تاثیر تصمیم‌گیری اثربخش بر سرعت بین‌المللی‌سازی با نااطمینان محیطی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

فرآیند بین‌المللی شدن یک شرکت صادراتی با عوامل مرتبط با پویایی تصمیم‌گیری داخلی و همچنین عوامل محیطی خاص تعیین می‌شود. انتخاب منطق تصمیم‌گیری اثربخش بین‌المللی ممکن است بر سرعت ورود به بازار خارجی تأثیر بگذارد. علاوه بر این، نااطمینانی محیط باعث می‌شود تا کارآفرینان منطق اثربخشی را اتخاذ کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تصمیم‌گیری اثربخش بر سرعت بین‌المللی‌سازی با توجه ‌به نقش تعدیل‌کننده نااطمینانی محیط در شرکت‌های صادراتی در شهرستان ارومیه هست‌. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های صادراتی فعال در شهرستان ارومیه بوده که تعداد آن‌ها ۳۴۹ شرکت هست‌. طبق تعیین حجم نمونه از جدول مورگان تعداد ۱۸۵ شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. این پژوهش از لحاظ روش پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی و در دسته مطالعات همبستگی بوده و از لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع روش میدانی (پرسش‌نامه) هست‌. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SMART-PLS2 و SPSS نسخه 23 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که تصمیم‌گیری اثربخش بر سرعت بین‌المللی‌سازی اثر مثبت و معناداری داشته و همچنین نااطمینانی محیط بر رابطه بین تصمیم‌گیری اثربخش و سرعت بین‌المللی‌سازی تأثیر تعدیلگری معنادار و مثبتی دارد. می‌توان نتیجه گرفت که وقتی کارآفرینان با نااطمینانی محیط مواجه می‌شوند، تمایل بیشتری به اعمال فرآیند اثرگذاری دارند که منجر به افزایش سرعت بین‌المللی‌سازی می‌شود. همچنین، عدم اطمینان در تعامل با منطق تصمیم‌گیری مؤثر، به بین‌المللی شدن سریع شرکت‌های صادراتی کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of effectuation decision-making on internationalization speed with the effect of environmental uncertainty

نویسندگان [English]

 • Asal Makhloughi 1
 • Ramin bashir khodaparasti 2
1 MA Gratuted, Urmia University, Urmia, Iran
2 Associate Professor, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

IntroductionThe concept of "speed" becomes very important in internationalization literature. Internationalization is a time-based process of entrepreneurial behavior. Hence, entrepreneurs who turn to effective logic tend to develop a new network that helps them quickly enter the international market. Internationalization is one of the methods through which companies can enjoy the benefits of operating in the international market. In other words, Firms using causal logic tend to learn faster about international markets than firms using effective logic. The internationalization process of Export companies is determined by the factors relevant to the entrepreneur’s internal decision-making dynamic as well as by external environment-specific factors. International entrepreneurs’ selection of effectuation decision-making logic may impact the speed at which he makes foreign market entry outside the domestic market. Moreover, the uncertainty in the environment causes entrepreneurs to adopt effectuation logic. The purpose of this study was to investigate the effect of effectuation decision-making on internationalization speed with the moderating effect of environmental uncertainty.
Methodology: In the present study, the survey method was used to collect data, and the correlation method was used for data analysis. The statistical population of this research was all active export companies in Urmia city, the number of which was 349 companies. According to the sample size from the Morgan table, 185 companies were selected by simple random sampling. The research is a descriptive survey in terms of research method and in the category of correlation research and in terms of data collection method is field method (questionnaire). Data were analyzed using SPSS version 23 and SMART-PLS version 2 software. First, the normality of the variables was checked through the Kolmogorov-Smirnov (K-S) test. Considering that some variables were non-normal, the PLS method was used to model structural equations. It should be noted that the questionnaire of this research consists of two parts. The first part includes demographic questions and the second part includes the main questions of the questionnaire. Also, the sample of the current research was 185 export companies, and 1 questionnaire was completed and collected in each company by its managers.
Results and Discussion: The results indicate that effectuation decision-making has a positive and significant effect on internationalization speed and also environmental uncertainty has a positive and significant moderating effect on the relationship between effectuation decision-making and internationalization speed. Also, the results of the descriptive analysis of the respondents' data show that among the 185 respondents, 168 (91%) are men and 17 (9%) are women. Also, the frequency distributions of the respondents according to their age, people under 30 years were 21%, 30 to 40 years 38%, 41 to 50 years 22% and 51 years and above 17%. On the other hand, considering that the appropriate criterion for Cronbach's alpha and composite reliability is 0.7 and for convergent validity is 0.5, according to the findings, all these criteria about endogenous variables have obtained the appropriate value, so it can be it confirmed the appropriateness of the reliability and convergent validity of the present study.
