ارائه رویکردی جدید جهت انتخاب راهبردهای راهبردی با استفاده از سیستم‌های قاعده – بنیاد فازی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

     امروزه اکثر سازمان­‌ها برای تعیین برنامه­‌های رشد و توسعه خود راهبردهای کلان را تدوین می­‌کنند. تدوین درست راهبردها به سازمان‌­ها در رسیدن به جایگاه مناسب و جذب سهم بازار بیشتر کمک شایانی می‌نماید. هدف از انجام این پژوهش، تدوین راهبردهای راهبردی شرکت بهداشتی و دارویی مینو با استفاده از سیستم­‌های قاعده بنیاد فازی است. برای این منظور ابتدا با طی گام‌­های لازم، برنامه‌­های راهبردی شرکت و ازجمله ماتریس سوات و راهبردهای حاصل از آن استخراج شد. در گام‌­های بعدی ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی شرکت بهداشتی و دارویی مینو به روش کلاسیک و معمول استخراج شد که حاصل آن راهبرد محافظه­کاری به­‌عنوان راهبرد راهبردی شرکت تعیین شد. در نهایت، با استفاده از پایگاه دانش در سیستم قاعده بنیاد منطق فازی اقدام به طراحی قواعد تصمیم­‌گیری شد که خروجی آن تعیین امکان موفقیت برای راهبردهای چهارگانه راهبردی شرکت (تهاجمی، محافظه‌­کاری، رقابتی و تدافعی) با استفاده از منطق فازی است. نتایج نشان می‌­دهد که راهبردهای محافظه­‌کاری و رقابتی به یک میزان امکان موفقیت دارند. همچنین نتایج سیستم قاعده بنیاد فازی، طبق نظر کارشناسان مربوط، نشان­‌دهنده همخوانی بهتر آن با تفکر انسانی و با واقعیات موجود شرکت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a New Approach to Strategic Strategy by Using of Fuzzy Rule-Based Systems

نویسنده [English]

  • Mohammad Hemati
Azad University Semnan Branch
چکیده [English]

Today, most of organizations to determine their growth and development strategies design their macro programs. Developing the right strategies to organizations will help them in reaching the proper position of the market share. The aim of this research is to develop the strategic strategies by using of fuzzy rule-based systems. To attainment of this goal, the necessary steps, including the company's strategic plans and strategies from the SWOT matrix were presented. The next steps are including, evaluation the strategic position and strategic evaluation Matrix by using of common methods (classic method) in Mino pharmaceutical and health company. The result of this step, has been showed that the conservative strategy is in the first rank. Finally, by using of knowledge base in fuzzy logic system, the rule bases of decisions have been designed that output of is the possibility of success for the company's strategic in four strategies (aggressive, conservative, competitive and defensive). The results indicated that the conservative and competitive strategies have equal possibility of success. Also the other results in viewpoints of experts, have been showed that the fuzzy rule- based systems are better consistent with the human thinking and company's existing facts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Strategies
  • Fuzzy Rule-based Systems - Strategic Position and Action Evaluation (SPACE) Matrix - Mino Healthcare and Pharmaceutical Company
 
