ارزیابی ابعاد فرهنگی تاثیرگذار در تحول راهبردی به‌سوی رفتار کارآفرینانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

با توجه به رقابت روزافزون در فضای کسب‌وکار کنونی، «تحول راهبردی به‌سوی کارآفرینی سازمانی»، به نیاز اساسی سازمان‌ها مبدل شده است. از آنجا‌که فرهنگ سازمانی بر تمامی فرآیندها و راهبردهای‌ سازمان اثرگذار است، سازمان‌ها با بهره‌گیری از تفکری راهبردی، به‌منظور تسهیل رفتار کارآفرینانه، به بسترسازی فرهنگی متوسل می‌شوند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اهمیت نسبی ابعاد فرهنگ سازمانی در تحول راهبردی به‌سوی بروز رفتار کارآفرینانه است. در راستای نیل به هدف مذکور و با به‌کارگیری شیوه‌ای نظام‌مند، «شاخص فرهنگ سازمانی» و «مقیاس رفتار کارآفرینانه» به‌عنوان مناسب‌ترین چارچوب‌های نظری فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی انتخاب و در نهایت در قالب شبکه‌ای‌ پیچیده با یکدیگر ترکیب شده‌اند. در این پژوهش، از روش‌های «گروه کانونی» و «فرآیند تحلیل شبکه‌ای» استفاده شده است. با توجه به این‌که این پژوهش از راهبرد «مطالعه موردی» استفاده می‌کند، دامنه‌ آن به «یک سازمان فعال در صنعت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات» محدود شده است. یافته­ها نشان می­دهد از بین ابعاد فرهنگ سازمانی، دو بعدِ «اعتماد» و «نوآوری» نقش مهم‌تری در بروز رفتار کارآفرینانه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Cultural Dimensions Affecting Strategic Change towards Entrepreneurial Behavior

نویسندگان [English]

  • Maryam Akhavan Kharazian
  • Mohammad Mahdi Shahbazi
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

According to an increasing competition in the current business environment, Strategic Change towards Entrepreneurial Behavior has become a necessity for many organizations. Because organizational culture affects all organizational processes and strategies, thus organizations - with strategic thinking - resort to create cultural sub-structures to facilitate the occurrence of entrepreneurial behavior. The primary purpose of this study is investigation of relative importance of organizational culture dimensions in Strategic Change towards Entrepreneurial Behavior. Attaining the mentioned purpose, by employing a systematic and methodical technique, "Organizational Culture Index (OCI)" and "Entrepreneurial Behavior Scale (EBS)" have been chosen as the most appropriate theoretical framework for culture and entrepreneurship respectively; and in the end, these frameworks have been combined and presented in a complex network. In order to achieve the purpose of this study, capabilities of two techniques including "Focus Group (FG)" and "Analytical Network Process (ANP)" are employed. Regarding this research strategy, "Case Study", the scope of this study is limited to "An Active Organization in ICT Industry ". Results indicate that among dimensions of organizational culture, "trust" and "Innovation" play the most important roles in the development of entrepreneurial behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dimensions of Organizational Culture
  • Corporate Entrepreneurial Behavior
  • Strategic Change
  • Focus Group
  • Analytical Network Process
 
