الگوی ارزیابی راهبردهای کسب‌وکار سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

چکیده

     اغلب سازمان‌ها در صنعت خودرو و نیز سایر صنایع از ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمی(QSPM) جهت اولویت‌بندی راهبردهای خود استفاده می‌­کنند. یکی از نقاط ضعف این روش، لحاظ نکردن ارتباطات داخلی و همبستگی بین عوامل محیطی است. در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه(ANP) ضمن برطرف نمودن نقص مذکور، اقدام به اولویت‌­بندی مجدد راهبردهای شرکت صنعتی نیرومحرکه –سازمانی پیشرو در زنجیره تامین شرکت ایران خودرو شود. نتایج نشان می‌دهد که اولویت‌بندی حاصل از فرآیند تحلیل شبکه با اولویت‌بندی به­‌دست­آمده از روش ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمی تفاوت‌های قابل­‌توجهی دارند که دلیل آن لحاظ نکردن ارتباطات داخلی بین معیارها در روش QSPM است؛ بنابراین به‌­عنوان یک دستاورد مهم این مطالعه، توصیه می‌شود که سازمان‌ها به­‌منظور اولویت‌بندی راهبردهای خود یا صحه‌گذاری روش مورد استفاده خود جهت اولویت‌­بندی راهبردهای کسب­‌وکار از فرآیند تحلیل شبکه استفاده کنند. نتایج اولویت‌بندی راهبردهای شرکت نیرومحرکه به روش ANP به این صورت بوده است که راهبرد توسعه محصولات از قبیل گیربکس اتوماتیک و دستی دارای بالاترین اولویت و راهبرد بهینه‌سازی عوامل تولید دارای کمترین اهمیت است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Evaluation Pattern for Organization Business

نویسندگان [English]

  • Peyman Akhavan
  • Jafar Ghidar
  • Morteza Kheirkhah
Malek e Ashtar Industrial University.
چکیده [English]

Most organizations in automotive industry and other industries use Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) to prioritize their strategies. One of the weak points of this method is that it does not involve the inter-relations and correlation among environmental factors.  In this paper, it has been tried to remove this weakness, as well as reprioritization of Nirou Moharrekeh Industrial company’s strategies – a leading company in IRAN-KHODRO supply chain- using analytic network process (ANP). Results show that the prioritization obtained by analytic process network has considerable differences compare with the prioritization resulted by quantitative strategic planning matrix. The reason is that in quantitative strategic planning matrix the inter-relations among criteria are not considered. So, as a main outcome of this research it is recommended that organizations use analytic network process for prioritization of their strategies or validation of the method they used for prioritization of business strategies. Results of Nirou Moharrekeh company’s strategies prioritization using ANP is in this way that the product development such as manual and automatic strategy has the highest priority an production parameter optimization has the lowest priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Analytic Network Process
  • Quantitative Strategic
  • Planning Matrix
  • Pairwise Comparison
  • Supermatrix
 
1. اعرابی، سید محمد و خدادادی، عباس. راهنمای برنامه­ریزی استراتژیک (گام به گام) (کتاب انتشار نیافته).
2. عطایی، محمد. (1389). تصمیم­گیری چندمعیاره (چاپ اول). شاهرود: دانشگاه صنعتی.
3. Chung, S. H., Lee, A. H. L., & Pearn, W. L. (2005). Analytic network process (ANP) approach for product mix planning in semiconductor fabricator. International Journal of Production Economics 96, 15–36.
4. Fred, R. David. (2010). Strategic Management (13th Edition). Prentice Hall. 14-15.
5. Ihsan Y & Metin D. (2007).Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis – A case study for a textile firm. Information Sciences 177, 3364–3382.
6. International Organization for Standardization. (2009). ISO 9004: clause 5.2                
7. Lee, J. W. & Kim, S. H. (2000). Using analytic network process and goal programming for interdependent information system project selection. Computers and Operations Research, 27, 367–382.
8. Meade, L. M. & Sarkis, J. (1998). Strategic analysis of logistics and supply chain management systems using the analytical network process, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 34, 201–215.
9. Michael, Porter. (1998). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. The Free Press. p xxvi.
10. Momoh, J. A & Zhu, J. (2003). Optimal generation-scheduling based on AHP/ANP. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part B: Cybernetics 33, 531–535.
11. Partovi, F. Y. (2006). An analytic model for locating facilities strategically. Omega 34(1), 41–55.
12. Robert S. Kaplan & David P. Norton. (2008). The Execution Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage. Harvard Business School Press. 7-8.
13. Saaty, T. L. (1996). Decision making with dependence and feedback: the analytic network process. Pittsburgh, PA: RWS Publications.
14. Saaty, T. L. (2005). Theory and Applications of the Analytic Network Process: Decision Making with Benefits, Opportunities, Costs, and Risks. Pittsburgh, PA: RWS Publications.
15. Sarkis, J. (2002). A model for strategic supplier selection. Journal of Supply Chain Management, 38, 18–28.
16. Wua, W. W & Lee, Y. T. (2007). Selecting knowledge management strategies by using the analytic network process. Expert Systems with Applications 32, 841–847.
17. Yurdakul, M. (2003). Measuring long-term performance of a manufacturing firm using the analytical network process(ANP) approach. International Journal of Production Research 41, 2501–2529.