بررسی تاثیر هویت جهانی مصرف‌کنندگان بر خرید محصولات خارجی در ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد.

2 استادیار دانشگاه شاهد

3 دانشگاه شاهد

چکیده

     با رشد روزافزون و پرشتاب تجارت بین­‌الملل،کشورهای مختلف در سرتاسر جهان، محصولات متنوعی را وارد و صادر می­کنند که این امر می­تواند چالش‌­ها و فرصت‌­هایی را برای آن­ها به ­وجود آورد. در این میان تجارت آزاد بین کشورها و جهانی شدن موجب شده است که مصرف­کنندگان با محصولات خارجی زیادی رو‌به ­رو شوند. در نتیجه، نگرش مصرف­کنندگان به کشور سازنده و همچنین داخلی یا خارجی بودن کالا یکی از دغدغه‌­های شرکت­های بین­‌المللی و پژوهش­گران رفتار مصرف­ کننده است؛ بنابراین پژوهش حاضر به­ منظوربررسی و تحلیل تأثیر هویت جهانی افراد بر خرید محصولات خارجی با توجه به گرایش­‌های جهانی مصرف‌کنندگان، به مطالعه خرید محصولات خارجی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت بازرگانی شهر تهران که در سال 1394 مشغول به تحصیل بوده‌­اند، پرداخته است. این پژوهش در پی بررسی تأثیر هویت جهانی بر خرید محصولات خارجی است. روش تحقیق توصیفی است و از لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار می­گیرد. روش جمع­‌آوری داده‌­ها نیز پرسشنامه است. پرسشنامه‌­ها بین 158 نفر از دانشجویان ‌‌به ­صورت خوشه‌­ای طبقه­بندی شده توزیع شد. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان خرید محصولات خارجی تحت تأثیر هویت جهانی افراد است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Surveying Effects of Consumers Global Identity on External Product Purchasing in Iran

نویسندگان [English]

  • Azam Neghabi 1
  • Mohsen Nazem Bokaiee 2
  • Naser Yazdani 3
1 Shahed University.
2 Shahed university
3 Shahed University
چکیده [English]

With the growing and accelerated international trade, countries around the world, import and export a variety of products that it would be the challenges and opportunities created for them. The free trade between countries and globalization has meant that consumers face with many foreign products. As a result, the attitude of consumers to the country as well as domestic or foreign manufacturer of the product is one of the concerns of international companies and researchers of consumer behavior The Research is “Surveying Effects of Consumers Global Identity on External Product Purchasing According to “UDO”. To study foreign products among graduate students studying commercial management in Tehran in 1394 have been addressed. This study sought to evaluate the impact of Global Identity on External Product Purchasing. Methodology description and applied research. Required Data for this study collected by questionnaire distributed among 158 student of Commercial Management in the State universities of Tehran. The results of this study showed that the purchase of foreign products affected by the global identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global Identity
  • Diversity of Contact
  • Discomfort with Differences
  • External Product Purchasing
منابع
1. احمدی، یعقوب (1393). گونه­شناسی ارزش­های فرهنگی مبتنی بر هویت جمعی (مطالعه شهروندان سنندج)، مجله مسائل اجتماعی ایران، سال پنجم، شماره 1، 7 - 32.
2. ایمان محمدتقی، روحانی علی، (1392). هویت اسلامی و هویت­های رقیب (هویت جهانی، ملی و قومی) مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شیراز، نشریه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 6، شماره 1، 127 - 148.
3. بیات بهرام، آزادواری علی اکبر (1389). تأثیر جهانی­سازی بر هویت ملی و هویت جهانی- با تأکید بر رسانه‌های ارتباطی نوین، مجله مطالعات اجتماعی، 83 -104 .
4. رفعتی مریم (1393). بررسی ارتباطات میان فردی با تأکید بر ارتباط کلامی. مجله روابط عمومی، شماره 93، 37 تا 41.
5. صبوری خسروشاهی، حبیب، آذرگون، نسرین (1392). فضای مجازی و هویت جهانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی)، نشریه مطالعات راهبردی جهانی شدن، دوره 4، شماره 10، 1 تا 20.
6. عبداللهی محمد، قادرزاده امید (1388). هویت جمعی غالب کردها در کشورهای ایران و عراق، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره 17، شماره پیاپی36، 1 تا 25.
7. فکوهی، ناصر (1381). شکل­گیری هویتی و الگوهای محلی، ملی و جهانی (مطالعه مورد لرستان)، مجله جامعه شناسی ایران، 127تا 160.
8. قاسمی حسن، دهدشتی شاهرخ زهره، سیفی ابوالفضل(1391)." تأثیر کشور گرایی مصرف کننده بر انتخاب خریدهای وارداتی" مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی صص 143تا 167.
9. قاسمی، حسن، دهدشتی شاهرخ، زهره، سیفی ابوالفضل، (1391). بررسی عوامل مؤثر بر کشورگرایی مصرف­کننده، مجله مدیریت بهبود و تحول، 115 تا 142.
10. قریش، فردین، (1390). جهانی­شدن و تحول در تصور ما از خویشتن، فصلنامه مطالعات ملی شماره 11.
11. کیشی پورریک، احمد علی (1383). بررسی جامعه­شناختی ابعاد هویت جمعی در بین شهروندان تالشی. پایان­نامه کارشناسی ارشد جامعه­شناسی، تهران دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
12. موسی­زاده، شیرین، (1389). ارتباطات میان فردی، مجله روابط عمومی، شماره 75، 42 - 45.
13. Bartikowski, Boris, Walsh, Gianfranco (2014). Attitude toward cultural diversity: A test of identity-related antecedents and purchasing consequences in journal of business 1-8.
14. Hawkins, D. I, M mothershaugh, D.L., best, R. J (2007). Consumer behavior: building marketing strategy. New York: McGraw-Hill/Irwin.
15. Lindquist, J. D., Vida, I., Plank, R. E., and Fairhurst, A. (2001). The modified CETSCALE: validity tests in the Czech Republic Hungary, and Poland. International Business Review, 10(5), 505–516.
16. Miville, M. L., Gelso, C. J., Pannu, R., Liu, W., Touradji, P., Holloway, P., et al. (1999). Appreciating similarities and valuing differences: The Miville–Guzman Universality-Diversity scal Journal of Counseling Psychology, 291-307.
17. Tajfel, H. (1974). Social identity and intergroup behaviour. In Social Science Information 13(2), 65-93.
18. Westjohn, S. A., Arnold, M. J., Magnusson, P., Zdravkovic, S., & Zhou, J. X. (2009). Technology readiness and usage: A global-identity perspective. Journal of the Academy of Marketing Science Journal of Consumer Research 37(3), 250-265.