ارزیابی وضعیت حاکمیت خوب دانشگاهی با استقلال سازمانی و قابلیت پاسخگویی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.

چکیده

پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی است و هدفآن بررسی وضعیت استقلال (خودگردانی) واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین از حیث سازمانی، مالی، تأمین نیروی انسانی و مالی و همچنین میزان پاسخگویی ذی­نفعان درونی دانشگاه است. ابتدا بر اساس مطالعه کتابخانه‌ای و با استفاده از مقالات و کتب، انواع استقلال و شاخص‌های آن استخراج شد و در اختیار 10 تن از خبرگان آموزش عالی جهت اظهارنظر قرار گرفت. در کنار این موضوع محقق از طریق بررسی اسناد، قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسلامی و مصاحبه با مدیران دانشگاهی به‌بررسی وضعیت استقلال سازمانی و پاسخگویی در دانشگاه آزاد پرداخت. سپس، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مرور بر مبانی نظری و نظر خبرگان تنظیم و در بین 30 نفر از نمونه آماری به­صورت آزمایشی اجرا شد و ضریب آلفای کرونباخ 953/0 محاسبه­شده، نشان از پایایی لازم را داشت. در نهایت پرسشنامه بین کلیه نمونه آماری (105 نفر) توزیع، اجرا و جمع‌آوری شد. داده‌های گردآوری‌شده با نرم‌افزار SPSS نسخه 18 با استفاده از آزمون t تک­نمونه‌ای مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میزان خودگردانی و پاسخگویی مورد نیاز برای حاکمیت خوب از نظر آزمودنی­ها در سطح پایینی قرار دارد و بر همین اساس موضوع مورد تحلیل و بحث قرار گرفت و در نهایت پیشنهاد‌هایی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of University Good Governance by Autonomy and Accountability

نویسندگان [English]

  • Hossein Ahmadi Rezaei 1
  • Mostafa Edjtehadi 2
  • Nadergoli Gourchian 1
  • Amir Hossein MohammadDavoudi 3
1 Islamic Azad University, Scince and Research Branch.
2 Shahid Beheshti University
3 Islamic Azad University, Savah Branch.
چکیده [English]

This is a descriptive research and its aim to examine and assess the degree and sufficiency of university autonomy in the four area of institutional, financial, staff, and academic and also the degree of accountability of branches to their external stakeholders. At first, on the base of the library research, the researcher studied many articles and books to find out and determine the essential components of university autonomy and provided for ten higher education specialists to have their opinions about them. Besides, he studied Islamic Azad University rules and regulations and also interviewed with university chancellors, Deans, Head of the Department and academic staff with regard to autonomy and accountability of the branches. Since the gathering of data was done by questionnaire and interviews, therefore it was a mixed method. The instrument for gathering data was a researcher-made questionnaire with a five- point  Likert scale and its calculated Alpha was ./953. This means that the instrument was reliable. Data were obtained randomly from academic staffs on the base of Morgan table (105) at Islamic Azad University branches in Qazvin province. The data were analyzed using percentage and five-point Likert scale to objectively determine the degree of accountability and the sufficiency of the university autonomy for good governance of their branches at the four area of autonomy from the view point of academic staffs. The analysis of data in relation to research questions were investigated, using one-sample t-test by means of version 18 of SPSS software. The findings indicated that the degree of autonomy in the four areas was not sufficient to govern the university well and at the end the issue under the investigation was analyzed and some solutions were given to increase the accountability of the Islamic Azad University branches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Azad University
  • Good governance
  • Autonomy
  • Accountabilit
 
1. پرداختچی، محمدحسن؛ بازرگان، عباس؛ آراسته، حمیدرضا؛ مظفری؛ گشتاسب (1391). شکاف پاسخگویی بیرونی دانشگاه‌ها از نگاه جامعه علمی، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 63، 91- 112.
2. جاودانی، حمید؛ توفیقی، جعفر؛ قاضی طباطبایی، محمود؛ پرداختچی، محمدحسن (1387). بررسی وضعیت مدیریت نظام آموزش عالی در ایران از دیدگاه مدیران عالی: گذشته، حال و آینده، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 48، 162-139.
3. فقیهی، ابوالحسن (1380). نظام­های پاسخگویی در بخش دولتی: دیدگاهی تطبیقی، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 50.
4. کلیدبری، حمیدرضا؛ باقرسلیمی، سعید؛ صالحی، کردآبادی، سجاد (1390). بررسی مسائل مدیریت دولتی، تهران: انتشارات کیاپاشا.
5. مدهوشی، مهرداد؛ نوروزی، عباسعلی (1394). تبیین الگوی ارتقای مسئولیت­پذیری اجتماعی سازمان، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 23، 60-43.
6. یعقوبی، نورمحمد (1392). مدیریت دولتی (سیر اندیشه‌های نوین)، تهران: انتشارات سمت
7. Alshamy, A.S. (2011). Funding mechanism and Quality Assurance System in Higher Education in Egypt in Comparative Perspective. Department of Professional Education School of Education College of Social Sciences. The University of Birmingham for the degree of Doctor of Philosophy.
8. Estermann, T. Nokkala, T. (2009). University Autonomy in Europe I. EUA Publications.
9. Eurydice (2008). Higher Education Governance in Europe: Policies, Structures, Funding and Academic Staff. 2008.
10. Henard, F. Mitterle, A. (2009). Governance and Quality Guidelines in Higher Education.OECD.
11. Higher Education Governance in Europe: Policies, structures, funding and staff (2008). Eurydice, internet: http:/www.eurydice.org, printed in Belgium
12. Johnstone, D. Arora, A. and Experton, W (1998). The financing and management of higher education: A status report on worldwide reforms. World Bank. [Online]
http://bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/ihec/policy/financing_educatioN_WB.pdf [Accessed
April 1st 2008].
13. Morshid, S. (2009). Strategic Planning directions of Malaysia’s higher education: University autonomy in the midst of political universities. Springer Science + Business media B.V.
14. Nokkala, T. Bladh, A. (2014). Institutional Autonomy and Academic Freedom in the NordicContext-Similarities and Differences. Higher Education Policy, International Association of Universities 0952-8733/14 2014, 27 (1-24).
15. OECD (2006). Education at a Glance. Organization for Economic Co-operation and Development. Paris: OECD Publishing.
16. Raza, R, (2010). Higher Education in East Asia. Oriented by Takatoo print media Co. Ltd. 30-2-3, Senda- machi, naka- ku, Hiroshima 0052-730, Japan
17. Shattock, M. (2006). Managing Good Governance in Higher Education. Open
 University Press, Berkshire, England.
18. Thorens, J. (1998). Academic freedom and university autonomy. Prospectus XXVIII (3): 401-407.
19. UNESCO Thesaurus (2010) UNESCO Thesaurus. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizational Organization. [online] http://databases.unesco.org/thesaurus/.