دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، آذر 1396، صفحه 1-150 
سیاست‌گذاری مهار تلفات جاده‌ای در کشور

صفحه 61-82

محمدرضا حمیدی‌زاده؛ محسن شفیعی نیک‌آبادی؛ ریحانه نادری


نقش راهبردهای خودباوری و کاهنده استرس در کامیابی سازمان

صفحه 83-101

رسول ثانوی‌فرد؛ علیرضا فرشیدپور؛ ابراهیم وکیل یزدی


راهبرد رفتار مبتنی بر الگوی شناخت و سنجش هوش فرهنگی

صفحه 103-117

سعید عامری؛ عباس خدادادی؛ ابراهیم حاجیانی