الگوی بهره‌گیری از عوامل پیش‌برنده و بازدارنده‌ها در شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین در ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

     دراکر (2010)، جامعه کارآفرینانه را در قرن بیست و یکم جانشین تحول بزرگ قرن بیستم، یعنی رفاه اجتماعی می‌داند. در جامعه کارآفرینانه، دانشگاه‌ها نیز باید کارآفرینانه و نوآورانه باشند. هدف این پژوهش، ارائه الگوی بهره‌گیری از عوامل پیش‌برنده و هدایت بازدارنده‌ها در شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین در ایران بوده است. این تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است. از جامعه آماری 2142 نفره اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های شاهد، تهران و یزد، 400 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. با مرور مبانی نظری و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین، پرسشنامه تحقیق تهیه و توزیع شد. بررسی و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS انجام و از آزمون‌های فریدمن و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. در نتیجه، الگویی شناسایی شد که متشکل از 23 عامل در دو گروه عوامل پیش‌برنده و بازدارنده داخلی و محیطی مؤثر در شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین است. بالاترین اولویت در بین عوامل پیش‌برنده، مربوط به عامل نگرش افراد نسبت به کارآفرینی و بالاترین اولویت در بین عوامل بازدارنده داخلی و محیطی، ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه است. با مقایسه عوامل مشخص شد که عوامل پیش‌برنده محیطی نسبت به دیگر عوامل، اهمیت بیشتری دارند؛ در نتیجه برای بهره‌گیری از این الگو جهت شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین در ایران لازم است به این عوامل توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Pattern for using Accelerating Factors, and Barriers to Formation of Entrepreneurial University in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Askari
  • Ali Hossein Keshavarzi
  • Saeed Safari
Shahed University
چکیده [English]

     Drucker (2010) introduces entrepreneurial society in 21st century as the substitute of social security, the great revolution of 20th century. In entrepreneurial society, universities should be innovative as every organization. This research aimed to identify and prioritize accelerators and barriers of entrepreneurial university formation in Iran. The research is applied and descriptive survey. Research population included 2142 lecturers at Shahed, Tehran, and Yazd universities, and 400 individuals were selected as research sample. Based on literature review, a questionnaire was developed and distributed. Data analysis was done using SPSS software and Friedman Test. As a result, 23 factors were identified as accelerators and barriers of entrepreneurial university formation. The highest priority was allocated to individuals’ viewpoint about entrepreneurship as accelerator, and to organizational chart and governance of university as barrier. Also, it was found that environmental accelerators were the most important compared to other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial University
  • Accelerators
  • Barriers
  • Iranian Universities
 
