شناسایی پیشران‌ها و پیامدهای جانشین‌پروری سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی عوامل و مولفه‌های موثر بر سازوکار جانشین‌پروری و همچنین شناسایی نتایج و پیامدهای اجرا و پیاده‌سازی جانشین‌پروری در شرکت سهامی بیمه ایران است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و به شیوه آمیخته با رویکرد اکتشافی متوالی انجام شده است. روش‌های آمیخته دارای دو بخش کیفی و کمی هستند. جامعه آماری بخش کیفی شامل 80 نفر از مدیران ارشد، متخصصان برجسته و خبرگان صنعت بیمه بودند که با 21 نفر از آنها از طریق روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند به شیوه گلوله برفی مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته انجام شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون تعداد 44 مولفه بیان شده برگرفته از متن مصاحبه‌ها که بیشترین همخوانی را با موضوع پژوهش داشتند استخراج شد و سپس الگوی اولیه پژوهش طراحی شد. در بخش کمی پرسشنامه‌ای محقق ساخته به‌منظور آزمون الگوی اولیه تدوین شد. این پرسشنامه با استفاده از فرمول ( (5q<n<15q در بین 458 نفر از کارکنان،کارشناسان، مدیران و خبرگان بیمه ایران در استان‌های اصفهان و شعب تهران توزیع شد. سپس داده‌ها با کمک الگوی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزارهای  Amos 24 بررسی و الگو تایید شد. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد از بعد عوامل فردی، عامل پیوند عاطفی فرد با شرکت و عامل احساس مفید بودن فرد در فعالیت‌های شرکت، از بعد عوامل سازمانی، عامل توجه به تضمین مدیریت آینده شرکت و عامل ارتقاء و بهبود شرکت و از بعد عوامل محیطی، عامل توجه به الزامات رقابتی و عامل خطر شکار استعدادهای شرکت بر الگوی جانشین‌پروری تأثیرگذار بودند که مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند. ضمناً نتایج نشان داد استقرار و پیاده‌سازی الگوی جانشین‌پروری در شرکت سهامی ‌بیمه ایران بر پیامدها و نتایج فردی، سازمانی و محیطی مؤثر خواهد بود. ضمنا عواملی چون آموزش مستمر و مکانیزم پاداش‌دهی نیز تحت عنوان عوامل میانجی در تأثیر جانشین‌پروری بر پیامدها و نتایج در شرکت سهامی ‌بیمه ایران نقش دارند. ارزش افزوده اجرای جانشین‌پروری برای شرکت بیمه شامل حفظ خزانه مهارت، کاهش هزینه‌های ناشی از فقدان مهارت کارکنان نواستخدام و کاهش هزینه‌های آموزش خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the prerequisites and consequences of organizational succession

نویسندگان [English]

 • Mohsen Ghoalaliyan 1
 • Ali Safari 2
 • Mohammad Housain Moshref Javadi 3
 • Hadi Teimouri 2
1 PhD Student, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

IntroductionSuccession planning is a fundamental and vital factor that should be related to the strategic goals of the organization and must be taken from this strategy and directly involves the line managers. Today, the emphasis on training and developing individual skills in successful organizations worldwide to meet future challenges and find suitable successors and achieve the organization's goals and missions is an important topic that is addressed in modern management theories. The succession planning system in organizations is a factor to increase the level of motivation of individuals, because employees, after being selected as future successors, strive with great motivation to achieve the best results. Since the managers of organizations are constantly changing and shifting in different situations and at different levels of the organization, once their position is vacant, the question usually arises as to who has the capacity to fill their position. Considering the various theories of human resources thinkers, especially in the field of succession planning, their emphasis on the necessity and importance of the issue, the upward trend of outflow of valuable technical and experienced capital from Iran Insurance Company in the retirement period, and concerns about the recruitment and employment of key employees by competing companies, which is currently one of the most important and serious challenges in the company,  facing this phenomenon and the need to address it requires immediate attention.This research has been done in Iran Insurance Company and seeks to find the answer to the question of what factors affect succession planning in Iran Insurance Company and what the consequences of succession planning are.
