الگوی اجرای سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی در شرکت‌های متوسط و بزرگ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

     در این تحقیق، به‌بررسی الگوی اجرای موفق سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی در شرکت‌های متوسط و بزرگ پرداخته می‌شود و سعی بر این است تا این عوامل به ترتیب میزان تأثیرگذاری آن‌ها اولویت‌بندی شوند. عوامل تأثیرگذار در قالب سه فرضیه اهم «منابع انسانی»، «مشخصات فنی سیستم­های اطلاعاتی منابع انسانی» و «راهبردهای مدیریتی» طبقه‌بندی شده‌اند. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون‌های دو جمله‌ای و تحلیل واریانس استفاده شده است. در راستای بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی و تعیین میزان تأثیر هر کدام و اولویت‌بندی آن‌ها از پرسشنامه کتبی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد راهبردهای مدیریتی، منابع انسانی و مشخصات فنی سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی به ترتیب دارای بیشترین تأثیر هستند. از میان عوامل فرعی مطرح‌شده نیز تعهد و التزام مدیریت، کیفیت آموزش کاربران، مدیریت پروژه، دانش و درک کاربران از سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی، تجربه قبلی کارکنان، مشارکت کارکنان، مقاومت کاربران در برابر تغییر، بودجه زمانی سازمان، انعطاف‌پذیری سیستم با نیازهای سازمان و زیرساخت مناسب سخت‌افزاری، به ترتیب دارای بیشترین تأثیر در اجرای موفق سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementation Pattern for Human Resource Information System in Large and Medium-sized Companies

نویسندگان [English]

  • Hamed Iraj
  • Farokh Ghouchani
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Attention to technology development is a need to achieve sustainable competitive advantage and success of any organization. In addition, due to limitations in the supply and use of resources, and also importance of HR in any organization shows the importance of human resource management in organizations. In this research that is the descriptive study, factors affecting the implementation of human resources information systems in medium and large companies in Tehran province are studied. Statistical Society in this research included 125 companies with more than 150 personals. In this study, key factors were extracted according to recent research. Then, using the binomial test was approved and finally using analysis of variance and mean equality hypothesis, because on average ranked, and this has also been confirmed by the average difference test. The results show that the main factors: strategy management, human resources and human resource information systems specifications respectively ranked first, second and third place. As well as sub-agents and their rankings determined in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Competitive Advantage
  • Human Resources Information Systems
  • Medium and Large Companies
  • Ranking
 
