تاثیر ادراک‌شده عوامل تنوع نیروی کار بر اجرای موثر استراتژی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

­­امروزه با افزایش تنوع نیروی کاری در سازمان‌های ایرانی از لحاظ مذهبی و قومی دغدغه‌­ای نسبت به تاثیر آنها بر اجرای استراتژی در سازمان‌ها به وجود آمده‌­است. این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر ادراک شده عوامل تنوع نیروی کار بر اجرای موثر استراتژی در دانشگاه علامه طباطبائی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش معاونین و کارکنان مسئول و ارشد دانشکده‌های دانشگاه علامه طباطبائی (10 دانشکده است. برای سنجش متغیرهای تحقیق تعداد 66 پرسشنامه میان جامعه آماری توزیع شد. روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با آلفای کرونباخ تعیین شد. از روش ‌مدلسازی ‌معادلات ساختار‌ی با رویکرد‌ حداقل‌ مربعات جزئی برای آزمون فرضیات و برازش مدل استفاده شده است. به منظور ‌آزمون‌ فرضیه‌‌‌ها و‌تخمین‌ مدل ‌از‌ نرم‌افزارهای‌ SPSS و smart PLS استفاده شده ‌است. یافته‌­ها نشان می­دهند که فرهنگ‌­پذیری، درجه یکپارچگی ساختاری و تعارض بین گروهی بر اجرای استراتژی تاثیر معناداری دارند؛ اما درجه یکپارچگی غیررسمی و سوگیری سازمانی بر اجرای استراتژی تاثیر معنادار ندارند. نتایج مطالعه نشان داد که رابطه آماری بین تنوع نیروی کار و اجرای استراتژی در دانشگاه علامه طباطبائی وجود دارد. نتیجه می­‌گیریم که تنوع میان کارکنان بر دستاوردهای موفقیت‌آمیز اهداف سازمانی در دانشگاه تاثیر می­‌گذارد. یافته‌­های مطالعه، یافته‌های تجربی مطالعات دیگر را تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Perceived impact of workforce diversity factors on effective strategy implementation

نویسندگان [English]

 • Tahereh Sadat Salaami 1
 • Hossein Rahmenseresht 2
1 PhD Student, Allameh Tabatabaei University. Tehran. Iran
2 Professor, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

IntroductionThe aim of this study was to evaluate the perceived impact of labor diversity factors on the effective implementation of strategy in Allameh Tabatabai University. This research provides guidance for increasing attention to workforce diversity factors on strategy implementation at Allameh Tabatabai University. On the other hand, the present study examines cultural diversity, job opportunities for different ethnicities in the university, equal access to virtual networks for different ethnicities, the impartiality of the human resources systems of the university regarding the selection of employees from different ethnicities, the impact of conflicts between different ethnicities in the university.
Methodology: In terms of the purpose, the current research is of the type of applied research, and in terms of the method of data collection, it is descriptive of the correlation type, in which the structural equation modeling method with the partial least squares approach is used to test the assumptions and fit the model. In order to test the hypotheses and estimate the model, SPSS and smart PLS software have been used. The target population for research and analysis includes vice presidents and responsible and senior staff of Allameh Tabatabai University faculties (10 faculties), including the head of education of the faculty, managers and senior executive staff and senior administrative staff who had knowledge or experience in the subject under study, as well as the head of recruitment and he was the head of the self-governing campus. The sampling frame was obtained from the Website of Allameh Tabatabai University. The total number of the statistical population is 80 people, based on Morgan's table, 66 people were selected as a sample by stratified random sampling method. A questionnaire was used to collect data. Construct validity was used to check the validity of the questionnaire. Due to the use of structural equation modeling, in the first step, confirmatory factor analysis of the variables was performed. This method is done using Amos software. Convergent validity was also tested with SMART PLS software. In order to determine the reliability of the test, Cronbach's alpha method was used, along with Cronbach's alpha, composite reliability was used.
Results and Discussion: According to results Acculturation, degree of structural integration and intergroup conflict have a significant effect on strategy implementation; But the degree of informal integration and organizational bias do not have a significant effect on the implementation of the strategy.
Conclusion: In general, the fit of the model showed that the quality of the structural model is suitable. The results of this study show that workforce diversity has a statistically significant effect on the implementation of strategy in the institution. Diversity refers to the difference in characteristics among people and how these differences are understood and acted upon, and strategy implementation refers to the successful achievement of strategic goals. Therefore, the findings indicate that the differences between the employees of the institution have an effect on the successful achievement of strategic goals in Allameh Tabatabai University. The findings of this study are similar to the empirical evidence of Des et al. (2016) who argued that as organizations become more diverse, effective management of diversity leads to better implementation of strategies. But this finding is contrary to the experimental evidence of Stridem and Fleury (2018). The findings from the analysis of the research data showed that intergroup conflict has an impact on strategy implementation. Cox (2001) warned of two possible challenges to the relationship of diversity with strategy. The first challenge is to successfully integrate diversity with the organization's strategy. The second challenge is to ensure that diversity management becomes an integral part of the overall strategy of the institution.
The results of this study show that organizational bias does not affect strategy implementation. That is, creating obstacles for the full participation of members of different cultures and ethnicities has no effect on the implementation of the strategy in Allameh Tabatabai University. This finding confirms the study of Stridem and Fury (2018). Also, the understanding of the management and senior employees about the acculturation process has a positive and significant effect on the implementation of the strategy. That is, as much as there is a common set of values ​​and beliefs in the university, the better the strategy is implemented. The more employees have a sense of belonging in terms of shared values ​​and goals, the higher their motivation and productivity levels will be, and this will have a positive effect on strategy implementation. Also, the degree of structural integrity has a positive effect on the implementation of the strategy. That is, if there are equal job opportunities for all ethnic, religious, and gender groups, the strategy will be implemented better in the university. But the results of this study show that informal integration does not affect strategy implementation. That is, the access of different groups to social networks has no effect on the implementation of strategy in Allameh Tabatabai University.
 Previous studies found that diversity management in a higher education institution can only be properly implemented if it forms part of the organization's strategic management process. Therefore, it is understood that diversity should be integrated with the strategy and should be aligned with the strategy. The second challenge is to ensure that diversity management becomes an integral part of the overall strategy of the institution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diversity management
 • Strategy implementation
 • Acculturation
 • Degree of structural integration
 • Intergroup conflict
 1. 1.Abtahi, S., & Aghaz, A. (2020). The Effects of Organizational Culture on Knowledge Management (A Case Study: Industries and Mines Ministry). Commercial Strategies9(47), 265-276. [in Persian]