Methodology: The present study, based on purpose, is an applied and exploratory mixed-method and it consists of two parts qualitative and quantitative. The statistical population in the qualitative sector includes senior managers in the field of human resource management as well as specialists, experts, and veterans of the insurance industry. The non-probability sampling technique was snowball sampling and the number of samples was 21 based on the theoretical saturation. In this study, after conducting a semi-structured interview with managers and experts in the insurance industry, the qualitative data of the interviews were analyzed using Clark and Brown’s six-step thematic analysis.The collected data was first coded with an exploratory approach to thematic analysis and then the initial model was extracted. In the quantitative part, the statistical population of the research includes employed specialists, staff, managers, and experts as well as experts in the field of human resources of Iran Insurance Company. To determine the sample size, Cochran's formula was used for a limited population and 458 samples were selected. The data collection tool in this section was a researcher-made questionnaire that was designed based on the conceptual model obtained from the interviews. Cronbach's alpha coefficient was used to determine its reliability. Content and construct validity were also used to fit the validity of the assessment tool. Confirmatory factor loadings had appropriate values. Structural equation modeling and Amos24 software were used to analyze the data. Finally, the pattern of model fit indices was compared to standard values and tested and, finally, it was confirmed.
Results and Discussion: In this study, individual, organizational, and environmental factors affecting succession planning were identified in Iran Insurance Company. Individual factors include the individual's emotional connection to the organization and the need to be seen and useful, organizational factors include ensuring the future management of the organization and upgrading and improving the organization, environmental factors are the requirements of the competitive environment and the risk of the organization's talents hunt, and mediating factors include continuing education and reward mechanisms affecting succession planning. The results also showed that the establishment of a succession model in Iran Insurance Company, in terms of individual consequences, affects increasing motivation for growth and excellence, psychological maturity and personal competence, and potential growth of ideas. In addition, in terms of organizational consequences, it is effective in reforming traditional structures, and in terms of environmental consequences, it is effective in differentiating from insurance competitors, creating a formal platform for transferring experiences and achievements, and reducing the organization's future concerns.
Conclusion: In terms of the need to be seen and useful and emotional connection of the individual to the organization, it is suggested that the achievements of the individual efforts of employees be recorded in their own name and properly appreciated and reflected in the scoreboard. In the process of recruitment and retention, the risk of talent hunt by competitors can be reduced by increasing organizational attractiveness such as paying special attention to employee welfare, setting flexible working hours, increasing elite benefits, and creating study and skills opportunities at the international level, and creating special facilities for families of talented employees. The organization can also develop multiple successors with appropriate specializations at different levels and educate the selected group on an ongoing basis through leadership, decision-making, and management training. If the organization formulates its strategy to strengthen the succession programs, the positive and useful results and consequences of the succession program will be seen in the organization. To increase the level of psychological maturity and competence of employees, specialized psychological training appropriate to the type of work, environmental challenges, and stress levels should be held regularly. To develop ideation, a specific mechanism should be designed and implemented and a suitable platform for the growth of new ideas and the establishment of succession should be provided.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Succession
 • Human capital
 • Competency
 • Psychological maturity
 • Competence of employees
 1. Abolaei, B., & Ghaffari, A. (2007). Future managers: theoretical foundations and practical experiences of talent identification programs and succession planning(3rd ed.). Tehran: Industrial Management Organization Publishing, 186-187. [In persian]
 2. Alvani, S. (2016). General Management, Tehran: Ney Publishing. [In persian]
 3. Arab J & Khalili Tirtashi (2017). A comparative study on the effect of succession management on organizational performance between Kashan University of Azad University and Naragh Azad University, Islamic Azad University, Naraq Branch, Faculty of Management, Master's thesis ,32-44. [In persian]
 4. Barner, R (2006). Bench Strength. San Francisco: American Management Association.
 5. K.,CL.Wikkiams., & Klak, J.(2011). Nonprofit sustainability during times of uncertainty. Nonprofit management and leadership.22(1),53-65. https://doi.org/10.1002/nml.20040
 6. Byham, W. C., & Nelson, G. P. M.(2002). Cultivating leaders with an acceleration pool. In Health Forum Journal, 43(5), 28-30.PMID: 11066986
 7. Byham, W.C (2009). Grooming Next -Millennium Leaders, Training and Development, 44 (2), 236 -259.
 8. Cameron, C (2017). Bridging Executive Succession Gaps: Factors that Most Accelerate Executive Development, Doctoral dissertation, Case Western Reserve University.