Conclusion: It shown that effective decision-making has an effect on the speed of internationalization in export companies. Effectiveness is a thriving concept in decision logic and has recently been increasingly used to develop frameworks to explain internationalization. The findings have shown the positive role of decision-making logic in accelerating or increasing the speed of entering international markets. Introducing internationalization speed into the effectiveness literature is a valuable and enlightening addition to the literature, as very few studies have dealt with such perspectives. Previous studies have mainly been conducted with qualitative studies and case study methods, as well as conceptual papers focusing on effectiveness in the context of internationalization. The faster the managers of exporting companies can adapt their organizational structures and processes according to international standards, the faster they can enter international markets. Therefore, the degree of uncertainty about international markets is an important moderator for the realization of the initial entry process. Therefore, it can be claimed that uncertainty in interaction with effective decision making logic helps the rapid internationalization of the company. In fact, an entrepreneur can adapt to these risks and uncertainties through effectiveness decisions. The faster the entrepreneur can adapt his organizational structures and processes according to international standards, the faster the entrepreneur can enter the international market. Therefore, the level of uncertainty about foreign markets is an important moderating factor in the entrepreneur's tendency to allocate resources to fulfill the initial entry process. Therefore, it can be said that uncertainty in interaction with effective decision-making logic helps the rapid internationalization of export companies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Effectuation decision-making
 • Internationalization speed
 • Environmental uncertainty
 • Export companies
 1. Acedo, F. J., & Jones, M. V. (2007). Speed of internationalization and entrepreneurial cognition: Insights and a comparison between international new ventures, exporters and domestic firms. Journal of world Business42(3), 236-252. http://dx.doi.org/10.1016/j.jwb.2007.04.012
 2. Alam, M. N., Masroor, I., Rokon, T. M., & Rakib, S. G. (2021). Blue technology for sustainability of small and medium fish firms: A study on small and medium fish firms of Bangladesh. Environment, Development and Sustainability23(1), 635-646. DOI: 10.1007/s10668-020-00599-z.
 3. Armstrong, J. S., & Overton, T. S. (1977). Estimating nonresponse bias in mail surveys. Journal of marketing research14(3), 396-402. https://doi.org/10.2307/3150783
 4. Bai, W., Johanson, M., Oliveira, L., Ratajczak-Mrozek, M., & Francioni, B. (2022). Where business networks and institutions meet: Internationalization decision-making under uncertainty. Journal of International Management28(1), 100904. https://doi.org/10.1016/j.intman.2021.100904
 5. Brinckmann, J., Grichnik, D., & Kapsa, D. (2010). Should entrepreneurs plan or just storm the castle? A meta-analysis on contextual factors impacting the business planning–performance relationship in small firms. Journal of business Venturing25(1), 24-40. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2008.10.007
 6. Buckley, P. J., Devinney, T. M., & Louviere, J. J. (2007). Do managers behave the way theory suggests? A choice-theoretic examination of foreign direct investment location decision-making. Journal of international business studies38, 1069-1094. DOI:10.1057/palgrave.jibs.8400311
 7. Chandler, G. N., DeTienne, D. R., McKelvie, A., & Mumford, T. V. (2011). Causation and effectuation processes: A validation study. Journal of business venturing26(3), 375-390. doi:10.1016/j.jbusvent.2009.10.006
 8. Liao, C., Chuang, S. H., & To, P. L. (2011). How knowledge management mediates the relationship between environment and organizational structure. Journal of business research64(7), 728-736. DOI:10.1016/j.jbusres.2010.08.001
 9. Chen, J., Shu, W., Wang, X., Sial, M. S., Sehleanu, M., & Badulescu, D. (2021). The impact of environmental uncertainty on corporate innovation: Empirical evidence from an emerging economy. International Journal of Environmental Research and Public Health19(1), 334. https://doi.org/10.3390/ijerph19010334
 10. Chetty, S., Ojala, A., & Leppäaho, T. (2015). Effectuation and foreign market entry of entrepreneurial firms. European Journal of Marketing49(9/10), 1436-1459. https://doi.org/10.1108/EJM-11-2013-0630
 11. Ciszewska-Mlinaric, M., Obloj, K., & Wasowska, A. (2016). Effectuation and causation: Two decision-making logics of INVs at the early stage of growth and internationalisation. Journal of East European Management Studies, 275-297. DOI:10.5771/0949-6181-2016-3-275
 12. De Clercq, D., Sapienza, H. J., Yavuz, R. I., & Zhou, L. (2012). Learning and knowledge in early internationalization research: Past accomplishments and future directions. Journal of business venturing27(1), 143-165. DOI:10.1016/j.jbusvent.2011.09.003
 13. Berrones-Flemmi, C., Torres, F. V. C., Dornberger, U., & Acosta, Y. A. C. (2019). Finding Equilibrium between seeking-profit and Work-Life-Balance: The Challenge of Entrepreneurs within their SMEs. In Selflessness in business (pp. 3-14). Vernon Press.
