طراحی الگوی پیشایندها و پسایندهای خلق تجربیات مشتریان رسانه‌های دیجیتالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی پیشایندها و پسایندهای خلق تجربیات مشتریان رسانه­های دیجیتالی اینترنتی می‌باشد. تحقیق از لحاظ روش کیفی-کمی و از لحاظ نوع، توسعه‌ای است. در همین راستا و در فاز کیفی، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها بر اساس مطالعات جامع مبانی نظری و تحلیل محتوی آن‌ها استخراج گردیدند. در فاز کمی و در مرحله اول پرسشنامه‌ای حاوی ابعاد و مؤلفه‌های الگوی پیشنهادی در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از انجام برخی اصلاحات تناسب آن تایید گردید. سپس در مرحله دوم و با استفاده از تکنیک دلفی فازی پرسشنامه‌ای مشتمل بر 82 شاخص طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت که طی دو مرحله (فازی دومرحله‌ای) 42 شاخص حذف و 9 شاخص دیگر اضافه شدند (مجموعاً 49 شاخص). جامعه آماری پژوهش حاضر با استناد به روش دلفی فازی متشکل از 10 نفر از خبرگان است که با استفاده از روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب گردیدند. در نهایت چارچوب مفهومی الگوی پیشایندها و پسایندهای خلق تجربیات مشتریان رسانه­های دیجیتالی با 5 بعد، 13 مؤلفه و 49 شاخص طراحی و ارائه گردید که به توسعه دانش نظری در زمینه پیشایندها و پسایندهای خلق تجربه مشتریان کمک شایانی نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Model for Antecedents and Consequences Creation of Customers Experiences on Digital Media

نویسنده [English]

 • Abolfazl Danaie
Department of Media Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

The paper’s purpose is to design antecedents and consequences model of Digital Mediacustomer experience. In addition, the research is qualitative-quantitative and developmental method. In this regard, in the qualitative phase, dimensions, components and indicators extracted based on comprehensive and deep studies of theoretical foundations and their content analysis. In the first phase, a questionnaire containing the dimensions and components of the proposed model presented to the experts and after confirmation of some of the details, it approved. Then, in the second phase, using a fuzzy Delphi technique, a questionnaire containing 82 indicators designed and made available to experts. In two stages, (two stage phases), 42 indicators were deleted and 9 other indicators were added (49 indicators).The statistical population of the present study is a Delphi-based fuzzy method that consists of 10 experts who selected using a judgment sampling method. Finally, the conceptual framework of the model for the antecedents and consequences of Internet experiences with 5 dimensions, 13 components and 49 indicators was developed and presented, which contributed to the development of theoretical knowledge in the field of advancement and development of customer experience.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Internet Customers
 • Website Design Elements
 • Internet Customer Experience
 • Purchase Decision
 • Post Purchase Intentions
 1. Ansari, A., Essegaier, S., & Kohli, R. (2000). Internet recommendation systems. , Journal of Marketing Research, 37 (3), 363–75.
 2. Babin, L. A., & Burns, A. C. (1997). Effects of print ad pictures and copy containing instructions to imagine on mental imagery that mediates attitudes. Journal of advertising, 26(3), 33-44.
 3. Bart, Y., Shankar, V., Sultan, F., & Urban, G. L. (2005). Are the drivers and role of online trust the same for all web sites and consumers? A large-scale exploratory empirical study. Journal of marketing69(4), 133-152.
 4. Brakus, J. J., Schmitt, B. H., & Zarantonello, L. (2009). Brand experience: what is it? How is it measured? Does it affect loyalty?. Journal of marketing, 73(3), 52-68.
 5. Chandra, S. (2014). The Impact of Customer Experience toward Customer Satisfaction and Loyalty of Ciputra World Surabaya. iBuss Management, 2(2).1-11.
 6. Chevalier, J. A., & Mayzlin, D. (2006). The effect of word of mouth on sales: Online book reviews. Journal of marketing research, 43(3), 345-354.
 7. Childers, T. L., Carr, C. L., Peck, J., & Carson, S. (2001). Hedonic and utilitarian motivations for online retail shopping behavior. Journal of retailing, 77(4), 511-535.
 8. Connolly, D., &Cailliau, R. (2000). A little history of the World Wide Web. W3C: A Little History of the World Wide Web.
 9. Cooke, A. D., Sujan, H., Sujan, M., & Weitz, B. A. (2002). Marketing the unfamiliar: the role of context and item-specific information in electronic agent recommendations. Journal of marketing research, 39(4), 488-497.