1. ابویی محمدحسین،. رزمی سید محمدرضا (1392). استراتژی تنوع­گرایی ناهمگون، مطالعاتمدیریتراهبردی، شماره 13، 43-68.
2. امیر جهانشاهی، رضا (1388). چیستی استراتژی (مفهوم ساده مدیریت استراتژیک)، انتشارات خاطره، مشهد
3. آذر، عادل، فرجی، حجت (1386). علم مدیریت فازی، چاپ اول ،تهران، مهربان نشر.
4. آسیان، سبحان، همتی، محمد،. سمندیزاده، کوروش (1388). ارزیابی برنامه­ریزی استراتژیک در شرکت‌های تولیدی با استفاده از AHP فازی، مجله علمی پژوهشی مدیریت صنعتی، شماره7، 1-20.
5. پیرس، جان،. رابینسون ریچارد کنت (1389). برنامه­ریزی و مدیریت استراتژیک، ترجمه خلیلی شورینی، سهراب، چاپ ششم، انتشارات یادواره کتاب.
6. ﺧﻮرﺷﻴﺪ، ﺻﺪﻳﻘﻪ :ﻛﺎروﻟﻮﺲ و ﻣﻌﻤﺎریانی، ﻋﺰﻳﺰ الله (1383). ﻳﻚ ﻣﺪل اﺟﻤﺎع ﻓﺎزی ﺑﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢ­ﮔﻴﺮی ﮔﺮوﻫﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺷﻤﺎره 42 و41.
7. دیوید، فرد.آر (1392). مدیریت استراتژیک، ترجمه پارساییان، علی: اعرابی، محمد، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
8. طاهری، سید محمود (1378). آشنایی با نطریه مجموعه­های فازی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
9. قلی­پور ،محمد،. محمدزاده، لقمان (1391). منطق فازی برای دانشجویان مدیریت، چاپ دوم، آتی نگر.
10. مالدار، الهام (1392)، تدوین استراتژی بازاریابی با استفاده از رویکرد فازی، کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمد همتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان.
11. وانگ، لی (1385). سیستم­های فازی و کنترل فازی، ترجمه تشنه لب، محمد: صفارپور، نیما : افیونی، داریوش، چاپ سوم، تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.
12. هریسون، جفری، کارن اس. جان (1389). مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه اعرابی، محمد: الماسی­فرد، رسول، چاپ اول، تهران، ناشر مهکامه.
13. همتی، محمد،.آسیان، سبحان (1387). ارائه یک رویکرد نوین از کارت امتیازی متوازن با استفاده از تاپسیس فازی، مجله علمی پژوهشی مدیریت صنعتی، شماره 5. 87-69.
14. Allen, R.S., Helms, M.M., ( 2006). Linking strategic practices and organizational performance to Porter’s generic strategies. Business Process Management Journal 12, 433–454.
15. Andrews, R., Boyne, G.A., Walker, R.M., )2006(. Strategy content and organizational performance: an empirical analysis. Public Administration Review 66, 52–63.
16. Baird, K., Harrison, G., Reeve, R., (2007). The culture of Australian organizations and its relation with strategy. International Journal of Business Studies 15(1), 15–41.
17. Bantel, K.A., Osborn, R.N., (1995). The influence of performance, environment and size on the identifiability of firm strategy. British Journal of Management 6, 235–248.
18. Brunk, S.E., (2003). From theory to practice: applying Miles and Snow’s ideas to understand and improve firm performance. Academy of Management Executive 17 (4), 105–108.
19. Conan, J.S., Mokwa, M.P., Varadarajan, P.R., (1990). Strategic types, distinctive marketing competencies and organizational performance: a multiple measures based study. Strategic Management Journal 11, 365–383.
20. Dyer, B., Song, X.M., (1997). The impact of strategy on conflict: a cross-national comparative study of U.S. and Japanese firms. Journal of International Business Studies 28 (3), 467–493.
21. Fitri, N.F, Yang, Z, Bonsall. S, Wang, J (2015). A Fuzzy Rule-Based Bayesian Reasoning Method for Analyzing the Necessity of Super Slow Steaming under Uncertainty: Containership. International Journal of e-Navigation and Maritime Economy 3, 1-12.
22. Frambach, R.T., Fiss, P.C., Ingenbleek, P.T., (2016). How important is customer orientation for firm performance? A fuzzy set analysis of orientations, strategies, and environments, Journal of Business Research, 69, Issue 4, Pages, 1428–1436.
23. Garrigos-Simon, F.J., Marques, D.P., Narangajavana, Y., (2005). Competitive strategies and performance in Spanish hospitality firms. International Journal of Contemporary Hospitality Management 17 (1), 22–38.
24. Ghazinoory, S: Esmail Zadeh, A: Kheirkhah, A.S.(2010). Application of fuzzy calculations for improving portfolio matrices, Information Sciences, 180 , 1582–1590.
25. Gorener, ali:toker, keremLulusay, korkmaz. (2012). Application of Combined SWOT and AHP: A Case Study for a Manufacturing Firm, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, 1525 – 1534.
26. Hambrick, D.C., (1983). High profit strategies in mature capital goods industries: a contingency approach. Academy of Management Journal 26, 687–707.
27. Homburg, C., Krohmer, H., Workman Jr., J.P., (1999). Strategic consensus and performance: the role of strategy type and market-related dynamism. Strategic
28. Hsu, Yu-Lung: Lee, Cheng-Haw: Kreng, V.B. (2010). The application of Fuzzy Delphi Method and Fuzzy AHP in lubricant regenerative technology selection. Expert Systems with Applications, 37, 419–425.
29. Chen, J.Q., Xi, Y.G., et al, (1998). A clustering algorithm for fuzzy model identification, J. Fuzzy Sets Syst. 38, 319–329.