 14. Downey, H. K., Don, H., & Slocum Jr, J. W. (1975). Congruence Between Individual Needs, Organizational Climate, Job Satisfaction and Performance1. Academy of Management Journal18(1), 149-155. DOI:10.2307/255634
 15. Duncan, R. B. (1972). Characteristics of organizational environments and perceived environmental uncertainty. Administrative science quarterly, 313-327. https://doi.org/10.2307/2392145
 16. Ebrahimian, S. J., Pouraghajan, A., ramezani, J., & abbasian, M. M. (2021). The moderating effect of environmental uncertainty and the existence of business ties on the relationship between social capital and performance in Tehran Stock Exchange. Journal of Investment Knowledge10(40), 645-663. (In Persian).
 17. Elbanna, S. (2006). Strategic decision‐making: Process perspectives. international Journal of Management reviews8(1), 1-20.https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2006.00118.x
 18. Farashahi, M., & Hafsi, T. (2009). Strategy of firms in unstable institutional environments. Asia Pacific Journal of Management26, 643-666. DOI: 10.1007/s10490-008-9129-9
 19. Figueira-de-Lemos, F., Johanson, J., & Vahlne, J. E. (2011). Risk management in the internationalization process of the firm: A note on the Uppsala model. Journal of World Business46(2), 143-153. DOI:10.1016/j.jwb.2010.05.008
 20. Garrido, I., Vasconcellos, S., Faccin, K., Monticelli, J. M., & Carpenedo, C. (2021). The moderating role of polycentric institutions in the relationship between effectuation/causation logics and corporate entrepreneur's decision‐making processes. Global Strategy Journal11(4), 740-766. DOI:10.1002/gsj.1419
 21. Groves, K., Vance, C., & Choi, D. (2011). Examining entrepreneurial cognition: An occupational analysis of balanced linear and nonlinear thinking and entrepreneurship success. Journal of small business management49(3), 438-466. DOI:10.1111/j.1540-627X.2011.00329.x
 22. Harms, R., & Schiele, H. (2012). Antecedents and consequences of effectuation and causation in the international new venture creation process. Journal of international entrepreneurship10, 95-116. DOI 10.1007/s10843-012-0089-2
 23. Heckmann, N., Steger, T., & Dowling, M. (2016). Organizational capacity for change, change experience, and change project performance. Journal of business research69(2), 777-784. DOI: 10.1016/j.jbusres.2015.07.012
 24. Hilmersson, M. (2014). Small and medium-sized enterprise internationalisation strategy and performance in times of market turbulence. International Small Business Journal32(4), 386-400. https://doi.org/10.1177/026624261349774
 25. Ibeh, K., & Kasem, L. (2011). The network perspective and the internationalization of small and medium sized software firms from Syria. Industrial Marketing Management40(3), 358-367.  https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2010.08.004
 26. Jalali, F., Hoshi, A., Daneshi, V., & Kamrani, H. (2020). Investigating the Relationship between Environmental Uncertainty, Institutional Ownership and Tax Avoidance. Accounting and Auditing Research12(46), 133-146. doi: 10.22034/iaar.2020.112785. [In Persian].