10. Darke, P. R., Brady, M. K., Benedicktus, R. L., & Wilson, A. E. (2016). Feeling close from afar: The role of psychological distance in offsetting distrust in unfamiliar online retailers. Journal of Retailing, 92(3), 287-299.

11. Dimoka, A., Hong, Y., & Pavlou, P. A. (2012). On product uncertainty in online markets: Theory and evidence. MIS quarterly, 36(2).395-426.

12. Dong, J., Li, H., & Zhang, X. (2014). Classification of customer satisfaction attributes: an application of online hotel review analysis. In Conference on e-Business, e-Services and e-Society (pp. 238-250). Springer, Berlin, Heidelberg.

13. Dong, P., & Siu, N. Y. M. (2013). Servicescape elements, customer predispositions and service experience: The case of theme park visitors. Tourism Management, 36, 541-551.

14. Gefen, D., & Straub, D. (2003). Managing user trust in B2C e-services. e-Service, 2(2), 7-24.

15. Gentile, C., Spiller, N., & Noci, G. (2007). How to sustain the customer experience:: An overview of experience components that co-create value with the customer. European management journal, 25(5), 395-410.

16. Han, H., & Jeong, C. (2013). Multi-dimensions of patrons’ emotional experiences in upscale restaurants and their role in loyalty formation: Emotion scale improvement. International Journal of Hospitality Management, 32, 59-70.

17. Häubl, G., & Trifts, V. (2000). Consumer decision making in online shopping environments: The effects of interactive decision aids. Marketing science, 19(1), 4-21.

18. Hauser, J. R., Urban, G. L., Liberali, G., & Braun, M. (2009). Website morphing. Marketing Science, 28(2), 202-223.

19. Hausman, A. V., & Siekpe, J. S. (2009). The effect of web interface features on consumer online purchase intentions. Journal of business research, 62(1), 5-13.

20. Hoffman, D. L., Novak, T. P., & Peralta, M. (1999). Building consumer trust online. Communications of the ACM, 42(4), 80-85.

21. Hong, Y., & Pavlou, P. A. (2014). Product fit uncertainty in online markets: Nature, effects, and antecedents. Information Systems Research, 25(2), 328-344.

22. Hoseini, M. (2015). Introducing the Focus Group Method and its Application in Research. Tehran: Research and Polling Center of I.R.I.B.

23. Hsieh, J. K., Hsieh, Y. C., Chiu, H. C., & Yang, Y. R. (2014). Customer response to web site atmospherics: Task-relevant cues, situational involvement and PAD. Journal of Interactive Marketing, 28(3), 225-236.

24. Jiang, Z., & Benbasat, I. (2007). The effects of presentation formats and task complexity on online consumers' product understanding. Mis Quarterly, 475-500.

25. Joireman, J., Grégoire, Y., Devezer, B., & Tripp, T. M. (2013). When do customers offer firms a “second chance” following a double deviation? The impact of inferred firm motives on customer revenge and reconciliation. Journal of Retailing, 89(3), 315-337.

26. Koschate-Fischer, N., & Gartner, S. (2015). Brand trust: Scale development and validation. Schmalenbach Business Review, 67(2), 171-195.

27. Lamberton, C., & Stephen, A. T. (2016). A thematic exploration of digital, social media, and mobile marketing: Research evolution from 2000 to 2015 and an agenda for future inquiry. Journal of Marketing, 80(6), 146-172.

28. Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2016). Understanding customer experience throughout the customer journey. Journal of marketing, 80(6), 69-96.