  1. Adli, F. (2010). Assessing the atmosphere of labor force diversity and knowledge creation in the higher education system, New educational ideas of the sixth period, 1, 31-52. [In Persian]

  3.Asadi, I., & Zakeri, M. (2020). Challenges of Human Resource Management in the Administrative System of Iran, Specialized Quarterly of the Administrative and Employment Organization of Iran, 8, 46-57. [In Persian]

  4.A. Tawse, A., &  Tabesh, P. (2021). Strategy implementation: A review and an introductory framework, European Management Journal, 39, 22-33.  [In Persian] https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.09.005

  1. Alia, H., & Farooquie, J. A. (2021). A critical review on Workforce Diversity Management, International Journal of Enhanced Research in Management & Computer Applications, 10(9). DOI:https://www.erpublications.com/uploaded_files/download/alia-hussain-prof-jamal-a-farooquie_imdYl.pdf
  2. Akinola, M., & Thomas, D. A. (2006). Racial Diversity Initiatives in Professional Service Firms: What factors differentiate successful from unsuccessful initiatives?. Division of Research, Harvard Business School.
  3. Asgari, Mohammad Hadi, and Taleghani, Mohammad. (1389). Cultural diversity and its role and business process improvement. Cultural Engineering Monthly.43 & 44.
  4. Bjornsdottir, R.T., & Rule, N. O. (2016). On the relationship between acculturation and intercultural understanding: insight from the reading the mind in the eyes test, International Journal of Intercultural Relations, 52, 39-48. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2016.03.003
  5. Brevis, T., & Vrba, M. (2015). Contemporary Management Principles, Cape Town: Juta.
  6. Cavaleros, C., Van Vuuren, L.J., & Visser, D. (2002). The effectiveness of a diversity awareness training program, SA Journal of Industrial Psychology, 28 (3), 50-61. DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v28i3.68
  7. Chin, W. W. (2003). Issues and opinions on structural equation modeling, MIS Quarterly, 22(1), 7-16.
  8. Cox, T. (1993). Cultural Diversity in Organizations: Theory, Research & Practice, San Francisco: Berret-Koehler Publishers.
  9. Cox, T. (2008). Synergy by diversity: an update on the relationship between workforce diversity and organizational performance, Michigan: The University of Michigan.
  10. Cox, T. (2001). Creating the Multicultural Organization, San Francisco: Jossey-Bass.
  11. Darwin, J.R., & Palanisamy, C.S. (2015). The effects of workforce diversity on employee performance in Singapore organisations, International Journal of Business Administration, 6 (2), 17-29. DOI: https://doi.org/10.5430/ijba.v6n2p17
  12. Davari, A., & ‌Vorzazadeh, ‌A. (2016) Structural equation modeling with PLS software, University Jihad Publications. [In Persian]
  13. Dess, G.G., Lumpkin, G.T., Eisner, A.B., & McNamara, G. (2016). Strategic Management: Text and Cases, New York: McGraw-Hill.
  14. Ferreira, E.J., & Groenewald, D. (2016). Administrative Management, Cape Town:Juta.
  15. Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, Journal of Marketing Research, 18(3), 39−50 https://doi.org/10.1177/002224378101800104
  16. Friday, E., & Friday, S.S. (2003). Managing diversity using a strategic planned changeapproach, Journal of Management Development, 22 (10), 863-880. https://doi.org/10.1108/02621710310505467
  17. Galbraith, J. R. (2014). Designing organization. USA: Jossey-Bass.
  18. Gupta, R. (2013). Workforce diversity and organizational performance, International Journal of Business and Management Invention, 2 (6), 36-41.
  19. Hamidi Kia, E. (2013). Beglerian: There is no ban on the presence of religious minorities in government offices, Retrieved from https://www.isna.ir. [In Persian]
  20. Hamidianpour, F., Ismailpour, M., & Zarei, R. (2016). Investigating the effect of cultural intelligence and transformational leadership style of managers on employees' resistance to change, M.Sc. Thesis, Persian Gulf University. [In Persian]
  21. Hellriegel, D., Slocum, J.W., Jackson, S.E., Amos, T., Klopper, H.B., Louw, L., Louw, M., Oosthuizen, & T., Perks, S. (2012). Management. 4rd South African Edition, Cape Town: Oxford University Press.