 27. Jaworski, B. J., & Kohli, A. K. (1993). Market orientation: antecedents and consequences. Journal of marketing57(3), 53-70. https://doi.org/10.2307/1251854
 28. Jones, M. V., Coviello, N., & Tang, Y. K. (2011). International entrepreneurship research (1989–2009): a domain ontology and thematic analysis. Journal of business venturing26(6), 632-659. doi:10.1016/j.jbusvent.2011.04.001
 29. Keupp, M. M., & Gassmann, O. (2009). The past and the future of international entrepreneurship: A review and suggestions for developing the field. Journal of management35(3), 600-633. https://doi.org/10.1177/0149206308330558
 30. Kiss, A. N., & Danis, W. M. (2008). Country institutional context, social networks, and new venture internationalization speed. European Management Journal26(6), 388-399. DOI:10.1016/j.emj.2008.09.001
 31. Kusi, S. Y., Gabrielsson, P., & Kontkanen, M. (2021). Developing brand identities for international new ventures under uncertainty: Decision-making logics and psychic distance. International Business Review30(6), 101867. DOI: 10.1016/j.ibusrev.2021.101867
 32. Lipshitz, R., & Strauss, O. (1997). Coping with uncertainty: A naturalistic decision-making analysis. Organizational behavior and human decision processes69(2), 149-163. https://doi.org/10.1006/obhd.1997.2679
 33. Saghafi, A., Moradi Joz, M., & Sohrabi, H. (2014). Relationship between Earnings Management and Information Asymmetry in the Condition of Environmental Uncertainty. Journal of Accounting Knowledge5(17), 7-27. doi: 10.22103/jak.2014.722. [In Persian]
 34. Masroor, I., & Alam, M. N. (2019). Does risk tolerance behaviour of entrepreneur affect the growth of entrepreneurial firms through the mediation of effectuation decision-making approach?. International Journal of Export Marketing3(2), 79-104. DOI:10.1504/IJEXPORTM.2019.10026134
 35. Masroor, I., Alam, M. N., Hossain, S. M. A., & Misbauddin, S. M. (2020). Moderating effect of uncertainty on the relationship between effectuation and internationalisation speed: a study on small and medium software firms of Bangladesh. International Journal of Export Marketing3(3), 261-286. DOI:10.1504/IJEXPORTM.2020.107723
 36. Miadfar, M., & Birya, S. (2018). The Impact of Innovation Capacity and International Experience of the Company on Export Performance in Small and Medium Enterprises. Damavand Institute of Higher Education, Faculty of Management and Accounting, Master Thesis. [In Persian]
 37. Misbauddin, S. M., & Nabi, M. N. U. (2019). Internationalization of social business: toward a comprehensive conceptual understanding. In Societal Entrepreneurship and Competitiveness (pp. 117-136). Emerald Publishing Limited. DOI:10.1108/978-1-83867-471-720191009
 38. Mohammadian, Zeinab, Heydari, Mehdi, & Chalaki, Pari. (2018). Examining the impact of environmental complexity and uncertainty on the accuracy of management profit forecasting with emphasis on audit quality as a mediating variable. Financial accounting and auditing research, 11(43), 247-275. [In Persian] DOI: 20.1001.1.23830379.1398.11.43.10.9
 39. Moroz, P. W., & Hindle, K. (2012). Entrepreneurship as a process: Toward harmonizing multiple perspectives. Entrepreneurship theory and Practice36(4), 781-818. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2011.00452.x
 40. Oviatt, B. M., & McDougall, P. P. (2018). Toward a theory of international new ventures. International Entrepreneurship: The Pursuit of Opportunities across National Borders, 31-57. DOI:10.1007/978-3-319-74228-1_2
 41. Patel, P. C., Terjesen, S., & Li, D. (2012). Enhancing effects of manufacturing flexibility through operational absorptive capacity and operational ambidexterity. Journal of Operations Management30(3), 201-220. DOI:10.1016/j.jom.2011.10.004
 42. Rahimi Bid Hindi, L., & Khalili Tirtashi, N. (2015). Investigating the effect of environmental uncertainty on the export performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange (during the years 1394-2011). Islamic Azad University, Naragh Branch, Master Thesis. [In Persian]
 43. Sarasvathy, S. D. (2009). Effectuation: Elements of entrepreneurial expertise. Edward Elgar Publishing. DOI:10.4337/9781848440197
 44. Shoham, A. (1999). Bounded rationality, planning, standardization of international strategy, and export performance: a structural model examination. Journal of international marketing7(2), 24-50. https://doi.org/10.1177/1069031X9900700203
 45. Szyliowicz, D., & Galvin, T. (2010). Applying broader strokes: Extending institutional perspectives and agendas for international entrepreneurship research. International Business Review19(4), 317-332. DOI:10.1016/j.ibusrev.2010.01.002
 46. Zahoor, N., & Al-Tabbaa, O. (2021). Post-entry internationalization speed of SMEs: The role of relational mechanisms and foreign market knowledge. International Business Review30(1), 101761. DOI: 10.1016/j.ibusrev.2020.101761
 1. Zhang, Y., Li, Z., Sha, Y., & Yang, K. (2023). The impact of decision-making styles (effectuation logic and causation logic) on firm performance: a meta-analysis. Journal of Business & Industrial Marketing38(1), 85-101. https://doi.org/10.1108/jbim-08-2021-0378