1. احمدی، سید علی­اکبر؛ صالحی، علی و فریدی، محمدرضا (1390). روش تحقیق در مدیریت. چاپ اول: 1389 چاپ پنجم: انتشارات دانشگاه پیام نور.
2. پاکجو، محمدرضا (1383). رابطه ابعاد فرهنگ با ویژگی‌های مدل تعاملی کارآفرینی درون سازمانی: مقایسه مدیریت شعب منطقه 6 بانک تجارت استان تهران با مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی. رساله کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
3. حیدری، حسین؛ پاپ‌زن، عبدالحمید؛ کرمی دارابخانی، رؤیا (1390). بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و مؤلفه‌های کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سال اول، شماره 3، 145- 166.
4. دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ و آذر، عادل (1391). روش‌شناسی پژوهش‌های کمی در مدیریت: رویکردی جامع. چاپ اول: 1387 چاپ ششم: 1391 تهران: انتشارات صفار.
5. رحمان‌سرشت، حسین و قدرتیان کاشان، سیدعبدالجبار (1389). ارزیابی چند سطحی عوامل مؤثر بر رقابت‌مندی کل صنعت در ایران. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 4، 15-41.
6. رحیم‌نیا، فریبرز؛ علیزاده، مسعود (1388). بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، دوره دهم، شماره 1، 147-170.
7. رضائی، غلامرضا (1389). بررسی عوامل موثر بر رفتارهای کارآفرینانة کارکنان تامین اجتماعی استان مرکزی. اولین کنفرانس بین­المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، 27 و 28، شیراز، 1-27.
8. ساعتی، توماس ال. (1387). تصمیم‌گیری برای مدیران، ترجمه علی‌اصغر توفیق، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
9. شهبازی، محمدمهدی (1392). تبیین ابعاد فرهنگ سازمانی در بروز رفتار کارآفرینانه با رویکرد ANP؛ موردکاوی: مؤسسه‌ هدایت فرهیختگان جوان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.
10. شهرکی­پور، حسن؛ ندری، خدیجه؛ و شیرمحمدی، رحمان (1389). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه لرستان، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 1(4)، 109-136.
11. فارسیجانی، حسن؛ اخوان خرازیان، مریم؛ و شهبازی، محمدمهدی (1393). نقش ابعاد فرهنگ سازمانی در بروز رفتار کارآفرینانه، چشم­انداز مدیریت دولتی، دوره 4، شماره 20، 73-97.
12. فرید، داریوش (1388). بررسی رابطة بین خلاقیت و کارآفرینی در بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار (مطالعه موردی:دانشجویان دانشگاه یزد). مدیریت ورزشی، شماره 2، 97-116.
13. قهرمانی، محمد؛ پرداختچی، محمد حسن و حسین زاده، طاهر (1389). فرهنگ سازمانی و رابطه آن با کارآفرینی سازمانی. چشم­انداز مدیریت دولتی، شماره 1، 25-39.
14. کردنائیج، اسداله؛ مقیمی، سیدمحمد؛ قناتی، سوسن و یزدانی، حمیدرضا (1388). بررسی رابطه بین عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه تهران. نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 3، 119-134.
15. کیانی، اکبر و سالاری سردری، فرضعلی (1390). بررسی و ارزیابی اولویت‌های منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه با استفاده از مدل ANP. فصلنامه علمی- پژوهشی باغ نظر. شماره هجدهم، سال هشتم، 25-38.
16. محمدی لرد، عبدالمحمود (1388). فرآیندهای تحلیل شبکه­ای و سلسله مراتبی. چاپ اول، تهران: انتشارات البرز فر دانش.
17. مقبل باعرض، عباس و هادوی نژاد، مصطفی (1390). رابطه ادراک سیاست سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ‏در دانشگاه های دولتی شهر تهران: تبیین نقش تعدیل گر ‏معنویت سازمانی. پژوهش­های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)، دوره 15، شماره 2 (پیاپی 71)، 181-203.
18. هالند، جان ال. (1390). حرفه مناسب شما چیست؟ ترجمه سیمین حسینیان و سیده منور یزدی. چاپ اول: 1373، چاپ دوم: 1390، تهران: انتشارات کمال تربیت.
19. Al-Swidi, A. K., & Mahmood, R. (2011). How does organizational culture shape the relationship between entrepreneurial orientation and the organizational performance of banks?. European Journal of Social Sciences, 20(1), 28-46.
20. Barbosa, I., & Cabral-Cardoso, C. (2007). Managing diversity in academic organizations: A challenge to organizational culture. Women in Management Review, 22(4), 274-288.
21. Batra, S. (2016). Do new ventures benefit from strategic change or persistence? A behavioral perspective. Journal of Organizational Change Management, 29(2). (Pre-Print).
22. Bucurean, Mirela; Madalina-Adriana Costin & Mihai-Florin Marcu (2011). Culture - A Factor That Determines The Entrepreneurial Behavior, Fascicle of Management and Technological Engineering, 5,. 26-29.
