تاثیر ظرفیت‌های‌ سازمانی بر تعهد کارفرما به قراردادهای روان‌شناختی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان (اصفهان)

چکیده

     این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ظرفیت‌های سازمانی بر تعهد کارفرما به قراردادهای روان‌شناختی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان ستادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در تابستان1394 است که تعداد کل کارکنان آن 312 نفر گزارش شد و از این میان، طبق جدول کرجسی و مورگان، تعداد 173 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته ظرفیت سازمانی با استفاده از ابعاد مدل 7اس مک‌کنزی و پرسشنامه تعهد کارفرما به قراردادهای روان‌شناختی رمضانیان (1394)، استفاده شد. برای برآورد روایی، از سه روش روایی سازه، روایی محتوایی و روایی صوری استفاده شد و هر سه، ابزار را تایید کردند. پایایی پرسشنامه‌ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب %96 برای ظرفیت سازمانی و % 95 برای تعهد کارفرما به قراردادهای روان‌شناختی گزارش شد. جهت بررسی و تحلیل داده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و از نرم‌افزار AMOS23 استفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که ابعاد ظرفیت سازمانی بر تعهد کارفرما به قرارداد روان‌شناختی تاثیر مثبت و مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Capacities on Employer Fulfilling to Psychological Contracts

نویسندگان [English]

  • Negar Majidinejad
  • Mehraban Hadi Peykani
Khorasgan (Isfahan) Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

     This study aimed to investigate the effect of organizational capacity on employer fulfilling to psychological contracts by employee. This is a descriptive survey and correlational; and in terms of nature is practical. For this purpose, we select 173 staff based on Stratifiedsampling method from Isfahan Islamic Azad University. constrant, content and nominal validity of the questionnaires are confirmed. Reliability calculate by using of Cronbach's alpha coefficient.The results show that organizational capacity dimensions effect on employer fulfilling to psychological contracts. So organizational capacity building including appropriate strategies, leadership style worthy organization, qualified staff and the skills required by the organization, systems and structures are effective and efficient and shared values can affect the obligation of employers to employer fulfilling to psychological contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Capacity
  • Psychological Contracts
  • Employee
 
1. باباییان، علی؛ زندی، فیروز (1393). نقش اجرای قرارداد روان­شناختی بر فرسودگی شغلی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول. دوره 23. شماره 75. 97-114
2.بامبرگر، پیتر؛ مشولم، ایلن (1381). استراتژی منابع انسانی تدوین، اجرا، اثر. علی پارسائیان، محمد اعرابی. تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
3. رابینز،استیفن؛ جاج، تیموتی (1389). رفتار سازمانی (جلد اول). مهدی زارع.چاپ دوم. تهران. انتشارات نص. 411.
4. حسن‌پور، اکبر؛ عباسی، طیبه (1392). مدیریت منابع انسانی پیشرفته، جلد دوم. تهران. یکان.280.
5. حنفی‌زاده، پیام؛ زارع روسان، احد (1390). بررسی آمادگی سازمانی جهت پیاده‌سازی سیستمERP  بر مبنای مدل 7اس مک‌کنزی.
6. مقدم، جهانگیر (1391). رابطه بین رهبری اخلاقی با پایبندی به قراردادهای روان­شناختی و رفتارهای شهروندی سازمانی در تعاونی­های مصرف کارمندی و کارگری استان اصفهان. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان­شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه آزاد خوراسگان.
7. مهداد. ع. احمدپور. س. گل پرور. م (1392). رابطه چندگانه عدالت سازمانی ادراک شده و پایبندی به قراردادهای روان­شناختی با رفتارهای شهروندی سازمانی. مدیریت بهره­وری. شماره 26. 125-146.
8. Chapman . Alena. (2010). psychological contracts theory. Businessballs.com/psychological contracts theory.
9. Christensen, R. K. and Gaze lee, B. (2008). Capacity for public administration: analysis of meaning and measurement. Public Admin. Dev., 28: 265–279.
10. Connolly. Lukas. (2002). Strengthening Nonprofit Performance: A Funders Guide to Capacity Building. Wilder Publishing Center.160.
11. Conway. N. Bruner. B (2002). Full-Time versus Part-Time Employees: Understanding the Links between Work Status, the Psychological Contract, and Attitudes. Journal of Vocational Behavior. 61, Issue 2, 279–301.
12. Gurgaon, J. J. (1981). Consideration of Local- Government Capacity. Public Administration Review 41(6): 649-658.
13. Goodman, R. M., M. A. Spears, et al. (1998). Identifying and defining the dimensions of community capacity to provide a basis for measurement. Health Education & Behavior. 25(3): 258-278.
14. Goold. L. Britton. B. (2000). Strenghening Organization North and South. Intrac.Oxford.uk. 43.
15.  Hall. Richard. (2009). Psychological Contracts: why do they matter? Associate Professor in Work and Organisational Studies. University of Sydney.
16. Higgins. J. M. (2005). The eight ‘S’s of Successful Strategy Execution. Journal of Change Management. 5(1).
17. Ingraham, P. W., P. G. Joyce, et al. (2003). Governance Performance: Why Management Matters. Baltimore, MD, the John Hopkins University Press.
18. Kiesinger, P. (2002). Organizational capacity and organizational effectiveness among street-level food assistance programs. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 31(1): 115-130.
19. Liao-Troth. M. (2005). Are They Here for the Long Haul? The Effects of Functional Motives and Personality Factors on the Psychological Contracts of Volunteers.Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 34(4). 510-530.
20. Maguire .H.) 2003(. The changing psychological contract: challenges and implications for HRM, organizations and employees. Department of Economics and Resources Management. Faculty of Business University of Southern Queensland.
21. McKinsey & Company. (2001). Effective Capacity Building in nonprofit Organization. Venture philanthropy partners. 120.
22. Orlando. R. Amy M. Shied. B. Edward. T. (2009). Antecedents and consequences of psychological contracts: Does organizational culture really matter? Journal of Business Research 62: 818–825 
23. Robinson, S. L. and Rousseau, D. M. (1994). Violating the psychological contract: Not the exception but the norm. J. Organize. Behave. 15: 245–259.
24. Westwood .R. Sparrow. (2001). A Challenges to the psychological contract in Hong Kong. The International Journal of Human Resource Management. 12, Issue 4, 621-651.