., & Dolnicar, S. (2016). Someone’s been sleeping in my bed. Annals of Tourism Research, 58(C), 159–162.
 19. Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59–68.
 20. Khalaj, M., Shafiee Roodposhti, M., Azar, A., & Shahbazi, M. (2020). Identifying the dimensions and components of the sharing economy in the manufacturing systems – the case of parts manufacturing companies in the province of Qom. Journal of Production and Operations Management, 11(2), 45–67. [In Persian]
 21. Luchs, M. G., Naylor, R. W., Rose, R. L., Catlin, J. R., Gau, R., & Kapitan, S. (2011). Toward a sustainable marketplace: Expanding options and benefits for consumers. Journal of Research for Consumers, 19(1), 1–12.
 22. Lilian, P., & Farazmehr, S. (2019). An overview of the issue of trust in a participatory economy and the impact of blockchain technology on it. International Conference on Knowledge management, Blockchain & Economics. [In Persian]
 23. Möhlmann, M. (2015). Collaborative consumption: Determinants of satisfaction and the likelihood of using a sharing economy option again. Journal of Consumer Behaviour, 14, 193–207.
 24. Mao, Z., & Lyu, J. (2017). Why travelers use Airbnb again?: An integrative approach to understanding travelers’ repurchase intention. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(9), 2464–2482.
 25. Naderi Boni, N., Moradyani, L., Bagheri, G., & Ebrahimi, S. (2020). The effect of 5managers coaching qualifications on participatory management of Nahavand schools. Journal of school administration, 8(1 ), 24-46. [In Persian]
 26. Norozi, S., & Javan Forouzandeh, A. (2021). Analyzing the aspects of participation concept in the process of public space design. Motaleate shahri, 10(38), 49–62. [In Persian]
 27. Oh, O., Agrawal, M., & Rao, H. R. (2013). Community intelligence and social media services: A rumor theoretic analysis of tweets during social crises. MIS Quarterly, 37(2), 407–426.
 28. Pashaei, Sh., Sharifi, L., & Ghalebsaz Jeddi, B. (2018). Sustainability management in a participatory economy. 4th National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering. [In Persian]
 29. Sung, E., Kim, H., & Lee, D. (2018). why do people consume and provide sharing economy accommodation? A sustainability perspective, Sustainability, 10(6), 2072–2089.
 30. Singh, A., & Masuku, M. (2014). Sampling techniques and determination of sample size in applied statistics research: an overview. Ijecm.Co.Uk , II (11), 1–22.
 31. Shoja Far, S. (2021). Study of participatory economics and its role in implementing innovation in business models .3rd Conference on Industrial engineering, economics & management. [In Persian]
 32. Wang, C., & Zhang, P. (2012). The evolution of social commerce: The people, management, technology, and information dimensions. Communications of the Association for Information Systems, 31(5), 105–127.
 33. What is the sharing economy. (2016). http://www. thepeoplewhoshare. com/blog/what-is-the-sharing-economy