23. Carmeli, A. (2005). The relationship between organizational culture and withdrawal intentions and behavior. International Journal of Manpower, 26(2), 177-195.
24. Castrogiovanni, G. J., Urbano, D., & Loras, J. (2011). Linking corporate entrepreneurship and human resource management in SMEs. International Journal of Manpower, 32(1), 34-47.
25. Dickson, P. H., & Weaver, K. M. (2008). The role of the institutional environment in determining firm orientations towards entrepreneurial behavior. International Entrepreneurship and Management Journal, 4(4), 467-483.
26. Dominguez CC, M., Galán-González, J. L., & Barroso, C. (2015). Patterns of strategic change. Journal of Organizational Change Management, 28(3), 411-431.
27. Frederking, L. C. (2004). A cross-national study of culture, organization and entrepreneurship in three neighbourhoods. Entrepreneurship & Regional Development, 16(3), 197-215.
28. Gómez-Haro, S., Aragón-Correa, J. A., & Cordón-Pozo, E. (2011). Differentiating the effects of the institutional environment on corporate entrepreneurship. Management Decision, 49(10), 1677-1693.
29. Green, P. G., Brush, C. G., & Hart, M. M. (1999). The corporate venture champion: A resource-based approach to role and process. Entrepreneurship Theory and Practice, 23, 103-122.
30. Haller, M. K., & Welch, E. W. (2014). Entrepreneurial Behavior of Academic Scientists: Network and Cognitive Determinants of Commitment to Grant Submissions and Award Outcomes. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(4), 807-831.
31. Hancer, M., Ozturk, A. B., & Ayyildiz, T. (2009). Middle-level hotel managers' corporate entrepreneurial behavior and risk-taking propensities: A case of Didim, Turkey. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18(5), 523-537.
32. Jones, O. (2005). Manufacturing regeneration through corporate entrepreneurship: Middle managers and organizational innovation. International Journal of Operations & Production Management, 25(5), 491-511.
33. Kearney, C., Hisrich, R., & Roche, F. (2008). A conceptual model of public sector corporate entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 4(3), 295-313.
34. Liao, S. K., & Chang, K. L. (2009). Select televised sportscasters for Olympic Games by analytic network process. Management Decision, 47(1), 14-23.
35. Lin, W. B. (2006). A comparative study on the trends of entrepreneurial behaviors of enterprises in different strategies: Application of the social cognition theory. Expert Systems with Applications, 31(2), 207-220.
36. Nayager T., Vuuren J. (2005). An Analysis of an Organizational Strategy, Structure & Culture that Supports Corporate Entrepreneurship in Established Organization SAJEMS, 8, 29-38.
37. Pearce, J.A., Kramer, T.R. and Robbins, K.D. (1997). Effects of managers entrepreneurial behaviour on subordinates, Journal of Business Venturing, 12, 147-60.
38. Philip, G., & McKeown, I. (2004). Business Transformation and Organizational Culture: The Role of Competency, IS and TQM. European Management Journal, 22(6), 624-636.
39. Rutherford, M. W., & Holt, D. T. (2007). Corporate entrepreneurship: An empirical look at the innovativeness dimension and its antecedents. Journal of Organizational Change Management, 20(3), 429-446.
40. Toledano, N., Urbano, D., & Bernadich, M. (2010). Networks and corporate entrepreneurship: A comparative case study on family business in Catalonia. Journal of Organizational Change Management, 23(4), 396-412.
41. Yi, Y., Li, Y., Hitt, M. A., Liu, Y., & Wei, Z. (2016). The influence of resource bundling on the speed of strategic change: Moderating effects of relational capital. Asia Pacific Journal of Management, 1-33.
42. Zampetakis, L. A., & Moustakis, V. (2007). Entrepreneurial behaviour in the Greek public sector. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 13(1), 19-38.
43. Zeitz, G., Johanneson, R. and Ritchie, J.E. Jr (1997). Employee survey measuring total quality management practices and culture, Group & Organization Management, 22 (4), 414-444.