  22. Jones, G.R., & George, J.M. (2016). Contemporary Management, New York: McGraw-Hill Irwin.
  23. Khaif Elahi, A.A., & Hadizadeh Moghadam, A. (2002). Designing a model for influencing the diversity of the working group on performance with regard to the role of conflict, Lecturer of Humanities, 26, 17 - 42. [In Persian]
  24. Khosrow Shahi, N. (2021). High desire of women to enter the labor market. ISNA, taken from https://www.isna.ir [In Persian]
  25. Li, L., Jiang, F., Pei, & Y., Jiang, N. (2017). Entrepreneurial orientation and strategic alliance success: the contingency role of relational factors, Journal of Business Research, 72, 46-56. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.11.011
  26. Louw, L., & Venter, P. (2013). Strategic Management: Developing Sustainability in Southern Africa, Cape Town: Oxford University Press.
  27. Mazlumi, N., Khalilnejad, S., & Hashemi, S, A. (2010). Implement the strategy (effective management of implementation and change), Tehran: Adabestan-Ittihad. [In Persian]
  28. McMahon, A.M. (2010). Does workplace diversity matter? A survey of empirical studies on diversity and firm performance, Journal of Diversity Management, 5 (2), 37-48. DOIhttps://doi.org/10.19030/jdm.v5i2.808
  29. Miles, R., & Dotson, K. (2013). Perceptions of diversity in higher education, The Journal of Continuing Higher Education, 61(2), 74-82. https://doi.org/10.1080/07377363.2013.796244
  30. Mor Barak, M.E. (2011). Managing Diversity: toward a Globally Inclusive Workplace, California: Sage Publications.
  31. Naidoo, M. (2015). Transformative remedies towards managing diversity in South African theological education, HTS Teologiese Studies. Stud, 71 (2), 1-7. DOI:10.4102/hts.v71i2.2667
  32. Nedkovski, V., Guerci, M., De Battisti, F., & Siletti, E. (2017). Organizational ethical climates and employee’s trust in colleagues, the supervisor, and the organization, Journal of Business Research, 71, 19-26. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.11.004
  33. Norris, B. (2000). Managing cultural diversity within higher education: a South African perspective, Intercultural Communication, 3, 1-6. https://doi.org/10.36923/jicc.v2i1.372
  34. Podsiadlowski, A., Grὅschke, D., Kogler, M., Springer, C., & van der Zee, K. (2013). Managing a culturally diverse workforce: diversity perspectives in organizations, International Journal of Intercultural Relations, 37(2), 159-175. DOI:10.1016/j.ijintrel.2012.09.001
  35. Robbins, P., & Judge, A. (2015). Organizational Behavior, USA: Pearson Education.
  36. Rudhumbu, N., & Chawawa, M. (2014). Diversity management practices in higher education: evidence from private higher education institutions in Botswana, Journal of Education and Practice, 5(18).
  37. Sarlak, A., & Habibi, F. (2008). Assessing the impact of cultural differences on the use of information technology in the multicultural environment of national media, Tomorrow Management, 20, 46-56. [In Persian]
  38. Smit, P.J. (2007). Strategy Implementation: Readings, Cape Town: Juta.
  39. Strydom, K., & Fourie, C. J. S. (2018). The perceived influence of diversity factors on effective strategy implementation in a higher education institution, Heliyon, 4(4), 1-24. doi: 10.1016/j.heliyon.2018. e00604
  40. Strydom, J.B., & Erwee, R. (1998). Diversity management in a South African university: a case study, SA Journal of Industrial Psychology, 24 (2), 9-14. DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v24i2.648
  41. Ten Vergert, R. (2010). Implementing Strategies: A Comparative Study of Two Higher Education Institutions, Unpublished master’s Thesis (MA). University of Twente, Netherlands.
  42. Zanoni, P., Nilsson, A., Janssens, M., & Wahlin, N. (2010).In The Sustainability of Cultural Diversity, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
  43. Zeps, A., & Ribickis, L. (2015). Strategy development and implementation - process and factors influencing the result: case study of Latvian organizations, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 213, 931-937. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.507