تببین الگوی مفهومی رهبری راهبردی و نوآوری باز در شرکت‌های با فنآوری بالا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس دانشگاه پیام نور ماسال

2 مدرس حق‌التدریس دانشگاه‌های پیام نور و آزاد.

چکیده

     هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین رفتارهای رهبری راهبردی و نوآوری باز در سه شرکت کاسپین تامین، بهورزان و سبحان دارو است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی – پیمایشی می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سه شرکت داروسازی موجود در شهرک صنعتی رشت، شامل: کاسپین تامین، بهورزان و سبحان دارو است که تعداد آن­ها 64 نفر می­‌باشد. روش نمونه گیری به دلیل محدود بودن حجم جامعه آماری به روش شمارش شده انتخاب شد که در مجموع تعداد 64 نفر بودند. ابزار گردآوری داده‌­ها، پرسشنامه استاندارد رفتارهای رهبری راهبردی و نوآوری باز است. پایایی سوالات پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 84/0 محاسبه شد و روایی سوالات پرسشنامه به روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. داده­‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون توسط نرم‌­افزار  SPSS21و مدل معادلات ساختاری (SEM) توسط نرم­‌افزار AMOS22 مورد بررسی وتحلیل قرار گرفتند. یافته­‌های پژوهش نشان داد که بین رفتارهای رهبری راهبردی و نوآوری باز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ در نتیجه با ارتقای سطح رفتارهای رهبری راهبردی، میزان نوآوری در شرکت‎های دارای فن­آوری بالا سیر صعودی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clarifying the Concept Framework of Open Innovation and Strategic Leadership in High-tech Companies

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hamed Hashemi 1
  • Minoo Yousefi 2
1 University of Payam- Noor Gilan
2 administration. Teacher of Azad & Payam Noor University.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between strategic leadership and open innovation practices in the Caspian Tamin, Behvarzan and Sobhan Darou. The aim of this study in terms of functional and descriptive - survey is. The study sample consisted of all three companies, pharmaceutical Caspian Tamin, Behvarzan and Sobhan Darou, which numbers 64 people. Due to the limited sample size of the study population was selected by counting a total of 64 people. Data were collected by questionnaire and open innovation are strategic leadership behaviors. The reliability of the questionnaire was calculated by Cronbach's 0/84 and validity of the questionnaire was confirmed by content validity. Data using the Pearson correlation test software SPSS21 and structural equation modeling (SEM) software AMOS22 were analyzed. The results showed that the behavior of strategic leadership and innovation open and there is a significant positive relationship. So it can be concluded that by improving strategic leadership behaviors of innovation in high-tech companies will rise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Leadership
  • Visionary Leadership
  • Open Innovation
 