30. Jennings, D.F., Rajaratnam, D., Lawrence, F.B., (2003). Strategy–performance relationships in service firms: a test for equifinality. Journal of Managerial Issues 15 (2), 208–220.
31. Jorfi, Hassan: jorfi, saeid. (2011). Strategic Operations Management: Investigating the Factors Impacting Communication Effectiveness and Job Satisfaction. Procedia Social and Behavioral Sciences, 24.
32. Khalili. T.M.(2000).management of technology, the key to competitiveness..
33. Koseoglua, M.A, Topalogluc, C., Parnelld, J.A., Donald, L. (2013). Linkages among business strategy, uncertainty and performance in the hospitality industry: Evidence from an emerging economy, International Journal of Hospitality Management 34. 81– 91.
34. Lamont, B.T., Marling, D., Hoffman, J.J., (1993). Porter’s generic strategies, discontinuous environments, and performance: a longitudinal study of changing strategies in the hospital industry. Health Services Research 28, 623–641.
35. Lee, J., Miller, D., (1996). Strategy, environment, and performance in two technological contexts: contingency theory in Korea. Organization Studies 17, 729–750.
36. Li, s. (2002). integrating group delfi fuzzy logic and expertsystem for marketing strategy development, the hybridization and its effectiveness. marketing intelligence & planning Management Journal 20 (4), 339–357.
37. Manteghi, N,. Zohrabi, A. (2011). A proposed comprehensive framework for formulating strategy: a Hybrid of balanced scorecard, SWOT analysis, porter`s generic strategies and Fuzzy quality function deployment, Procedia Social and Behavioral Sciences, 15.
38. Marlin, D., Lamont, B.T., Hoffman, J.J., (1994). Choice situation, strategy, and performance: a re-examination. Strategic Management Journal 15, 229–239.
39. Mehrmanesh, H,. Noorbakhsh, K., Mirzae C,. M., Mirabi, V. (2012). Design of a combined fuzzy model in codifying and ranking strategies, African Journal of Business Management 6(49), 11797-11808.
40. Mehrmanesh, H,. Noorbakhsh, Kamran,. Mirzae, C. M,  Mirabi, V,(2012). Design of a combined fuzzy model in codifying and ranking strategies, African Journal of Business Management. 6(49), 1197-11808.
41. Miles, R.E., Snow, C.C., (1978). Organizational Strategy, Structure, and Process. West, New York.
42. Miles, R.E., Snow, C.C., (1986). Organizations: new concepts for new forms. California Management Review 18 (3), 62–73.
43. Miller, D., (1986). Configurations of strategy and structure: towards a synthesis, Strategic Management Journal 7, 233–249.
44. Mohammad, P.M,. Alemtabriz, A. (2012). SWOT Analysis using of Modified Fuzzy QFD – A Case Study for Strategy Formulation in Petrokaran Film Factory, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 41.
45. Moore, M., (2005). Towards a confirmatory model of retail strategy types: an empirical test of Miles and Snow. Journal of Business Research 58 (5), 696–704.
46. Nandakumar, M.K., Ghobadian, A., O’Regan, N., (2010). Business-level strategy and performance: the moderating effects of environment and structure. Management Decision 48(6), 907–939.
47. O’Regan, N., Ghobadian, A., (2006). Perceptions of generic strategies of small andmedium sized engineering and electronics manufacturers in the UK: the applicability of the Miles and Snow typology. Journal of Manufacturing Technology Management  17(5), 603-620.
48. Oderanti, festus oluseyi: Li, feng: Wilde, philippe de. (2012). Application of strategic fuzzy games to wage increase negotiation, Expert Systems with Applications and decision problems, 39, 11103–1114.
49. Porter, M.E., (1980). Competitive Strategy. Free Press, New York.
50. Prusty ,S.K:. Mohapatra, Pratap K.J: Mukherjee, C.K. (2010). GOS tree (Goal–Objective–Strategy tree) approach to strategic planning using a fuzzy-Delphi process: An application to the Indian Shrimp Industry, Technological Forecasting & Social Change, 77, 442–456.
51. Segev, E., (1989). A systematic comparative analysis and synthesis of two business level strategic typologies. Strategic Management Journal 10 (5), 487–505.
52. Snow, C.C., Hrebiniak, L.G., (1980). Strategy, distinctive competence and organizational performance. Administrative Science Quarterly 25, 317–336.
53. Tan, J., Fischer, E., Mitchell, R., Phan, P., (2009). At the center of the action: innovation and technology strategy research in the small business setting. Journal of Small Business Management 47, 233–262.
54. Wright, P., (1984). MNC-Third World business unit performance: application of strategic elements. Strategic Management Journal 5, 231–240.
55. Wu, Cheng-Shiung: Lin, Chin-Tsai: Lee, Chuan.(2010). Optimal marketing strategy: A decision-making with ANP and TOPSIS. Int. J. Production Economics, 127.
56. Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control, 8, 338–353.