تبیین راهبرد سرمایه فکری برای ایجاد و انتقال دانش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

     وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری متولی تولید علم و دانش، توسعه و گسترش پژوهش در کشور است و دانش یک منبع اصلی و سرمایه سازمانی در این وزارت است. درصورتی­که وزارت علوم متولی مدیریت دانش کشور باشد، ابتدا باید خود بتواند مدیریت دانش مناسبی را در سازمان خود ایجاد کند. این پژوهش با پاسخ به این سوال‌­ها که آیا سرمایه فکری با خلق و انتقال دانش رابطه معناداری دارد؟ و این­که وضعیت عوامل سرمایه فکری و خلق و انتقال دانش در وزارت علوم تحقیقات و فن­آوری چگونه است؟ انجام شده است. فرضیه‌های پژوهش عبارت­اند از: بین سرمایه فکری و خلق و انتقال دانش رابطه معنا‌داری وجود دارد (فرضیه اصلی) و همچنین بین عوامل انسانی، ساختاری و ارتباطی و خلق و انتقال دانش در وزارت علوم تحقیقات و فن­آوری رابطه معنا‌داری وجود دارد (سه فرضیه فرعی). جامعه آماری شامل کارکنان وزارت علوم است و از بین آن­ها 227 نفر به­عنوان نمونه آماری از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی آن براساس آلفای کرونباخ برابر با 864/0 بوده و نتایج نشان می‌دهد که هر سه مولفه انسانی، ساختاری و ارتباطی با خلق و انتقال دانش در وزارت علوم ارتباط معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting Strategy for Intellectual Capital In order to Create and Transferring Knowledge

نویسندگان [English]

  • Nahid Azimi
  • Teymour Aghaei Fishani
Islamic Azad University, College of Tehran-Branch
چکیده [English]

Ministry of Science, Research and Technology in charge of the production of knowledge, and develop the country's research and knowledge as a key organization in this respect and the Organizational capital is an important subject in this ministry. If the Ministry is responsible for knowledge management, must be able to make it in better condition on their organization. This study is seeking for response to the question whether there is a significant relationship between intellectual capital to create and transfer knowledge and the creation and transfer of knowledge and intellectual capital of the Ministry of Science, Research and Technology? The research hypotheses are: there is a relation between the creation and transfer of knowledge and intellectual capital (main hypothesis) as well as there is a relation between human, structure and communication factors and the creation and transfer of knowledge within the Ministry of Science, Research and Technology (three sub-hypothesis). The population of the research staff of the Ministry of Science, among them 227 subjects were selected by cluster sampling method. Research Tool was a questionnaire (alpha= 0/864) and the results shows that human, structure and communication factors has a relation whit creation and transfer of knowledge in SRT ministry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Capital
  • Creation and Transfer of Knowledge
  • Knowledge Management
  • Human
  • Structure and Communication Factors
1. Bierly, P (1999). Development of a generic knowledge strategy typology, Journal of Business Strategies, 16: 1-26.
2. Bontis, N. Crossman, M and Hulland, J. (2002). Managing an Organizational Learning System by Alligning Stocks and Flows. Journal of Management Studies, 39(4).
3. Boyne, G.A (2002). Public and Private Management: What’s the Difference?
4. Brooking, anne (1997). Intellectual Capital: Core asset for the third millennium Paperback, Cengage Learning; 1st edition.
5. Cong, Xiaoming and Pandya, Kaushik V. (2003). Issues of Knowledge Management in the Public Sector, Electronic Journal of Knowledge Management. 1: 21.
6. Davenport, Thomas and Prozac, Lawrence (2000). Knowledge Management, translation by Hossein Rahman Sarsht, Tehran, Sapco Publishing.
7. Earl. (2001). Knowledge Management Strategies :Toward a taxonomy. Journal of Management Information  Systems, 18(1): 215-233.
8. Gold et al., (2001). Knowledge Management: An organizational capabilities perspective. Journal of Management Information Systems, 18(1): 185-214.
9. Hamidizadeh, M.R (2011). Wisdom and knowledge Management, Qom, Yaghout Pub.
10. Maditinos, Dimitrios (2010). Intellectual Capital and Business Performance: An Empirical Study for the Greek Listed Companies, European Research Studies, XIII.
11. Rass, M, Dumbach, F Danzinger (2013). Open innovation and firm performance: the mediating role of social capital, Wiley Online Library ity Press: 231-247.
12. Satio, A.Umemoto, K & Ikeda, M. (2007). A strategy-based ontology of knowledge management technologies. Journal of Knowledge Management. 11(1): 69-99.
13. Scarso E., Bolisani E., (2010). Knowledge-Based Strategies nowledge for Intensive Business Services: aMultipleCase-study of Computer Service Companies, Electronic Journal of Knowledge Management, 8(1): 151 – 160. available online at www.ejkm.com
14. Sinclair, N (2006). Stealth KM how to make KM successful in any organization, The Journal of information and knowledge management system, 36(1): 97-107.