1. جاوید، غزاله. باقری­نژاد، جعفر (1391). ارتباط فرایند نوآوری باز و توانمندی جذب بنگاه­ها، فصلنامهتخصصیپارک­هاومراکزرشد،سالهشتم،شماره31، 53-61.
2. چسبرو، هنری (1390). نوآوری باز: پارادایم نوین آفرینش و تجاری سازی فناوری، ترجمه باقری، سید کامران. شاوردی، مرضیه، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول.
3. خسروی، مهنوش. غلامی، ژاله. نجات، سحرناز. مجدزاده، سیدرضا. پرسشنامه وضعیت نوآوری: ترجمه و روان­سنجی گونه ایرانی، فصلنامه پایش، سال 12، شماره 6.
4. طبائیان، سید کمال، منطقی، منوچهر، بامداد صوفی، جهان یار، طباطبائیان، سید حبیب­الله، (1390). بررسى میزان حمایت شرایط زمینه­اى ایران از اتخاذ رویکرد نوآورى باز، مطالعه موردى نظام نوآورى هوایى، بهبود مدیریت، سالپنجم،شماره 3پیاپى14، 21-7.
5. فتحی­زاده، علیرضا. پاک­طینت، اقبال. شهبا، محمدجواد (1390). بررسی میزان خلاقیت و نوآوری در سه اداره دولتی آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان شهرستان سیرجان و ارائه یک مدل پیشنهادی جهت افزایش خلاقیت و نوآوری در سازمان­ها، فصلنامهمدیریت (پژوهشگر)،سالهشتم. 79-94.
6. فیضی، کامران. طباییان، سید کمال. خسروپور، حسین (1392). نقش رویکرد نوآوری باز بر کسب هوشمندی فناوری. فصلنامه تخصصی پارک­ها و مراکز رشد. سال 9. شماره 35. 23-31.
7. شوقی، بهزاد. حاج فتحعلی، حسین (1392). اثر میانجی فرهنگ سازمانی بر رابطه بین سبک رهبری مدیران و خلاقیت کارکنان: سرپرستی یک شرکت بیمه در استان لرستان و مرکزی. تازه­های جهان بیمه. سال 9. 23-44.
8. گل­محمدی، عماد. کفچه، پرویز. سلطان­پناه، هیرش (1392). سبک­های رهبری و تفکر استراتژیک در سطح سازمانی، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 15، 114-93.
9. ودادی، احمد، طهماسبی، رضا، موسوی، سید محمدمهدی (1388). رهبری بصیر: اهمیت چشم­انداز سازمانی، مدیریتفرهنگسازمانی، سالهفتم،شمارهبیستم،169-139.
10. هاشمی دهقی، زهرا (1393). نوآوری باز و ضرورت پیاده­سازی آن در سازمان‎ها. نشریه صنعت و دانشگاه. سال 7. شماره 25 و26. 145-167.
11. Baregheh, A., Rowley, J., Sambrook, S. (2009). Towards a multidisciplinary definition of innovation. Management Decision, 8(48). 1323-1339.
12. Buekens, W. (2013). Coping with the Innovation Paradoxes: the Challenge for a New Game Leadership, Procedia Economics and Finance 6, 205 – 212.
13. Bouhali, R., Mekdad, Yousa., Lebsir, Hind., Ferkha, Linda. (2015). Leader roles for innovation: Strategic thinking and planning. Social & Behavioral Sciences. 4(181). 72-78.
14. Chang,J., Bai, X., Julie, J. (2015). The influence of leadership on product and process innovations in China: The contingent role of knowledge acquisition capacity. Industrial marketing management. 50. 18-29.
15. Chesbrough, H. (2004). Managing open innovation. Research Technology Management, 47(1). 23-26.
16. Chesbrough, H. (2003). Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology. harvard business school press. Boston, Massachusetts.
17. Chesbrough, H. (2005). Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Boston: Harvard Business School Press.
18. Chesbrough, H., Crowther, A. K., (2006). Beyond high tech: early adopters of open innovation in other industries, R&D Management, 36(3). 229-236.
19. Chesbrough, H., (2010). Cover story Open Innovation: A Key to Achieving Socioeconomic Evolution. How Smaller Companies Can Benefit from Open Innovation, Japan Economic Foundation.
20. Deeboonmee, W., Ariratana, W., (2014). Relationship between Strategic Leadership and School Effectiveness, Procedia - Social and Behavioral Sciences. 12(1). 982 – 985
21. Dimitrios, N. K., Damianos, P.Sakas, Vlachos, D.S., (2013). Analysis of strategic leadership models in information technology, Procedia - Social and Behavioral Sciences 73(14). 268 – 275.
22. Elenkov,D.S., Judge, W., Wright, P., (2005). Strategic leadership and executive innovation influence: An international multi cluster comparative study, Strategie Management Journal Strat. Mgmt. J., 26. 665-682.
23. Goyer, R. (2010). Innovate or fode Away. Retrived 02.02.2012 from http:/www.flyingway.com
24. Hung, Kuang-Peng, Chou, Christine. (2013). The impact of open innovation on firm performance: The moderating effects of internal R&D and environmental turbulence. Technovation. 3(10). 368–380.
25. Jimenez-Jimenez, D., Sanz - Valle, R., Hernandez-Espallardo, M., (2008). Fostering Innovation: The role of market orientation and organizational learning. European Journal of Innovation Management, 3(11). 389-412.
26 Jong, J.P.J, Vanhaverbeke, W., Kalvet, T., Chesbrough, H., (2008). Policies for Open Innovation: Theory, Framework and Cases, Finland.
27. Leavy, B. (2005). A leader's guide to creating an innovation culture. Strategy & Leadership. 33(4). 38-45.
28. Lichtenthaler, U. (2008). Open innovation inpractice: an analysis of strategic approach to technology transactions. IEEE Transactionson Engineering Management  l.1(55). 148–157.
29. Mahdi, O. R., Almsafir, M. K., (2014). The Role Of Strategic Leadership In Building Sustainable Competitive Advantage In The Academic Environment, Procedia - Social and Behavioral Sciences 129, 289 – 296.
30. Pawanchik A., Sulaiman S. (2010). In Search of InnovAsian: The Malaysian Innovation Climate Report Alpha Catalyst Consulting. Available online at: www.alphacatalyst.com.
31. Rumsey, M. G. (2013). The Oxford Handbook of Leadership (1st ed.). New Yorke: OUP USA.
32. Scandura, Terri A. (2009). Strategic Leadership and Innovation in High Technology Firms, Management Faculty Articles and Papers. Paper 10. http://scholarlyrepository.miami.edu/management_articles/10.
33. Singh, k. (2008). Relationship between learning organization and transformational leadership: banking organizations in India. International Journal of Business and Management Science, 1(1). 97-111
34. Slimane, M. (2015). Relationship between innovation and leadership. 181. 218-227.
35. Spithoven, A. ,Clarysse, B. and Knockaert, M. (2010). Building absorptive capacity to organize inbound open innovation in traditional industries. Technovation, 30(2). 130–141.
36. Trimi, S., Berbegal-Mirabent, J., (2012). Business model innovation in entrepreneurship, Int Entrep Management.8(5). 449–465.
37. Veugelers, J. Bury., S. Viaene, (2010). Linking technology intelligence to open innovation, Technological Forecasting & Social Change, 335-343.