دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 19-298 
تبیین الگوی بهبود ساز و کارهای کسب‌وکار

صفحه 37-63

بلقیس باورصاد؛ پویا نوروزی؛ بهمن حاجی پور


الگوی ارزیابی راهبردهای کسب‌وکار سازمانی

صفحه 161-143

پیمان اخوان؛ جعفر قیدار خلجانی؛ مرتضی خیرخواه


ارزیابی وضعیت حاکمیت خوب دانشگاهی با استقلال سازمانی و قابلیت پاسخگویی

صفحه 179-202

حسین احمدی رضایی؛ مصطفی اجتهادی؛ نادرقلی قورچیان؛ امیرحسین محمدداودی


طراحی الگوی راهبردی بهبود فرآیندهای سازمان امور مالیاتی

صفحه 227-248

سید حسین سیادت؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ سارا شفاهی؛ سارا ذولفقاری