 9. Christie, D. (2005). Learning to grow our own: a study of succession planning at Douglas College. Unpublished Dissertation, Royal RoadsUniversity, Victoria, Bmj,330(7486),301-304
 10. Clarke, V., Braun, V., & Hayfield, N. (2015). Thematic Analysis. In Smith, J. A. (Ed.), Qualitative psychology: A practical guide to research methods, 42(1), 567-589.
 11. Coole, S.L., & Harbour, C.P (2015). Succession planning activities at a rural public health department. Qualitative Report, 20(1), 148-164.
 12. Davali, M., Zamaheni, M., Darvish, H., & Adel, A. (2017). Designing a Model for Selecting Merit Executives. Journal of Research in Human Resources Management, 9 (3), 97-123.)in Persian(
 13. Dopson, S., Ferlie, E., McGivern, G., Fischer, M. D., Mitra, M., Ledger, J., & Behrens, S. (2019). Leadership Development in Higher Education: A Literature Review and Implications for Programme Redesign, Higher Education Quarterly, 73(2), 218-234.
 14. Durst, U., & Wilhelm, S. (2016). Knowledge management and succession planning in SMEs. Journal of Knowledge Management, 16(4), 637-649.doi.org/10.1108/13673271211246194
 15. Elias, R., & Farah, B. (2019). Accelerated engaged tacit acquisition during executive succession. Management Research Review. 43(5), 573-594. https://doi.org/10.1108/MRR-10-2018-0402
 16. Ferrari, F. (2019). In the mother’s shadow: exploring power dynamics in family business succession. Gender in Management: An International Journal.34(2),121-139. https:// doi .org/ 10.1108/GM-07-2017-0091
 17. Gharibpour, M., Aref, M., & Lotfi, M. (2014). Investigating the relationship between succession process and organizational maturity and leadership style of managers in family businesses, Journal of Human Resource Management Research, 4(3), 33-45. [In persian]
 18. Goldman, C. (2020). Structure, culture, and agency: examining succession planning in california state university (CSU) Libraries. Journal of Library Administration, 60 (1), 1-21.
 19. Golverdi, M. Zarei, M., & Jandaghi, Gh. (2016). Identifying effective factors in the occurrence of succession management behavior of managers, Journal of Human Resource Management Research, 99(24), 183-208. [In persian]
 20. Hadizadeh Moghadam, A., & Soltani, F. (2011). Explaining the components of implementing succession management in the organization (Case study of the headquarters of the National Iranian Oil Company and its subsidiaries based in Tehran). Quarterly Journal of Management and Human Resources in the Oil Industry, 1(17), 39-82. [In persian]
 21. Hakimi Niasari, Kh., Mojibi, T., Mehdizadeh Ashrafi, A., & Jahangirfard, M. (1399). Analysis of evidence-based succession components in the Iranian private sector. Human Resource Management Research, 12(40), 217-250. [In persian]
 22. Helton, K.A., & Jackson, R.D .(2007). Navigating   Pennsylvania's  Dynamic Workforce: Succession Planning in a Complex Environment. Public Personnel Management, 36(4) 347-335.
 23. Hills, A. (2009). Succession Planning or smart Talent management. Idustrial Commercial Traning, 41(1). 3-8. https://doi.org/10.1108/00197850910927697
 24. Huff, D. R. (2018). A Quantitative Study on the Effects of Talent Management on Succession Planning. Doctoral Dissertation, Northcentral University.