1. حسن‌مرادی، نرگس. (1384). تدوین الگوی دانشگاه کارآفرین. رساله دکترا در رشته مدیریت آموزشی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
2. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (1387). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
3. شاهوردیانی، شادی. (1389). بررسی تأثیر عوامل محیطی بر ایجاد و توسعه ی مراکز رشد دانشگاه‌ها: رهیافتی نو بر دانشگاه کارآفرین و ارتباط بین صنعت و دانشگاه. نشریه صنعت و دانشگاه، سال سوم، شماره 7 و 8: 45- 55.
4. عباس زاده، حسن و همکاران (1390). الگوی استراتژی گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی سال دوم، شماره 7: 99-116.
5. فکور، بهمن. (1387). دانشگاه کارآفرین (مفهوم، زمینه های پیدایش و نحوۀ دستیابی). رشد فناوری. شماره 17. 35-42.
6. کردنائیج، اسدالله؛ احمدی، پرویز؛ قربانی، زهرا؛ نیاکان لاهیجی، نازیلا. (1391). بررسی ویژگی­های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس. توسعه کارآفرینی، دوره 5، شماره 3 :47 – 64.
7. Audretsch, D. (2007). The entrepreneurial society. Oxford: Oxford University Press.
8. Clark, B. (1998), Creating Entrepreneurial University: organizational Pathways of transition, Oxford Pergamon Press.
9. Chukumba, C., & Jensen, R. (2005). University invention,entrepreneurship, and start-ups. National Bureau of Economic Research Working Paper Series (No. 11475).
10. Etzkowitz, H. (1983). Entrepreneurial Scientists and Entrepreneurial Universities in American Academic Science. Minerva, 21(2-3), 198-233.
11. Etzkowitz, H. (2003). Innovation in Innovation: The Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Social Science Information, 42(3), 293-337.
12.Etzkowitz, H. (2004). The evolution of the entrepreneurial university. International Journal of Technology and Globalization, 1(1), 64–77.
13. Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., & Cantisno Terra, B.R. (2000). The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research Policy, 29(2), 313–330.
14. Gajon, E., and Urbano, D. (2007). Internal factors affecting the entrepreneurial university: the case of the Tecnológico de Monterrey (Mexico). Discussion Papers, Autonomous University of Barcelona.
15. Guerrero, M. and Urbano, D. (2010). The development of an entrepreneurial university’.The Journal of Technology Transfer, 37, Number 1. DOI: 10.1007/s10961-010-9171-x.
16. Guerrero, M. Kirby, D.A. & Urbano, D. (2006). A literature review on entrepreneurial university: an institutional approach. Working paper, Autonomous University of Barcelona. Barcelona.
17. Jacob, M.  Lundqvist, M. & Hellsmark, H. (2003). Entrepreneurial transformations in the Swedish University system: the case of Chalmers University of Technology’.Research Policy, 32(9), 1555-1569.
18. O’Shea, R. P., Allen, T. J., & Morse, K. P. (2005,a). Creating the entrepreneurial university: The case of MIT’.Presented at the Academy of Management Conference, Hawaii.
19. O’Shea, R.P., Allen, T. J., Chevalier, A., & Roche, F. (2005,b). Entrepreneurial orientation, technology transfer and spin-off performance of US universities. Research Policy, 34(7), 994–1009.
20. Ramaprasad, A., La Paz, A. (2007). Transformation to an entrepreneurial university: Balancing the portfolio of facilitators and barriers. Proc. of Triple Helix VI: 6th Intl. Conf. on University, Industry & Government Linkages. 1881-1898.
21. Renault, C. (2006).Academic capitalism and university incentives for faculty entrepreneurship. The Journal of Technology Transfer 31(2), 227-239.
22. Röpke, J. (1998). The Entrepreneurial University Innovation, academic knowledge creation and regional development in globalized economy. Marburg: Phillips-Universität.
23. Rothaermel, F. T., Agung, S. D., & Jiang, L. (2007). University entrepreneurship: A taxonomy of the literature. Industrial and Corporate Change, 16(4), 691-791.
24. Salamzadeh, A., Salamzadeh, Y., & Daraei, M. (2011). Toward a Systematic Framework for an Entrepreneurial University: A Study in Iranian Context with an IPOO Model. Global Business and Management Research, 3(1), 30-37.
25. Schulte, P. (2004). The entrepreneurial university: a strategy for institutional development. Higher Education in Europe, 29(2), 187–191.
26. Slaughter, S., & Leslie, L. (1997). Academic Capitalism: Politics, Policies and the Entrepreneurial University. Johns Hopkins University Press, Baltimore.
27. Urbano, D. Kirby, D. Guerrero, M. (2011). Making universities more Entrepreneurial:  development of a model. Canadian journal of Administrative sciences. 28: 302-316.
28. Van Vaught, F. (1999). Innovative Universities. Tertiary Education and Management, 5(4), 347-355.
29. Zhou, C. & Peng, X. (2008). The entrepreneurial university in China: nonlinear paths. Science and Public Policy, 35(9), 637–646.
30. Zhou. C. (2008). Emergence of the entrepreneurial university in evolution of the triple helix: The case of Northeastern University in China. Journal of Technology Management in China, 3(1), 109-126.