1. امیراحمدی، هوشنگ‌ (1377). ابزارهای‌ توسعه‌ صنعتی، ترجمه‌ علیرضا طیب، تهران: نشر شیرازه.
2. انصاری، عبدالمهدی و عباس شیبانی تذرجی، (1389). بررسی و تعیین عوامل موثر بر همسان­سازی سیستم­های اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه مدیران شرکت­های صنعتی کوچک و متوسط، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، سال اول، شماره 3، 159-139.
3. برزه کار، حسین، رضا صفدری، محمدرضا اشراقیان، حسین درگاهی، مطالعه عوامل سازمانی مؤثر در به کارگیری فناوری اطلاعات توسط مدیران میانی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجلهدانشکدهپیراپزشکیدانشگاهعلومپزشکیتهران(پیاوردسلامت)دورهشماره 132-123.
4. حافظ نیا، م.، (1381). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران، چاپ نهم.
5. خاکی، غ.، (1387). روش تحقیق در مدیریت، نشر بازتاب، تهران.
6. خواجوی، شکرالله و مصطفی اعتمادی جوریابی، (1389) .بررسی عوامل مؤثر بر پیاده­سازی موفق سیستم های اطلاعاتی حسابداری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجلهپژوهش­هایحسابداریمالی، سالدوم،شمارهدوم،شمارهپیاپی (4).
7. دلاور، ع.، حیدری تفرشی، غ.، (1385). روش تحقیق در علوم اجتماعی، انتشارات نویسنده با همکاری دانشگاه آزاد واحد فراهان، چاپ اول.
8. روستا، احمد، عبدالحمید ابراهیمی و داور ونوس، (1388). تحقیقات بازاریابی (نگرش کاربردی)، انتشارات سمت.
9. صناعی مقدم، احسان، (1393). سیستم­های اطلاعاتی، نشر سبز، 2، تهران.
10. عرب­مازار یزدی، محمد، پژوهی. محمدرضا، (1373). بررسی وضعیت کاربرد کامپیوتر و بسته­های نرم‌افزاری آماده در تهیۀ اطلاعات مالی توسط شرکت­های ایرانی، فصلنامۀتحقیقاتمالی،سالاول،ش1.
11. عرب­مازار یزدی، محمد، فتح­الهی، مهدی، کامرانی، جواد، (1386). دلایل موفقیت و شکست در پیاده‌سازی سیستم­های اطلاعاتی، حسابدار، ماهنامهانجمنحسابدارنخبرةایران،ش18.
12. فصیحی کرمی، هدی، (1387). ارزیابی آمادگی اکترونیکی شرکت خودروسازی سایپا در پیاده­سازی تامین و تدارکات الکترونیکی، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت فن­آوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی.
13. کاهویی، مهدی و حسن بابامحمدی، (1392). عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در محیط بالینی از دیدگاه پرستاران، مجلهدانشکدهپیراپزشکیدانشگاهعلومپزشکیتهران(پیاوردسلامت)،دورهشماره 277-262.
14. کیوی، ر.، کامپنهود، ل.، (1375). روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، انتشارات توتیا، چاپ اول.
15. محمودی، مهدی. (1385). تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی، ماهنامه تدبیر، شماره 174.
16. مستاجران، علی، (1380). سیستم­هایاطلاعاتمدیریت، انتشارات کیومرث، تهران.
17. منزوی، طاهره و بهروز زارعی، (1389). ارایه مدلی برای تبیین عوامل موثر بر فرآیند انطباق کاربران با سیستم­های اطلاعاتی: پژوهشی پیرامون شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، مدیریتفناوریاطلاعات دوره2/شماره 5، 129 تا 158.
18. مومنی، م.، (1386). تحلیل داده­های آماری با استفاده از SPSS، تهران، نشر کتاب نو.
19. میرچی، و.، (1389). بررسی عوامل موثر بر رفتار زیست محیطی مصرف­کننده، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1389، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
20. میرزایی، خ.، (1388). پژوهش، پژوهشگری و پژوهش­نامه نویسی، تهران انتشارات جامعه­شناسان.
21. نایب پور، م.، بریری، م.، (1387). روش تحقیق و پایان­نامه­نویسی، تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
22. وتن ، د ، کمرون، (1381). تواناسازیوتفویضاختیار،ترجمه: بدرالدین اورعی یزدانی، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
23. Al-Fahim, Nabil Hussein, (2012). Factors Affecting the Adoption of Internet Banking Amongst IIUM’ students: A Structural Equation Modeling Approach (SEM), Journal of Internet Banking and Commerce, 17(3).
24. Dessler, G. (2000). Human Resource Management: Global Edition (13th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
25. Gottschalk, Petter (1999). Implementation predictors of strategic information systems plans, Information& Management, 36, Issue 2, 77-91.
26. Greasley K, Bryman A, Dainty A, Price A, Naismith N, Soetanto R (2008). Understanding Empowerment From An Employee Perspective What Does It Mean And Do They Want It?, TeamPerformance Management. 14(1/2):39-55.
27. Hunton, James E. Vicky Arnold, Dana Gibson, (2001). Collective user participation: a catalyst for group cohesion and perceived respect,International Journal of AccountingInformation Systems, 2, Issue 1, 1-17.
28. IHRM: International Association for Human Resource 8 Information Management. (HOME PAGE) (ONLINE), AVAILABLE URL: (www.ihrm.org (accessed December 2001).
29. Ismail, N.A. and King, M., (2005). Firm performance and AIS alignment in Malaysian SMEs, International Journal of Accounting Information Systems, 6(4), 241-259.
30. James A. Hall, (2008). AccountingInformation Systems, South Western Educational Publishing, International edition, 627.
31. Mitchell, F., Reid, G. and Smith, J., (2000). Information system development in the small firm: the use of Management accounting, CIMA publishing, United Kingdom.
32. Montequin, VR, S. Cousills, F. Ortega, J. Villanueva, (2014). Analysis of the success factors and failure causes in Information & Communication Technology (ICT) Project in Spain, Procedia Technology, 16, 992-999.
33. Porter, M.E. (1998). On Competition, Boston: Harvard Business School.
34. Reis, Rafael Alexandre dos, Maria do Carmo Duarte Freitas, (2014). Critical Factors on Information Technology Acceptance and Use: An Analysis on Small and Medium Brazilian Clothing Industries, Information Technology and Quantitative Management, 31, 105-114.
35. Robert P. Marble, (2003). A system implementation study: management commitment to project management,Information & Management, 41, Issue 1, 111-123.
36. Sapag. (Home Page) (Online), Available URL: http://www.sap.com1 (2001 accessed December).
38. Satzinger, J.W. Jackson, R.B. & S.D.Burd, (2001). Systems Analysis3 & Design in a changing world, Cambridge: Thomson Learning.
39. Stone, R.J. (1998). Human Resource Management, 3rd Edition, 4 Sydney: John Wiley Sons.
40. SHRM: Society of Human Resource Management. (Home Page) 1, (2001ONLINE). AVAILABLE URL: http://www.shrm.org (accessed December).
41. Walker, J.W. (1993). Handbook of Human Resource Information 5 Systems, New York: McGraw-Hill.
42. Ward, J. Griffiths, P. & P.Whitmore, (1990). Strategic Panning 6 for Information Systems, John Wiley Information Systems Series, Chichester: John Wiley Sons.
43. Weihrich, H. & H.Koontz, (1993). Management, a Global 70th Edition, International: McGraw-Hill.1Perspective.