 25. Kamali, F., & Mostafavi Rad, F. (2017). The Relationship between Meritocracy and Organizational Development in the General Directorate of Sports and Youth of Fars Province, The Second International Conference on Dynamic Management, Accounting and Auditing, Tehran, Iran. [In persian]
 26. Kannan, G., & Aulbur, W. G. (2004). Intellectual capital: measurement effectiveness. Journal of intellectual capital, 5(3),389-413. https://doi.org/10.1108/14691930410550363
 27. Khosh navaz, A., Memarzadeh Tehran, G., Alvani, S., & Hamidi, N. (2020). Identification and Prioritization of Various Types of Leadership Deputies in Police Command of Qazvin province. Police Management Studies Quarterly, 15 (2), 191-212. [In persian]
 28. Kim S. (2006). Public service motivation and organizational citizenship behavior in Korea. International Journal of Manpower, 27(8), 722-40. https://doi.org/1108/ 01437720610713521
 29. Mahfozi, A., Lafzfroushan, D., & Ghorbani, M. (2019). A Comprehensive Succession Planning Talent Management Model to Enhance Organizational Efficiency in Governmental Organizations: A Structural Equation Modelling. The Journal of Productivity Management, 13(48), 249-275. [In persian]
 30. Mahmudi, F., Bohlouli, N., beikzad, J., & Rahimi, G. (1970). Providing a process model of surrogacy based on data theory theory (Case Study: Imam Khomeini Relief Committee). Educational Administration Research, 11(42), 81-102. [In persian]
 31. Mandi, R. P., & Yaragatti, U. R. (2008). Enhancing energy efficiency of induced draft fans in thermal power plants, International Research Journal of Power and Energy Engineering, 12(5), 148-156.
 32. Mattar, D. M. (2020). The culmination stage of leadership succession. Journal of Organizational Change Management, 33 (7),1355-1373.https://doi.org/10.1108/JOCM-08-2019-0268
 33. McCallin, A., Frankson, C., & Bamford-Wade, A. (2009). Leadership Succession Planning A Key Issue for the Nursing Profession. Nurse Leader, 7(6), 40-44.
 34. McCullough, D. (2020), Succession Planning Strategies for Retiring Employees in the Department of Defense, Walden Dissertations and Doctoral Studies. 8403. https:// scholarworks. waldenu.edu/ dissertations/8403.
 35. Mehrtak, M., Habibzadeh, Sh., Watankhah Q., Jafari Ouri, M., Despair, B., & Azari, A. (2015). Analysis of the gap between the current situation and the desired succession case study in the Ministry of Health and Medical Education. Health Management Quarterly, 19 (63), 91-100. ) [In persian]
 36. Moghli, A., & Yadollahi, S. (2014). Investigating the effect of talent management system on succession planning in government organizations in Shiraz. Proceedings of the Third National Conference on Accounting and Management. Tehran; University of Tehran Conference Center. [In persian]
 37. Mottaqi, H., & Beheshtifar, M. (2009). Leadership channel model in the succession breeding process, Tadbir Monthly, (72), 16-18. [In persian]
 38. Nissan, J., & Eder, P. (2017). Four Simensions of Designing Succession OD Practitioner, 49(3), 79–81.
 39. Njigua, L. N. (2014). Succession planning of executive directors and its effect on  organizational performance:  A case of natural resource  management organizations. Thesis of Master, School of Business, United States International University, Nirobi,Kenya,126-132.
 40. Perrenoud, A., & Sullivan, K. (2016). Analysis of  Executive Succession Planning in 12 Construction companies. International Journal of Construction Eduction and Research, 10(1), 1-17.
 41. Pussy, Z., Justice, F., & Waziri, M. (2014). Comparison of the current situation of succession planning and talent management with its desired situation in the higher education system, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 4(72), 51-72.