29. Liuqu, Y., Fan, X., & Fu, P. L. (2015). From Customer Satisfaction to Customer Experience: Online Customer Satisfaction Practice in International E-commerce. In International Conference on Cross-Cultural Design (pp. 80-89). Springer, Cham.

30. Loureiro, S. M. C., & Kastenholz, E. (2011). Corporate reputation, satisfaction, delight, and loyalty towards rural lodging units in Portugal. International Journal of Hospitality Management, 30(3), 575-583.

31. Ludwig, S., De Ruyter, K., Friedman, M., Brüggen, E. C., Wetzels, M., & Pfann, G. (2013). More than words: The influence of affective content and linguistic style matches in online reviews on conversion rates. Journal of Marketing, 77(1), 87-103.

32. Maheri, M., & Hosseini, M. (2015). Studying the Electronic Word-of-Mouth Effects on Brand: Netnography of an Iranian Internet Forum. Management Research in Iran, 18(4), 139-159. 

33. Mathwick, C., & Rigdon, E. (2004). Play, flow, and the online search experience. Journal of consumer research, 31(2), 324-332.

34. Moorman, C., Zaltman, G., & Deshpande, R. (1992). Relationships between providers and users of market research: the dynamics of trust within and between organizations. Journal of marketing research, 29(3), 314-328.

35. Moslehpour, M., Van Kien, P., & Danyfisla, I. (2014). Differences of customer purchase behavior toward organic rice in Indonesia and Taiwan. International Journal of Quality and Service Sciences, 6(4), 348-368.

36. Novak, T. P., Hoffman, D. L., & Yung, Y. F. (2000). Measuring the customer experience in online environments: A structural modeling approach. Marketing science, 19(1), 22-42.

37. Parasuraman, A. (1997). Reflections on gaining competitive advantage through customer value. Journal of the Academy of marketing Science, 25(2), 154.

38. Park, J., Lennon, S. J., & Stoel, L. (2005). On‐line product presentation: Effects on mood, perceived risk, and purchase intention. Psychology & Marketing, 22(9), 695-719.

39. Pavlou, P. A., Liang, H., & Xue, Y. (2007). Understanding and mitigating uncertainty in online exchange relationships: A principal-agent perspective. MIS quarterly, 105-136.

40. Picón, A., Castro, I., & Roldán, J. L. (2014). The relationship between satisfaction and loyalty: A mediator analysis. Journal of Business Research, 67(5), 746-751.

41. Roggeveen, A. L., Grewal, D., Townsend, C., & Krishnan, R. (2015). The impact of dynamic presentation format on consumer preferences for hedonic products and services. Journal of Marketing79(6), 34-49.

42. Schlosser, A. E., White, T. B., & Lloyd, S. M. (2006). Converting web site visitors into buyers: how web site investment increases consumer trusting beliefs and online purchase intentions. Journal of Marketing, 70(2), 133-148.

43. Schmitt, B. (1999). Experiential marketing. Journal of marketing management, 15(1-3), 53-67.

44. Scott, L. M. (1994). Images in advertising: The need for a theory of visual rhetoric. Journal of consumer research, 21(2), 252-273.

45. Sekaran, U. (2009). Research Methods for Business: A Skill Approach. John Willey & Sons. Inc.: Hoboken, NJ, USA.

46. Shankar, V., Urban, G. L., & Sultan, F. (2002). Online trust: a stakeholder perspective, concepts, implications, and future directions. The Journal of strategic information systems, 11(3-4), 325-344.

47. Shin, D. H. (2015). Effect of the customer experience on satisfaction with smartphones: Assessing smart satisfaction index with partial least squares. Telecommunications Policy, 39(8), 627-641.

48. Song, J. H., & Zinkhan, G. M. (2008). Determinants of perceived web site interactivity. Journal of marketing, 72(2), 99-113.

49. Srivastava, M., & Kaul, D. (2016). Exploring the link between customer experience–loyalty–consumer spend. Journal of Retailing and Consumer Services, 31, 277-286.

50. Steenkamp, J. B. E., & Geyskens, I. (2006). How country characteristics affect the perceived value of web sites. Journal of marketing, 70(3), 136-150.