 42. Qolipour, A., & Ebrahimi, A. (2016). Human resource risk management. Application and Mixed Approach, Public Management Research, 9(32), 96-73. [In persian]
 43. Rothwell, J. (2011). Replacement planning: A starting point for succession planning and   talent management. International Journal of Training and Development, 15(1), 87-99
 44. Rothwell, W. J. (2010). Putting success into your succession planning. Journal of Business strategy. 23(3), 32-37. https://doi.org/10.1108/eb040249
 45. Safari, A., Moshref Javadi, M., & Mirzaiefar, M. (2017). The Effect of Intellectual Capital on Organizational Performance: The mediation Role of Organizational Agility and Competitive Advantage. Journal of Executive Management, 9(17), 149-168. [In persian]
 46. Safari, A., Torkestani, M., Moradi, P., & Golshahi, B. (2014). The Effect of Competitive Forces on the Performance of Private Insurance Companies in Iran: The Role of Competitive Combined Strategies. Iranian Journal of Insurance Research, 29 (2), 211-234. [In persian]
 47. Safari, A., Farrokhi, M., & Salehzadeh, R. (2015). Pathology of Human Resource Systems. Journal of Research in Human Resources Management, 7 (1), 83-111. [In persian]
 48. Seyed Naqavi, M., Bashi, M., & Salavati, M. (2017). Alignment of human resources strategy with the strategy of human resources subsystems, Quarterly Journal of Human Resources Management Research, 1 (27), 183-206. [In persian]
 49. Soltani, M., & Aliani, M. (2017). Comparative and analytical comparison of performance appraisal system and competency evaluation system in the organization, Journal of Human Resource Management Research. 4(27) , 157-182. [In persian]
 50. Al Suwaidi, M., Jabeen, F., Stachowicz-Stanusch, A., & Webb, M. (2020). Determinants linked to executive succession planning in public sector organizations. Vision, 24(3), 284-299.
 51. Tabli, H., Nobari, S., Nikpour, A., & Chamanifard, R. (2014). Studying the Implementation Rate of Succession Planning System and Determining its Relationship with Employees’ Job Satisfactions in Economic and Financial Affairs Organization of Kerman. Journal of Productivity Management, 7(28), 182-165. [In persian]
 52. Taghva, M., Dehghani, R., & Tabatabaiyan, S. (2021). Implementation of a Model for devising the Strategy of Management Development in Knowledge-Based Companies. Journal of Strategic Management Studies, 12(48), 25-48. [In persian]
 53. Tahoori, M., Aghiqi, A., & Hosseini, H. (2020). Investigating the Impact of Talent Management on Replacement and Self-Efficacy of Employees in Hamadan Province Mining Industry and Trade Organization, The Third International Conference on Applied Research in Management and Accounting. 7(39),8-12. [In persian]
 54. Talibzadeh, F. (2015). Succession Management, Jangal Publications, Immortal, First Edition,91-103. [In persian]
 55. Talpoş, M. F., Pop, I. G., Văduva, S., & Kovács, L. A. (2017). Talent Management and the Quest for Effective Succession Management in the Knowledge-Based Economy. Business Ethics and Leadership froman Eastern European, Transdisciplinary Context, 6(10), 65-73,
 56. Tootian, S., Mehrara, A., & Kalantare, R. (2019). An Investigation of the Barriers Preventing the Establishment of Succession Systems. Journal of Research in Human Resources Management, 11(1), 143-162. [In persian]
 57. Turner, P. (2019). Linking Leadership and Succession Planning. Leadership in Healthcare, 10(8), 233-262.
 58. Vaiman, V., & Zalk, (2017). Talent management practice effectiveness: investigating employee perspective. Employee Relations: An International Journal.1(39),19-33.
 59. William,  , & Weare, J .(2015). Succession planning in  Academic  Libraries : A Reconsideration. Administration and Organization, 34(3), 316-361.
 60. Wilson, R. (2015). Skills anticipation – the future of  Work  and education. International  Journal  of  Educational  Research , 61(1),101-110.
 61. Xin , , & Guclu, A. (2020). Ceo.selection, reference setting , and postsuccession  strategic change. International Journal of Training and Development, 10(1), 81-90.
 62. Zargani, Sh., & Zargani, S. (2014). Competency and Succession Development, The first international conference in the 21st century. Tehran. [In persian]
 63. E (2012). Bengtsin, oksana parylo. Journal of Co-operative Organization and Management, 2(1), 26-45.
 64. Zeynoddini Bidmeshki, Z., Adli, F., & Vaziri, M. (2014). Comparing the Present and Ideal Situation of Succession Planning and Talent Management in Higher Education. Institution of Research, & Planning in Higher Education, 20 (2) :51-72. [In persian]
 65. Zulqurnain, A., & Aqsa, M. (2019). Understanding succession planning as a combating strategy for turnover intentionsJournal of Advances in Management Research, 16(2), 216-233. https://doi.org/10.1108/JAMR-09-2018-0076